1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo.

a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc BHđ 3: Bài 4/

(10)- Ychs trong nhãm kt kq cđa nhau

- Gv qs ph¸t hiƯn đợc khó khăn, sai lầm

của học sinh để t vấn, hỗ trợ kịp thời.

- Gọi hs đọc yc đề bài- Ychs mô tả thuật toán trớc khi thực

hành

- Gọi một số nhóm đọc thuật toán

- Gv chữa bài:

+ Bc 1. Đi thẳng: 60 bước;

+ Bước 2. Quay một góc: 120 độ;

+ Bước 3. Đi thẳng: 60 bước;

+ Bước 4. Quay một góc: 120 độ;

+ Bước 5. Đi thẳng: 60 bước;

+ Bước 6. Quay một góc: 120 độ (Rùa quay về t

th ban u).

- Ychs thực hành trên máy

- Yc hs trong nhãm KT kq cña nhau

- Gv kt kq cña các nhóm

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? Ychs nhắc lại thuật toán vẽ hình tam

giác ?

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 4: Luyện tập (t2)Giáo án tin khối 4KT chéo

1hs

Làm nhóm

1-2 nhómT/H nhóm

KT chéo

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 30

Tiết: 60Chủ đề 5: Thế giới logoBài 4: Luyện tập (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong

Logo.

b. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng các lệnh cơ bản.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên vẽ hình tam giác trên máy?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 4: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs mô tả thuật toán trớc khi thực

5/113 (10)

hành

- Gọi một số nhóm đọc thuật toán

- Gv chữa bài:

fd 30 pu fd 40 pd fd 30 pu fd 40 pd fd 30

rt 90

fd 30 pu fd 40 pd fd 30 pu fd 40 pd fd 30

rt 90

fd 30 pu fd 40 pd fd 30 pu fd 40 pd fd 30

rt 90

fd 30 pu fd 40 pd fd 30 pu fd 40 pd fd 30

Hđ 5: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs T.H nhóm 2

6/113 (5)

- Gv qs phát hiện đợc khó khăn, sai lầm

của học sinh để t vấn, hỗ trợ kịp thời.

- Gv chữa bài: RT 90

LABEL [VIET NAM QUE HUONG TOI]

Hđ 6: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

7,8/114 (15) - Ychs vẽ đờng đi của Rùa bằng các lệnh

cho trớc

- Gv thu và chấm kq của các nhóm

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs1hs

Làm nhóm

1-2 nhóm1hs

T/h nhóm1hs

Vẽ bằng

bút chì

Thu bài vàTrờng tiểu học Tiên Dợc B

chấm

- Gv chữa bài

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? Ychs nhắc lại thuật toán vẽ hình tam

giác, hình vuông

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 4: Sử dụng câu lệnh

lặp (t1)Giáo án tin khối 42hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 31

Tiết: 61

I. mục tiêu:Chủ đề 5: Thế giới logoBài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (t1)a. Kiến thức: Sử dụng đợc câu lệnh lặp thay thế các câu

lệnh lặp lại nhiều lần.

b. Kĩ năng: Sử dụng đợc câu lệnh Wait để làm chậm tốc độ

di chuyển của Rùa.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Viết lệnh vẽ hình vuông?

- 1hs

I. KTBC (5)

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ 1: Câu

a?Ychs qs các lệnh vừa vẽ hình vuông

Qs

lệnh lặp

? Để vẽ hình vuông cần mấy cặp lệnh? 4 cặp

(20)

- Cô có một cách khác không phải dùng

nhiều cặp lệnh mà vẫn ra đợc hình

vuông. Gv rút ra cấu trúc câu lệnh lặp: Hs ghi cấu

Repeat n[]

trúc lệnh

- Gv giải thích: n: số lần lặp

- Gv lấy ví dụ: Để vẽ hình vuông ta s/d

lƯnh lỈp sau:

Repeat 4[ Fd 100 rt 90]

- Gv hd hs cách tính góc quay: góc quay

= 360/số cạnh

Bc kq

- Ychs thực hiện lệnh trên vào máy và

T/H cặp

báo cáo kq

b- Gvychs s/d lệnh Repeat để viết

1hs

lệnh vẽ hình lục giác có cạnh = 50.

- Gọi hs lên bảng viết lệnh

- Gv chữa bài và yc hs gõ lệnh vào máy

xem kq:

Repeat 6[ Fd 50 rt 360/6]

Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Hđ 2: câu

lệnh

Wait(10)- Ychs lần lợt gõ lệnh trong bảng sgk/118

vào máy rồi báo cáo kq.

? Em có nx gì về kq 2 cột: Cột 1 và cột

2

? Lệnh wait có ý nghĩa gì?

- Gvkl: Lệnh wait không làm thay đổi

hành động của Rùa mà chỉ làm chậm

các hành động đó.

- Lệnh wait n: Rùa sẽ tạm dừng n tíc trớc

khi thực hiện các lệnh tiếp theo (60 tíc

= 1giây)

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? S/d câu lệnh lặp có ý nghĩa gì ?

- Gv chữa: câu lệnh lặp không chỉ

giúp học sinh viết các câu lệnh ngắn

gọn mà còn rèn luyện cho học sinh t duy

thuật toán chia để trị (chia vấn đề

cần giải quyết thành các vấn đề nhỏ

hơn, dễ giải quyết hơn).

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 5: Sử dụng câu lệnh

lặp (t2)Giáo án tin khối 4T/H và báo

cáo kq

2-3hs

1hs

Hs đọc nx

sgk/1181hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về các lệnh cơ bản trong Logo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×