1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Ôn tập lại được các kiến thức đã học về bài trình chiếu.

a. Kiến thức: Ôn tập lại được các kiến thức đã học về bài trình chiếu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv hd làm nh sau:

+ Trang 1: Giới thiệu tên nhóm, tên các

bạn trong nhóm

+ Các trang tiếp theo: từng bạn trong

nhóm tạo một trang trình chiếu riêng

của mình, gõ lại thông tin cá nhân đã

chuẩn bị, trình bày trang trình chiếu

theo ý của mình, chọn hiệu ứng trên

trang trình chiếu cho nội dung và hình

ảnh (nếu có) vào trang trình chiếu rồi

lần lợt đến các bạn khác trong nhóm.

- Trang cuối: cảm ơn

- Ychs trong từng nhóm làm các yc nh

trong SGK/91.

- Gv chiếu một số bài, yc hs thuyết

trình

- Gv góp ý, bổ sung

- Gv tuyên dơng nhóm làm đúng và

đẹp

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Nội dung chính của bài học?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 5: Thực hành tổng

hợp(t2)Giáo án tin khối 4Gọi hs giơ

tay

T/H cặp

2-3 nhóm

Nghe1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 26

Tiết: 52Chủ đề 4: Thiết kế bài trình chiếuBài 5: Thực hành tổng hợp (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Ôn tập lại đợc các kiến thức đã học về bài trình

chiếu.

b. Kĩ năng:Sử dụng đợc một số phím tắt trong phần mềm

trình chiếu. Thuyết trình trang trình chiếu trớc thầy/cô giáo và

các bạn.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Con hãy kể tên một số tổ hợp phím đã

học ở phần mềm Powerpoint?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 25

Hđ 3: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

?Đề bài yc tạo mấy trang trình chiếu?

3/91 (25)

?Nội dung của các trang?

- Ychs thảo luận nhóm 2, ghi ra các ý

chính về chủ đề bảo vệ môi trờng.

- Ychs trong từng nhóm soạn thảo nội

dung, trình bày bài trình chiếu sao cho

phù hợp và đẹp mắt.

- Yc mỗi nhóm cử 1 bạn thực hiện trình

chiếu và thuyết minh bài trình chiếu

đã soạn trên máy tính của nhóm, các bạn

cùng nhóm qs, góp ý.

- Gv chọn một vài nhóm có bài trình

chiếu đẹp để thực hiện trình chiếu

và thuyết trình trớc cả lớp.

- Gvnx, tuyên dơng.

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 5

- Gvyc hs nháy chọn lần lợt các nút

lệnh rồi ghi nx ra giấy, gv gợi ý để

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

5 trang

Hs đọc ycThuyết

minh và

góp ý.Trờng tiểu học Tiên Dợc B

học sinh phát hiện ra chức năng tạo

chữ nghệ thuật khinháy chọn vào

nút lệnh

trong thẻ Insert, gvyc

từng hs trong nhãm cã thĨ tù lùa

chän mét kiĨu ch÷ mà mình thích.

C.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Các bớc thiết kế một bài trình chiếu

1hs

hoàn chỉnh?

1hs

- Những điều nên làm và không nên làm

khi thiết kế, trình bày nội dung bài

trình chiếu?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau:Chủ đề 5: Thế giới logo

Bài 1: Bớc đầu làm quen với Logo(t1)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 27

Tiết: 53Chủ đề 5: Thế giới logoBài 1: Bớc đầu làm quen với Logo (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Bớc đầu làm quen với Logo.Sử dụng đợc một số

phím tắt trong phần mềm trình chiếu.

b. Kĩ năng:Biết dùng câu lệnh trong Logo để điều khiển Rùa

di chuyển trên màn hình. Biết cách sử dụng các câu lệnh để

điều khiển Rùa vẽ các hình đơn giản. Biết thay đổi màu sắc

của bút vẽ.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs.

B. TiÕn trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Con hãy kể tên một số phần mềm đã

học?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Khởi động

- Gv chuẩn bị một cây gậy nhỏ, đầu

gậy có gắn một viên phấn. Gv tổ chức

(8)

cho học sinh chơi trên sân/sàn lớp học.

Một học sinh làm theo hiệu lệnh của cô

giáo, khi di chuyển sẽ kéo theo cây gậy

để vạch nét phấn trên đờng đi để học

sinh làm quen và có hiểu biết ban đầu

về điều khiển Rùa bằng câu lƯnh.

- Gv cã thĨ cho mét hs thùc hiƯn theo

c¸c mệnh lệnh: bên trái/phải quay,

đằng sau quay rồi dẫn dắt để hs

hình dung đợc về góc 900/1800 và phép

quay một gãc 900/1800, råi më réng cho

c¸c phÐp quay víi c¸c số đo góc khác.

Hđ 1: Giới

- Yc hs đọc và qs sgk

thiệu Logo

- Ychs lên chỉ ra và gọi tên màn hình

chính, Rùa, sân chơi của Rùa, cửa sổ

(6)

lệnh, ngăn gõ lệnh.

