1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng:Sử dụng được bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể...

b. Kĩ năng:Sử dụng được bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

ảnh.

- Gọi một vài nhóm lên trình bày và làm 2-3 nhóm

mẫu trên máy

- Gọi nhãm kh¸c nx, bỉ sung

2-3 nhãm

- Gv nx, gãp ý

B.Cđng cố- Dặn dò: (5)

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 1: Những gì em đã

biết (t2)

Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

Tuần: 22

Tiết: 44

Bài 1: Những gì em đã biết (t2)

I. mục tiêu:a. Kiến thức: Ôn tập lại đợc các kiến thức, kĩ năng đã học về

bài trình chiếu.

b. Kĩ năng:Sử dụng đợc bài trình chiếu để trình bày về chủ

đề cụ thể...

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Phần mềm nào giúp em thiết kế bài

trình chiếu?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 33

Hđ 4: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

? Đề bài yc những gì?

4/80 (24)

- Gọi hs đa ra ý tởng làm bài.

- Gv hd cách tạo 4 trang trình chiếu

- Ychs thực hành nhóm 2

- Yc các nhóm kt chÐo kq cđa nhau

- Gvqs, nx, gãp ý

B. Ho¹t động ứng dụng, mở rộng: 9

- Gọi đại diện các nhóm lên thực hành

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

1hs

2hs

Qs

T/H cặp

KTkq

Đại diệnTrờng tiểu học Tiên Dợc B

thuyết trình bài trình chiếu đã soạn

nhóm TB

- Gọi nhóm khác góp ý, bổ sung

1-2 nhóm

- Ychs bình bầu nhóm nào thuyết trình Bình bầu

hay nhất

C.Củng cố- Dặn dò: (2)

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 2: Sao chép nội dung

từ phần mềm khác (t1)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 23

Tiết: 45Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếuBài 2: Sao chép nội dung từ phần

mềm khác (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Biết chèn đoạn văn bản, bảng biểu từ phần mềm

Word vào trang trình chiếu.

b. Kĩ năng:Chèn đợc đoạn văn bản, bảng biểu từ phần mềm

Word vào trang trình chiếu.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên trình chiếu lại bài giới thiệu

trờng em

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs thảo luận nhóm 2: Thảo luận về

1/81 (10)

chủ đề: Tìm hiểu một số loài động

vật: cách trình bày, chọn bố cục, phông

chữ, hình nền rồi thực hiện tạo bài

trình chiếu mới, tạo các trang trình

chiếu.

- Gọi đại diện nhóm trình bày

- Gọi nhóm khác góp ý bổ sung.

- Gvnx, gãp ý cho tõng nhãm

- Ychs chän bè cơc, h×nh nền trớc rồi

soạn thảo sau.

Hđ 2: bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Gv lấy một bài có giới thiệu một số loài

2/81 (20)

động vật nh: Hổ, Voi, Hơu cao cổ, thỏ

có sẵn ở phần mềm Word. Gọi hs trả lời

câu hỏi sau: Có sao chép đợc các loài

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

2p2-3 nhóm

2-3 nhóm1hs

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

vật từ phần mềm Word sang bài trình

chiếu không?

- Gvkl: Để rút ngắn thời gian soạn thảo

nội dung trình chiếu, chúng ta có thể

sử dụng lại một số nội dung đã soạn trong

các phần mềm khác nh Word.

- Bạn nào lên sao chép? (Nếu không có

hs nào th× gv hd)

- Ychs sao chÐp néi dung tõ trang soạn

thảo word sang trang soạn thảo trình

chiếu tơng ứng theo hd trong SGK/82

(Dïng cht: sao chÐp loµi hỉ)

- Ychs s/d phím tắt sao chép

- Ychs rút ra xem cách nào sao chép

nhanh hơn.

- Gvnx, kl

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Ychs nhắc lại cách sao chép nội dung

từ phần mềm soạn thảo văn bản Word

sang phần mềm trình chiếu

PowerPoint.

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 2: Sao chép nội dung

từ phần mềm khác (t2)Giáo án tin khèi 4NgheGäi hs gi¬

tay

T/H theo

yc1hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng:Sử dụng được bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×