Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng:Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc đường xiên cho hình ảnh.

b. Kĩ năng:Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc đường xiên cho hình ảnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv chiếu một số bài

Qs và nx

- Gv góp ý, bổ sung

Nghe

- Gv tuyên dơng nhóm làm đúng và

đẹp

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Ychs nhắc lại cách tạo hiệu ứng chuyển 2hs

động cho hình ảnh.

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 4: Tạo hiệu ứng

cho .....(t2)

Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếu

Tuần: 25

Tiết: 50

Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnhtrong trang trình chiếu (t2)

I. mục tiêu:a. Kiến thức: Tạo đợc hiệu ứng cho hình ảnh trong trang

trình chiếu.

b. Kĩ năng:Tạo đợc hiệu ứng chuyển động theo đờng thẳng

hoặc đờng xiên cho hình ảnh.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tỉ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên tạo hiệu ứng chuyển động

cho hình ảnh.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Bài 1/88

- Gọi hs đọc yc đề bài

(20)

- Đề bài yc gì?

- Gv chiếu tóm tắt yc đề bài trên máy

chiếu

- Ychs thực hành nhóm 2:

+ Cả 2 bạn cùng thảo luận lên internet

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

1hs

Qs

2pTrờng tiểu học Tiên Dợc B

tìm kiếm tranh ảnh 3 môn thể thao:

đua xe đạp, cầu lông, bóng đá.

+ Bạn thứ 1: Gõ trang 1, 2: gồm môn

thể thao đua xe đạp, cầu lông; trình

bày phông, cỡ chữ, chọn màu chữ; chèn

ảnh đua xe đạp, tạo hiệu ứng.

+ Bạn thứ 2: Gõ trang 3: gồm môn thể

thao bóng đá; trình bày phông, cỡ chữ,

chọn màu chữ, chèn ảnh bóng đá, tạo

hiệu ứng và lu bài.

- Gv chiếu một số bài hoàn thành

- Gọi nhóm khác góp ý bổ sung.

- Gvnx, góp ý cho từng nhóm

- Gv tuyên dơng nhóm làm tốt.

Bài 2/88 (5) - Ychs nhắc lại cách chèn ¶nh tõ Clip art

trong Word.

- Víi c¸ch chÌn ¶nh Clip artvào trang

trình chiếu làm tơng tự

- Gvqs

- Chiếu một số bài

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 5

- Gv yc các thành viên trong nhóm thảo

luận và tạo bài trình chiếu, chèn hình

ảnh bất kì rồi nháy chọn từng nút lệnh

trong danh sách Motion Paths nh bên dới,

quan sát kết quả trên màn hình rồi ghi

vào phiếu học tập có mẫu sau:

T Hiệu ứng

Khi chọn hiệu ứng

T

cho hình ảnh thì

hình ¶nh sÏ di

chun theo híng

1

2

3

4

5

6

- Gv thu phiÕu chÊm vµ thông báo kq

D.Củng cố- Dặn dò: (5)

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

Giáo án tin khối 4Qs và nx

2-3 nhóm

1hs

T/H cặp

Qs và nxTrờng tiểu học Tiên Dợc B

nhất.

- Bài sau: Bài 5: Thực hành tổng hợp

(t1)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 26

Tiết: 51Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếuBài 5: Thực hành tổng hợp (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Ôn tập lại đợc các kiến thức đã học về bài trình

chiếu.

b. Kĩ năng:Sử dụng đợc một số phím tắt trong phần mềm

trình chiếu.Thuyết trình trang trình chiếu trớc thầy/cô giáo và

các bạn.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Con hãy kể tên một số tổ hợp phím đã

học ở phần mềm Word?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs hoạt động theo nhóm,gv cho học

1/90 (8)

sinh trong nhóm chơi trò chơi ghép tổ

hợp phím tắt đúng với chức năng của

chúng.

- Gv lấy ví dụ:

I. KTBC (5)Ctrl+UHđ 2: Bài

2/90 (22)1hsBt/tt ch gch

chõn- Gv cho hs thực hành các tổ hợp phím

này trên máy tính.

- Gv cho từng nhóm chơi thi với nhau,

nhóm nào nhanh nhất và chính xác sẽ

giành chiến thắng.

- Gvnx, tuyên dơng.

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Yc hs trong từng nhóm soạn ra giấy các

thông tin về bản thân: họ tên, ngày

sinh, sở thích...

- Gọi hs đa ra cách làm bàiGiáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hsT/H

Chơi trò

chơi

1hs

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv hd làm nh sau:

+ Trang 1: Giới thiệu tên nhóm, tên các

bạn trong nhóm

+ Các trang tiếp theo: từng bạn trong

nhóm tạo một trang trình chiếu riêng

của mình, gõ lại thông tin cá nhân đã

chuẩn bị, trình bày trang trình chiếu

theo ý của mình, chọn hiệu ứng trên

trang trình chiếu cho nội dung và hình

ảnh (nếu có) vào trang trình chiếu rồi

lần lợt đến các bạn khác trong nhóm.

- Trang cuối: cảm ơn

- Ychs trong từng nhóm làm các yc nh

trong SGK/91.

- Gv chiếu một số bài, yc hs thuyết

trình

- Gv góp ý, bổ sung

- Gv tuyên dơng nhóm làm đúng và

đẹp

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Nội dung chính của bài học?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 5: Thực hành tổng

hợp(t2)Giáo án tin khối 4Gọi hs giơ

tay

T/H cặp

2-3 nhãm

Nghe1hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng:Tạo được hiệu ứng chuyển động theo đường thẳng hoặc đường xiên cho hình ảnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×