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hsThực hiện

theo ycThực hiện

theo ycđọc và qs

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- ë díi líp yc tõng nhãm chØ vµ gäi tênThực hiện

theo yc

- Gv chỉ lại

qs

Hđ 2: Cách

- Gọi hs ®äc yc ®Ị bµi

1hs

ra lƯnh cho

- Ychs thùc hiƯn tõng câu lệnh, quan sát Thực hiện

thảo luận rồi ghi lại kết quả.

theo yc

rùa (10)

- Gv chữa bài:

+ FD n: Rùa tiÕn vỊ phÝa tríc n bíc

+ Rt k: Rïa quay phải K độ

+ Home: Rùa về vị trí xuất phát

+ CS: Rùa về vị trí xuất phát, xóa toàn

bộ sân chơi

* Nhận xét:

- Ychs nx các lệnh

1-2hs

- Gvkl: ychs đọc phần nx trong SGK/100

Hđ 3: Chọn

? Để chọn màu bút vẽ của rùa con làm thế Hs đọc

màu bút vẽ:

nào?

các bớc

trong SGK

(6)

- Với các bớc trên bạn nào chọn đợc màu?

1-2hs

- Gv nhắc lại các bớc và thực hiện lại

qs

- Ychs ở dới lớp thực hành

T/H cặp

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Yc hs nxvề hình thức các lệnh (lệnh

2hs

chỉ có phần chữ, lệnh có cả phần chữ và

phần số)?Về cấu trúc của lệnh có cả

phần chữ và phần số (phần chữ và

phần số cách nhau một dấu cách).

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Chủ đề 5: Thế giới logo

Bài 1: Bớc đầu làm quen với Logo

(t2)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 27

Tiết: 54Chủ đề 5: Thế giới logoBài 1: Bớc đầu làm quen với Logo (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Bớc đầu làm quen với Logo. Sử dụng đợc một số

phím tắt trong phần mềm trình chiếu.

b. Kĩ năng:Biết dùng câu lệnh trong Logo để điều khiển Rùa

di chuyển trên màn hình. Biết cách sử dụng các câu lệnh để

điều khiển Rùa vẽ các hình đơn giản. Biết thay đổi màu sắc

của bút vẽ.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Con hãy nhận xét về hình thức và cấu

trúc của các lệnh sau: Fd 20, rt 60 cs,

home?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

1,2/101

- Yc hs thảo luận nhóm 2: Cách rùa vẽ

(25)

hình chữ nhật, hình vuông

- Đại diện nhóm chia sẻ kq

- Ychs thực hành trên máy và ghi lại kết

quả vào chỗ chấm.

- Ychs khác nhóm đổi sách kiểm tra

- Gv gọi hs các nhóm chữa bài

- Gvnx, tuyên dơng nhóm làm tốt

C. Hoạt động ứng dụng, mở réng: 5’

- Ychs thùc hiƯn c¸c lƯnh theo yc

sgk/101, 102

? Sau khi thùc hiÖn xong lÖnh cuèi cïng

Rïa n»m ë đâu?

- Gv chỉ hình và giải thích

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

2p

1-2 nhóm

T/ H cặp

KT chéo kq

1-2 nhóm

T/H cặp

1hs

qsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Nội dung chính của bài học hôm nay ?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 2: Các lệnh của Logo

(t1)Giáo án tin khối 41hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 28

Tiết: 55Chủ đề 5: Thế giới logoBài 2: Các lệnh của Logo (t1)I. mục tiêu:a. KiÕn thøc: BiÕt sư dơng mét sè lƯnh míi trong Logo.

b. Kĩ năng:Sử dụng lại đợc dòng lệnh đã thực hiện.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Con hãy viết lệnh vẽ hình chữ nhật,

hình vuông?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

1/103

- Ychs làm việc cá nhân: điền hành

(8)

động của Rùa tơng ứng với lệnh vào

bảng trong SGK/103

- Ychs ®ỉi s¸ch kt

- Gäi hs ®äc kq

I. KTBC (5’)- Gv chữa bài

Hđ 2: Viết

- Gọi hs đọc yc đề bài

câu lệnh

- Ychs gõ lệnh vẽ hình vuông, mỗi lệnh

trên 1 dòng

1 dòng

- Ychs gõ lệnh vẽ hình vuông trên 1

(7)

dòng

- Ychs so sánh kq của 2 cách trên

- Gvkl: Gõ lệnh từng dòng chúng ta qs

đợc đờng đi của rùa. Gõ lệnh trên 1

dòng không qs đợc đờng đi của rïanhng

®Ịu cho ra kq gièng nhau.

* NhËn xÐt:

- Gäi hs ®äc SGK/104

H® 3: Sư

- Gv lÊy vÝ dơ trong trêng hợp phải s/d lại

dụng lại dòng dòng lệnh vừa gõ. Để s/d lại dòng lệnh

Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 2hs1hs

Làm việc

cá nhân

Kt chéo kq

Nghe và

nx

1hs

T/h nhóm1-2 nhóm

Nghe1hs

Nghe và

qs và trảTrờng tiểu học Tiên Dợc B

lệnh đã thực

hiện: (6)

Hđ 4: Các

lệnh mới:

(4)

Hđ 5: Chọn

nét bút: (5)vừa gõ em làm thế nào? Yc hs qs

SGK/104 để trả lời

- Gv chốt ý

- Gọi hs đọc

- Ychs về nhà học thuộc trong SGK/104lời- Để chọn nét bút em làm thế nào?1 hs đọc

các bớc

T/H và báo

cáo kq- Ychs chọn nét vẽ rồi vẽ 1 đờng thẳng

bất kì, qs kq trên màn hình.

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? kể tên các lệnh đã học

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 2: Các lệnh của Logo

(t2)Giáo án tin khối 41hs2hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Ôn tập lại được các kiến thức đã học về bài trình chiếu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×