1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: Sử dụng được câu lệnh lặp thay thế các câu lệnh lặp lại nhiều lần.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.76 MB, 134 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Hđ 2: câu

lệnh

Wait(10)- Ychs lần lợt gõ lệnh trong bảng sgk/118

vào máy rồi báo cáo kq.

? Em cã nx g× vỊ kq 2 cét: Cét 1 và cột

2

? Lệnh wait có ý nghĩa gì?

- Gvkl: Lệnh wait không làm thay đổi

hành động của Rùa mà chỉ làm chậm

các hành động đó.

- Lệnh wait n: Rùa sẽ tạm dừng n tíc trớc

khi thực hiện các lệnh tiếp theo (60 tíc

= 1giây)

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

? S/d câu lệnh lặp có ý nghĩa gì ?

- Gv chữa: câu lệnh lặp không chỉ

giúp học sinh viết các câu lệnh ngắn

gọn mà còn rèn luyện cho học sinh t duy

thuật toán chia để trị (chia vấn đề

cần giải quyết thành các vấn đề nhỏ

hơn, dễ giải quyết hơn).

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Bài sau: Bài 5: Sử dụng câu lệnh

lặp (t2)Giáo án tin khối 4T/H và báo

cáo kq

2-3hs

1hs

Hs đọc nx

sgk/1181hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 31

Tiết: 62

I. mục tiêu:Chủ đề 5: Thế giới logoBài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (t2)a. Kiến thức: Sử dụng đợc câu lệnh lặp thay thế các câu

lệnh lặp lại nhiều lần.

b. Kĩ năng: Sử dụng đợc câu lệnh Wait để làm chậm tốc độ

di chuyển của Rùa.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- S/d lệnh repeat viết lệnh vẽ hình chữ - 2hs

I. KTBC (5)

nhật, hình tam giác?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Hđ 1: bài

- Gv chiếu các câu lệnh

Qs

- Ychs thực hành nhóm 2: Tìm kết quả

5p

1/119 (12)

của câu lệnh.

- Gọi các nhóm trình bày

2-3 nhóm

- Gv chiếu đáp án

Nghe

- Gv rút ra cách tính góc xoay theo công

thức:

Góc xoay đợc kí hiệu là: = 360/n

Trong đó: n là số cạnh

- Ychs thực hành các lệnh để xem lại

T/H nhóm

kết quả

Hđ 2: Bài 2, - Gọi hs đọc yc đề bài tr.119.

1hs

- Gv yc hs thêm lệnh wait vào cuối mỗi

3/119 (10)

câu lệnh

- Gv chiếu đáp án

- Ychs thực hành nhóm

T/H nhóm

2

? Lệnh wait 60 có tác dụng gì?

1hs

- Gv kl

Hđ 3: Bài

- Gọi hs đọc đề bài

1hs

Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

3/119 (8)- Gvyc hs: Thay đổi giá trị wait trong

T/H nhóm

câu lệnh: Repeat 6 [FD 100 RT 90 wait

60] thành câu lệnh:

Repeat 6 [FD 100 RT 90 wait 6]

- Ychs bc kq

2-3 nhãm

- Gvkl

C.Cñng cè- Dặn dò: (5)

- Cho hs chơi trò chơi: Bí mật trong quả 1hs

bóng

- Gvnx tiết học

PhầN ôn học kì ii

Tuần: 32

Tiết: 63

Ôn tập học kì 2 (t1)

I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để làm câu hỏi

ôn tập.

b. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để hoàn

thành các câu hỏi ôn tập.

c. Thái độ: giáo dục hs có thái độ nghiêm túc trong giờ ôn tập.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính; Hs: máy tính, SGK.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Nêu tên các chủ đề đã học ở học kì 2.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 33

* Gv đa ra

1. Nêu cách tạo hiệu ứng chuyển động

các câu hỏi,

cơ bản?

yc hs làm

2. Nêu cách tạo hiệu ứng chuyển động

vào vở

nâng cao?

3. Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào

trang trình chiếu?

4. Kể tên và nêu ý nghĩa 12 lệnh của

Logo?

5. Hãy sử dụng lệnh repeat đã học để vẽ

hình vuông?

- Gv gọi hs lần lợt trả lời các câu hỏi trên

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 1hs5hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gvnx, chữa bài:

1. Cách tạo hiệu ứng chuyển động

cơ bản:

+ Bớc 1: Chọn đoạn văn bản muốn tạo

hiệu ứng

+ Bớc 2: chọn thẻ Animations

+ Bớc 3: Nháy chän mét trong c¸c hiƯu

øng cã trong danh s¸ch.

2. C¸ch tạo hiệu ứng chuyển động

nâng cao:

+ Bớc 1: Chọn đoạn văn bản muốn tạo

hiệu ứng

+ Bớc 2: chọn thẻ Animations/Add

Animation

+ Bíc 3: Nh¸y chän mét trong c¸c hiƯu

øng cã trong danh sách.

3. Cách chèn hình, tranh ảnh vào

trang trình chiếu: Insert/shapes

hc Insert/picture.

