1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong Logo.

a. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong Logo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

lệnh đã thực

hiện: (6)

Hđ 4: Các

lệnh mới:

(4)

Hđ 5: Chọn

nét bút: (5)vừa gõ em làm thế nào? Yc hs qs

SGK/104 để trả lời

- Gv chốt ý

- Gọi hs đọc

- Ychs về nhà học thuộc trong SGK/104lời- Để chọn nét bút em làm thế nào?1 hs đọc

các bớc

T/H và báo

cáo kq- Ychs chọn nét vẽ rồi vẽ 1 đờng thẳng

bất kì, qs kq trên màn hình.

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? kể tên các lệnh đã học

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 2: Các lệnh của Logo

(t2)Giáo án tin khối 41hs2hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 28

Tiết: 56Chủ đề 5: Thế giới logoBài 2: Các lệnh của Logo (t2)I. mục tiêu:a. KiÕn thøc: BiÕt sư dơng mét sè lƯnh míi trong Logo.

b. Kĩ năng:Sử dụng lại đợc dòng lệnh đã thực hiện.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Kể tên các lệnh đã học?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

1/105

- Ychs gõ từng lệnh để hiểu ý nghĩa

(10)

của các lệnh đó và qs kq

- Gọi một số nhóm báo cáo kq

? Trong các lệnh cho sẵn, con cha hiểu

dòng lệnh nào?

- Gv giải thích cho hs

Hđ 2: Bài 2, - Gọi hs đọc yc đề bài

3/105, 106

- Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm thuật toán

vẽ hình trớc khi thực hiện các câu lệnh

vào chỗ chấm

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq

(15)

- Ychs KT lại kq bằng cách gõ lại lệnh trên

máy

- Gv chữa bài:

+ Bài 2/105: fd 20 pu fd 10 pd fd 20 pu

fd 10 pd fd 20 pu fd 10 pd fd 20

+ Bµi 3/106: fd 100 lt 90 fd 100 rt 90 fd

100 rt 90

fd 200 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100.

C. Hoạt động øng dơng, më réng: 5’

I. KTBC (5’)Gi¸o ¸n tin khèi 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

T/H cặp

1-2 nhóm

1-2 hs

Nghe

1hs

2p

1-2 nhóm

T/h trên

máy

QsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gọi hs đọc yc đề bài

? Để vẽ đợc các hình trong SGK/106 con

s/d các lệnh gì

- Ychs thực hiện trên máy và ghi lại các

lệnh vào vở

- Gv chữa bài:

+ Hình 1: fd 90 rt 90 fd 60 lt 90 fd 40 lt

90 fd 120 lt 90 fd 40 lt 90 fd 60.

+ H×nh 2: rt 90 fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd

50 rt 90

fd 50 lt 90 fd 50 lt 90 fd 50 rt 90 fd 50 rt

90 fd 50

lt 90 fd 50.

D.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Nội dung chính của bài học hôm nay ?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 3: Lệnh viết chữ, tính

toán(t1)Giáo án tin khối 41hs

1hs

T/h cặp1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 29

Tiết: 57Chủ đề 5: Thế giới logoBài 3: Lệnh viết chữ, tính toán (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo.

b. Kĩ năng: Sử dụng đợc câu lệnh của Logo để điều khiển

Rùa viết chữ; Sử dụng đợc câu lệnh của Logo để thực hiện các

phép tính số học.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tỉ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Lệnh PU, PD dùng để làm gì?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 32

Hđ 1: Các

- Gọi hs đọc yc đề bài

lệnh em đã

- Ychs làm việc cá nhân: điền hành

động của Rùa tơng ứng với lệnh vào

biết (8)

bảng trong SGK/107

- Ychs đổi sách kt

- Gọi hs đọc kq

I. KTBC (5)Hđ 2: Lệnh

viết chữ (8)- Gv chữa bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Gv đa ra cấu trúc câu lệnh: Label

[nội dung]

Trong đó:

+ Label: Tên lƯnh

+ Néi dung: Néi dung cÇn viÕt

- Gv gâ mÉu dòng chữ: Label [xin chào

các bạn!]

- Ychs qs và nx hớng dòng chữ và hớng

của rùa

- Ychs viết kq vào bảng/108.

- Gv kiểm traGiáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

Làm việc

cá nhân

Kt chéo kq

Nghe và

nx

1hs

T/h nhómQs

Nx

Viết kqTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Hđ 3: Lệnh

thực hiện

phép tính

(8)- Ychs đọc thầm sgk/108

? LƯnh thùc hiƯn phÐp tÝnh?

- Ychs lÊy vÝ dơ?- Gv kl: cấu trúc câu lệnh: Print phép

tính

- Ychs đọc thông tin rồi điền kq vào

bảng

Hđ 4: Chọn

- Ychs đọc thầm sgk/109

phông, kiểu

- Ychs đọc thông tin trong sgk/109 chọn:

chữ, cỡ chữ:

+ Phông chữ: Times new roman

+Cỡ chữ: 28 rồi thực hiện viết lệnh,

(8)

ychs qs sự thay đổi phông chữ, cỡ chữ

trên cửa sổ lệnh.

B.Củng cố- Dặn dò: (3)

? Ychs so sánh 2 lệnh: Label và Pr

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 3: Lệnh viết chữ, tính

toán (t1)Giáo án tin khối 4Đọc thầm

Print

Print 2*5Đọc và

điền

Đọc thầm

Chọn theo

yc

Qs, nx

2hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Biết sử dụng một số lệnh mới trong Logo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×