1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng: S/d kiến thức đã học để chèn, chỉnh sửa ảnh, bảng...

b. Kĩ năng: S/d kiến thức đã học để chèn, chỉnh sửa ảnh, bảng...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

trong chủ đề 3?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau :Bài 6: Luyện tập tổng hợp

(t2)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 21

Tiết: 42Chủ đề 3: soạn thảo văn bảnBài 6: Luyện tập tổng hợp (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Luyện tập các thao tác trong trang soạn thảo văn

bản đã đợc học.

b. Kĩ năng: S/d kiến thức đã học để chèn, chỉnh sửa ảnh,

bảng...

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tỉ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs nêu cách chèn bảng?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 33

Bài 3/72

- Gọi hs đọc yc đề bài

(25)

- Ychs thực hành theo cặp:

+ Bạn thứ nhất: Gõ hai đoạn: Hổ , Voi,

đặt tên văn bản và lu văn bản.

+ Bạn thứ 2: Gõ hai đoạn còn lại

- Ychs tự trình bày văn bản theo mẫu

- Yc các nhóm thi đua với nhau

- Gvqs, chọn ra nhóm nhanh nhất và

đẹp nhất

- Ychs nx, góp ý

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 7

- Ychs tạo trang soạn thảo mới, chèn bảng

có 6 hàng, 5 cột, di chuyển con trỏ

chuột vào một ô bất kì trong bảng rồi

nháy chọn lần lợt các nút lệnh có trong

bảng bên dới. Ychs qs sự thay đổi của

bảng, ghi kq vào bảng sau:

I. KTBC (5)STTGiáo án tin khối 4Nỳt

lnhChc nngHoạt

động trò

- 1hs1hs

T/H cặp

KTKQ1-3 nhómTrờng tiểu học Tiên Dợc B

1

2

3

4

5

6- Gvnx, chữa bài

C.Củng cố- Dặn dò: (3)

- Nội dung chính của tiết học ?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau :Chủ đề 4: Bài 1: Những

gì em đã biết (t1)Giáo án tin khối 41hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 22

Tiết: 43Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếuBài 1: Những gì em đã biết (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Ôn tập lại đợc các kiến thức, kĩ năng đã học về

bài trình chiếu.

b. Kĩ năng:Sử dụng đợc bài trình chiếu để trình bày về chủ

đề cụ thể...

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Phần mềm nào giúp em thiết kế bài

trình chiếu?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

? Đề bài yc những gì?

1/79 (8)

I. KTBC (5)Hđ 2: Bài

2/79 (8)Hđ 3: Bài

3/79 (14)- Ychs mở phần mềm Powerpoint chỉ và

gọi tên một số nút lệnh, sau đó dùng bút

chì nối theo mẫu.

- Gọi hs lên nối trên máy

- Gọi hs nx

- Gv chiếu đáp án.

- Ychs qs và sửa

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs dùng bút chì điền kq

- Ychs kt chéo kq của bạn cùng máy

- Gọi hs đọc đáp án

- Gvnx, chữa bài

a. s

b. đ

c. s

- Ychs thảo luận nhóm 2: Cách soạn bài

trình chiếu, cách lu bài, cách chèn tranhGiáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

Nối theo

mẫu

Kđ phần

mềm và

nối

1hs

1hs

Qs

1hs

điền kq

KTkq

1hs

Nghe và

sửa

2pTrờng tiểu học Tiên Dợc B

ảnh.

- Gọi một vài nhóm lên trình bày và làm 2-3 nhóm

mẫu trên máy

- Gọi nhóm khác nx, bổ sung

2-3 nhóm

- Gv nx, góp ý

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 1: Những gì em đã

biết (t2)

Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

Tuần: 22

Tiết: 44

Bài 1: Những gì em đã biết (t2)

I. mục tiêu:a. Kiến thức: Ôn tập lại đợc các kiến thức, kĩ năng đã học về

bài trình chiếu.

b. Kĩ năng:Sử dụng đợc bài trình chiếu để trình bày về chủ

đề cụ thể...

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Phần mềm nào giúp em thiết kế bài

trình chiếu?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 33

Hđ 4: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

? Đề bài yc những gì?

4/80 (24)

- Gọi hs đa ra ý tởng làm bài.

- Gv hd cách tạo 4 trang trình chiếu

- Ychs thực hành nhóm 2

- Yc các nhóm kt chéo kq của nhau

- Gvqs, nx, góp ý

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 9

- Gọi đại diện các nhóm lên thực hành

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

1hs

2hs

Qs

T/H cặp

KTkq

Đại diệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng: S/d kiến thức đã học để chèn, chỉnh sửa ảnh, bảng...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×