1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Tin học >

a. Kiến thức: T rốn luyn k nng s dng cỏc cõu lnh trong Logo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.76 MB, 134 trang )


Trờng tiểu học Tiên Dợc B

sai

Mẫu 1:

+ Sử dụng câu lƯnh lỈp: repeat 2[fd

200 rt 90 fd 100 rt 90]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 200

rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100

rt 90

MÉu 2:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: Repeat 4[fd

90 rt 90]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 90

rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt

90

MÉu 3:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 Repeat

3[fd 150 rt 360/3]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 fd

150 rt 360/3 fd 150 rt 360/3 fd 150

rt 360/3

MÉu 4:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: : rt 30 Repeat

3[fd 100 rt 360/3]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 30 fd

100 rt 360/3 fd 100 rt 360/3 fd 100

rt 360/3

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Tiết sau: Bài 6: Luyện tập (t2)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 34

Tiết: 68Chủ đề 5: Thế giới logoBài 6: Luyện tập (t2)I. mơc tiªu:a. KiÕn thøc: Tự rèn luyện kĩ năng s dung cỏc cõu lnh trong Logo.

b. Kĩ năng: Bc u hỡnh thanh t duy thut toỏn.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

trò

- Viết lệnh vẽ hình chữ nhật có sử dụng - 1hs

I. KTBC (5)

lệnh lặp và không sử dụng lệnh lặp?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 3: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

- Ychs thực hµnh nhãm 2

T/H nhãm 2

3/122 (20’)

- Gäi mét sè nhãm trình bày kq

2-3 nhóm

- Gv chữa bài:

fd 50 lt 90 fd 50 rt 90

fd 50 rt 90 fd 50 lt 90

fd 50 rt 90 fd 50 rt 90

fd 50 lt 90 fd 50 rt 90

fd 50 rt 90 fd 50 lt 90

fd 50 rt 90 fd 50

rt 45

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

pu fd 60 pd

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

lt 90

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

lt 90

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

Hđ 4: Bài

- Ychs thảo luận nhóm 2: Điền kq vào

5p

bảng

2-3 nhóm

4/123 (10)

- Gọi một vài nhóm chia sẻ kết quả

- Gv chữa bài

Nội dungGiáo án tin khối 4Hoạt động thầyTrờng tiểu học Tiên Dợc B

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 5

- Gv cho hs thực hiện từng dòng lệnh,

ghi lại hành động và kết quả của Rùa

? Trong dòng lệnh vừa gõ có lệnh nào

mới?

- Ychs tìm hiểu lệnh Fill

C.Củng cố- Dặn dß: (5’)

? Chức năng của lệnh PENUP, PENDOWN, FILL.

- Gvnx tiết học

- Tiết sau: Học và chơi cùng máy

tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm

RealChess3D (t1)Giáo án tin khối 4Lệnh Fill3hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 35

Tiết: 69Học và chơi cùng máy tínhChơi cờ vua cùng phần mềm

RealChess3D (t1)I. mục tiªu:a. KiÕn thøc: Rèn luyện sự tập trung, kĩ năng suy ngh logic vi phn mm

Real Chess3D.

b. Kĩ năng: Rốn luyện sự tập trung, kĩ năng suy nghĩ logic với phn mm

Real Chess3D.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầyHớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 21

Hđ 1: Giới

- Gọi hs đọc sgk/124

thiệu phần

? Phần mềm có tác dụng gì

- Gv nhắc lại tác dụng của môn cờ vua

mềm (5)

Hđ 2: Cách

- Ychs ®äc sgk/124, 125

- Lt ch¬i?

ch¬i cê (8’)

- Gv chèt, chun ý

Hđ 3: Tìm

- Ychs đọc sgk/126

hiểu và chơi ? Có mấy cách chơi?

trò chơi (6)

- Gv chốt, chuyển ý

Hđ 4: Thoát

- Gv hd hs thoát khỏi phần mềm

khỏi màn

hình (3)

B. Hoạt động thực hành: 12

- Ychs khởi động và thực hành

C.Củng cố- Dặn dò: (3)

- Gvnx tiết học

- Tiết sau: Học và chơi cùng máy

tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm

Giáo án tin khối 4Hoạt động

trò

1Hs

1hs

Đọc thầm

2-3 hs

Đọc thầm

1hs

NgheKhởi động

và thực

hành

3hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

RealChess3D (t2)Giáo án tin khối 4Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (134 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×