1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo.

a. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Hđ 3: Lệnh

thực hiện

phép tính

(8)- Ychs đọc thầm sgk/108

? Lệnh thực hiện phép tính?

- Ychs lÊy vÝ dơ?- Gv kl: cÊu tróc c©u lƯnh: Print phép

tính

- Ychs đọc thông tin rồi điền kq vào

bảng

Hđ 4: Chọn

- Ychs đọc thầm sgk/109

phông, kiểu

- Ychs đọc thông tin trong sgk/109 chọn:

chữ, cỡ chữ:

+ Phông chữ: Times new roman

+Cỡ ch÷: 28 råi thùc hiƯn viÕt lƯnh,

(8’)

ychs qs sù thay đổi phông chữ, cỡ chữ

trên cửa sổ lệnh.

B.Củng cố- Dặn dò: (3)

? Ychs so sánh 2 lệnh: Label và Pr

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 3: Lệnh viết chữ, tính

toán (t1)Giáo án tin khối 4Đọc thầm

Print

Print 2*5Đọc và

điền

Đọc thầm

Chọn theo

yc

Qs, nx

2hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 29

Tiết: 58Chủ đề 5: Thế giới logoBài 3: Lệnh viết chữ, tính toán (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo.

b. Kĩ năng: Sử dụng đợc câu lệnh của Logo để điều khiển

Rùa viết chữ; Sử dụng đợc câu lệnh của Logo để thực hiện các

phép tính số học.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs phân biệt lệnh Label, Pr?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Hđ 1: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

1/110

- Ychs viết lần lợt các mẫu từ trái qua

(10)

phải

- Gọi một số nhóm báo cáo kq

- Gv qs kq và nx

- Chiếu một số bài làm đúng và đẹp

Hđ 2: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs nhập đúng biểu thức cần tính

2/110 (15)

trong chơng trình logo rồi điền kq vào

chỗ chấm trong sgk/110

- Ychs trong nhóm kt kq của nhau và sửa

lỗi cho nhau.

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq

- Gv qs, nx, kt kq của hs

C. Hoạt ®éng øng dơng, më réng: 5’

Dµnh cho hs

- Gäi hs đọc yc đề bài

G/K

? Ychs thảo luận tìm ra thuật toán

- Ychs thực hiện trên máy

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

T/H cặp

1-2 nhóm

Qs, góp ý

1hs

T/H

KT chéo và

sửa lỗi

1-2 nhóm

1hs

1p

T/h cặpTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Ychs báo cáo kq

- Gv qs sửa sai cho hs

D.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Nội dung chính của bài học hôm nay ?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau: Bài 4: Luyện tập(t1)Bc kq

1hsChủ đề 5: Thế giới logoTuần: 30

Tiết: 59Bài 4: Luyện tập (t1)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong

Logo.

b. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng các lệnh cơ bản.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Kể tên 12 lệnh đã học?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt ®éng thùc hµnh: 30’

H® 1: Bµi

- Gäi hs ®äc yc đề bài

- Ychs làm việc cá nhân: điền hành

1/112 (10)

động của Rùa tơng ứng với lệnh vào

bảng trong SGK/112

- Ychs ®ỉi s¸ch kt

- Gäi hs ®äc kq

I. KTBC (5’)H® 2: Bài 2,

3/113 (10)- Gv chữa bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs thực hiện yc sau: Vẽ hình vuông

có cạnh là 80, chọn màu vẽ là màu đỏ,

nét vẽ ë møc 3. Ychs trong nhãm viÕt

thuËt to¸n ra giÊy trớc khi làm trên máy.Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

Làm việc

cá nhân

Kt chéo kq

Nghe và

nx

1hs

T/h nhómTrờng tiểu học Tiên Dợc BHđ 3: Bài 4/

(10)- Ychs trong nhóm kt kq của nhau

- Gv qs phát hiện đợc khó khăn, sai lầm

của học sinh để t vấn, hỗ trợ kịp thời.

- Gọi hs đọc yc đề bài- Ychs mô tả thuật toán trớc khi thực

hành

- Gọi một số nhóm đọc thuật toán

- Gv chữa bài:

+ Bc 1. i thng: 60 bc;

+ Bước 2. Quay một góc: 120 độ;

+ Bước 3. Đi thẳng: 60 bước;

+ Bước 4. Quay một góc: 120 độ;

+ Bước 5. Đi thẳng: 60 bước;

+ Bước 6. Quay một góc: 120 độ (Rùa quay về tư

thế ban đầu).

- Ychs thực hành trên máy

- Yc hs trong nhóm KT kq của nhau

- Gv kt kq của các nhóm

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? Ychs nhắc lại thuật toán vẽ hình tam

giác ?

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 4: Luyện tập (t2)Giáo án tin khối 4KT chÐo

1hs

Lµm nhãm

1-2 nhãmT/H nhãm

KT chÐo

1hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×