1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng:Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.

b. Kĩ năng:Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc BHđ 2: Tạo

hiệu ứng

chuyển

động (10)- Ychs tạo 2 trang trình chiếu theo yc

sgk/84, ychs lu bài với tên:

phuongtiengiaothong.

- Gv chiếu một số bài hoàn thành và cha

hoàn thành, ychs góp ý bổ sung.

- Gvnx, tuyên dơng nhóm làm tốt.

- Gọi hs đọc yc đề bài

a- Để tạo hiệu ứng chuyển động cơ bản

gồm mấy bớc- Yc hs nêu 3 bớc.

- Bạn nào tạo đợc hiệu ứng? (Nếu không

có hs nào thì gv hd)

b- Với hiệu ứng chuyển động nâng cao

cũng có 3 bớc. Bạn nào nêu đợc?

- Ychs thảo luận nhóm 2 tìm ra hiệu

ứng cho bài trình chiếu của mình.

- Ychs mở bài phuongtiengiao thong

để tạo hiệu ứng.

- Gvqs, góp ý cho từng nhóm

Hđ 3: Tạo

- Ychs đọc thầm SGK/85

hiệu ứng âm - Gv lấy vd và làm mẫu

? Việc tạo hiệu ứng âm thanh và thay

thanh (10)

đổi tốc độ hiện thị trong bài có mục

đích gì?

- Gvnx, kl: việc tạo hiệu ứng âm thanh

và thay đổi tốc độ hiển thị hiệu ứng

giúp nhấn mạnh những nội dung trong

bài trình chiếu, đồng thời giúp bài

trình chiếu thêm sinh động, hấp dẫn.

- Ychs chèn 1 đoạn nhạc vào

bài:phuongtiengiaothong.

- Để kiểm tra việc hiệu ứng âm thanh

vừa tạo, em nháy chuột chọn Preview

trong thẻ Animation.

- Gvqs hd hs yếu.

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Ychs nhắc lại cách tạo hiệu ứng chuyển

động và âm thanh.

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

Giáo án tin khối 4T/H nhóm

Qs& nx

1hs

3 bớc

2-3hs

Gọi hs giơ

tay

2-3hs

1p

T/H cặp

Đọc thầm

Qs

1hs

Nghe2hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Bài sau: Bài 3: Tạo hiệu ứng văn

bản trong trang trình chiếu (t2)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 24

Tiết: 48Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếuBài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong

trang trình chiếu (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Tạo đợc hiệu ứng cho văn bản trong trang trình

chiếu.

b. Kĩ năng:Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi đợc

tốc độ hiển thị hiệu ứng.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên tạo hiệu ứng chuyển động

cho nội dung văn bản và tạo hiệu ứng

âm thanh.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 20

Bài tập trang - Gọi hs đọc yc đề bài

86

- Ychs thực hành cặp:chọn hiệu

ứng cho nội dung trang trình chiếu

đã có sẵn, từng thành viên trong

nhóm có thể tạo thêm trang trình

chiếu mới, chọn hiệu ứng cho nội

dung trong trang trình chiếu mà

mình đã tạo. Các nhóm thảo luận về

các hiệu ứng đã chọn (đặc điểm

của hiệu ứng đó, cách thực hiện).

- Ychs lu bài

- Gv chiếu một số bài hoàn thành

- Gọi nhóm khác gãp ý bæ sung.

- Gvnx, gãp ý cho tõng nhãm

- Gv tuyên dơng nhóm làm tốt.

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 10

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

T/H theo

ycLu bài

Qs và nx

2-3 nhómTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

- Ychs nháy chọn vào từng hiệu ứng

T/H theo

trong danh sách rồi quan sát hiệu ứng

yc

đó trên trang trình chiếu. - Gv giải

thích để học sinh hiểu rằng hoạt động

này nhằm mục đích giúp các em khám

phá thêm một chức năng mới, giúp các em

tạo hiệu ứng chuyển trang cho bài trình

chiếu.

- Gv lu ý: việc tạo hiệu ứng chuyển trang

trình chiếu giúp bài trình chiếu thêm

hấp dẫn, mỗi trang trình chiếu có thể

có một hiệu ứng chuyển trang khác

nhau nhng không nên sử dụng quá nhiều

hiệu ứng chuyển trang trên một bài

trình chiếu, việc lạm dụng quá nhiều

hiệu ứng sẽ làm ngời theo dõi khó chịu

và gây mất tập trung vào nội dung

chính cần trình bày.

D.Củng cố- Dặn dò: (5)

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 4: Tạo hiệu ứng cho

hình ảnh trong trang trình

chiếu(t1)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 25

Tiết: 49Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếuBài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh

trong trang trình chiếu (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Tạo đợc hiệu ứng cho hình ảnh trong trang

trình chiếu.

b. Kĩ năng:Tạo đợc hiệu ứng chuyển động theo đờng thẳng

hoặc đờng xiên cho hình ảnh.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:+ Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên tạo hiệu ứng cho đoạn văn

bản có sẵn.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs lên Internet tìm kiếm ảnh giao

1/87 (20)

thông.

- Ychs thực hành cặp với yc đề bài đã

cho

- Gv chiếu một số bài.

- Gvnx, góp ý

- Gvnx, tuyên dơng nhóm làm tốt.

Hđ 2: Tạo

- Gọi hs đọc yc đề bài

hiệu ứng

- Gv chiếu 4 bớc không tuần tự, yc hs sx

chuyển

lại các bớc

động cho

- Gọi hs đọc lại 4 bớc

hình ảnh

(10)

- Với 4 bớc trên bạn nào tạo đợc hiệu ứng?

(Nếu không có hs nào thì gv hd)

- Ychs tạo hiệu ứng cho hình ảnh vừa

tìm kiếm đợc.

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

2p

15p

Qs và nx

1hs

1hs

1hs

Gọi hs giơ

tay

T/H cặpTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv chiếu một số bài

Qs và nx

- Gv góp ý, bổ sung

Nghe

- Gv tuyên dơng nhóm làm đúng và

đẹp

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Ychs nhắc lại cách tạo hiệu ứng chuyển 2hs

động cho hình ảnh.

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 4: Tạo hiệu ứng

cho .....(t2)

Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

Tuần: 25

Tiết: 50

Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnhtrong trang trình chiếu (t2)

I. mục tiêu:a. Kiến thức: Tạo đợc hiệu ứng cho hình ảnh trong trang

trình chiếu.

b. Kĩ năng:Tạo đợc hiệu ứng chuyển động theo đờng thẳng

hoặc đờng xiên cho hình ảnh.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên tạo hiệu ứng chuyển động

cho hình ảnh.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Bài 1/88

- Gọi hs đọc yc đề bài

(20)

- Đề bài yc gì?

- Gv chiếu tóm tắt yc đề bài trên máy

chiếu

- Ychs thực hành nhóm 2:

+ Cả 2 bạn cùng thảo luận lên internet

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

1hs

Qs

2pTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng:Biết cách chọn hiệu ứng âm thanh, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×