4. ý nghÜa 12 lƯnh logo :5. Repeat 4[fd 100 rt 90 wait 2]

- Ychs chữa bài vào vở

B.Củng cố - dặn dò: (2)

- Về ôn lại các câu hỏi cô đã cho

- GVNX tiết học

- Bài sau: Ôn học kì II (t2)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 32

Tiết: 64PhầN ôn học kì iiÔn tập học kì 2 (t2)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài thực

hành.

b. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để làm bài

thực hành.

c. Thái độ: giáo dục hs có thái độ nghiêm túc trong giờ ôn tập.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính; Hs: máy tính, SGK.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầyHớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

B. Hoạt động thực hành: 33

* Ychs sử

- Ychs thực hành trên máy tính của

dụng kiến

mình

thức logo đã - Gọi hs lên bảng chữa

học để vẽ

- Gvnx, chữa bài:

hình sau:

to hinhvuong

cs

setpencolor 1

setpensize [3 3]

repeat 4 [fd 100 rt 90 wait 2]

rt 180

pu fd 20

lt 90

pd label[ten hoc sinh]

end

- Ychs chÐp bµi vào vở.

C.Củng cố - dặn dò: (2)

- Về ôn lại các câu hỏi cô đã cho, xem lại

bài cô chữa ®Ó tiÕt sau KT HK II.

- GVNX tiÕt häc

- TiÕt sau: Thi học kì II (t1)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

T/H cặp

1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 33

Tiết: 65Phần kiểm tra kì IiKiểm tra lý thuyếtI. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học.

b. Kĩ năng: Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra, rèn

tính cẩn thận, khả năng trình bày.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo án, máy tính, ®Ị kiĨm tra; Hs: m¸y tÝnh,

bót, giÊy kiĨm tra.

III. Néi dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. ổn định lớp

(2)Hoạt động thầyHoạt động

trò- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.II. Bài mới (35)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1:Kiểm tra lý thut: (30’)

- Cã ®Ị kiĨm tra kÌm theo.

KiĨm tra lý

- Với mỗi câu đúng đợc 1đ

thuyết

- Gv qs và yc hs nghiêm túc làm bài.

Hoạt động 2 (5) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Thi HK II (t2)- Làm kiểm

tra ra giấy.Đề kiểm tra học kì IIKiểm tra lý thuyết

Câu 1: Nêu cách tạo hiệu ứng chuyển động cơ bản?

Câu 2: Nêu cách chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu?

Câu 3: Nêu ý nghÜa cđa c¸c lƯnh: CS, Home, Fd n, RT k?Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 33

Tiết: 66Phần kiểm tra kì IiKiểm tra thực hànhI. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học.

b. Kĩ năng: Đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra, rèn

tính cẩn thận, khả năng trình bày.

II. Tài liệu và phơng tiện:

- Giáo viên: SGK, giáo ¸n, m¸y tÝnh, ®Ị kiĨm tra; Hs: m¸y tÝnh,

bót.

III. Néi dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. ổn định lớp

(2)Hoạt động thầy

- Gv kiểm tra hoạt động của máy tính.

- Yc hs ngồi đúng vị trí.II. Bài mới (38)

Hớng dẫn tìm hiểu bài:

Hoạt động 1:Kiểm tra thực hành: (36)

Hãy tạo hình theo mẫu sau:

Kiểm tra thựchànhTạo đợc hình nh trên đợc 7đ

- Mỗi bạn có 18p để thực hành

- Gv qs và chấm điểm.

Hoạt động 2 (2) Củng cố - Dặn dò:

- Gv nx tiết kiểm tra

Tiết sau: Bài 6: Luyện tập (t1)Giáo án tin khối 4Hoạt động

trò- Thực hành

trên máyTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 34

Tiết: 67Chủ đề 5: Thế giới logoBài 6: Luyện tập (t1)I. mơc tiªu:a. KiÕn thøc: Tự rèn luyện kĩ năng s dung cỏc cõu lnh trong Logo.

b. Kĩ năng: Bc u hỡnh thanh t duy thut toỏn.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Viết lệnh vẽ hình vuông có sử dụng

- 1hs

I. KTBC (5)

lệnh wait 2?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 1: Bài

- Ychs thảo luận nhóm 2 làm theo yc đề 2p

bài

KT chéo

1/121 (8)

- Ychs trong cïng nhãm kiĨm tra kq cđa

nhau

- Gäi mét số nhóm trình bày kq trớc lớp

2-3 nhóm

- Gv chữa bài:Hđ 2: Bài

2/121,

122(10)- Ychs so sánh kq và chữa bài

- Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm ra thuật

toán của 4 mẫuQs và sửa

2p- Gọi hs trình bày thuật toán

- Gv chữa thuật toán2-3 nhóm

Qs và sửaGiáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

sai

Mẫu 1:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: repeat 2[fd

200 rt 90 fd 100 rt 90]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 200

rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100

rt 90

MÉu 2:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: Repeat 4[fd

90 rt 90]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 90

rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt

90

MÉu 3:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 Repeat

3[fd 150 rt 360/3]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 fd

150 rt 360/3 fd 150 rt 360/3 fd 150

rt 360/3

MÉu 4:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: : rt 30 Repeat

3[fd 100 rt 360/3]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 30 fd

100 rt 360/3 fd 100 rt 360/3 fd 100

rt 360/3

B.Cñng cố- Dặn dò: (5)

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Tiết sau: Bài 6: Luyện tập (t2)Giáo ¸n tin khèi 4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (134 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×