1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Hình 16: Cấu trúc hóa học của chất F4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.86 MB, 90 trang )


Luận văn Thạc sĩ 2013

chất chữa trị  bệnh ung thư  sử dụng chính tế  bào ung thư  làm đối tượng nghiên 

cứu.

Trong nghiên cứu của chúng tơi, các dịch chiết thơ của cây Cơm cũng được 

kiểm tra hoạt tính ức chế sự phát triển hoặc diệt tế bào ung thư  thơng qua phép  

thử  độc tế bào với 02 dòng tế bào ung thư  đặc trưng được lựa chọn là KB (ung  

thư  biểu mơ), MCF­7 (ung thư  vú). Kết quả  thử  độc tế  bào được trình bày  ở 

bảng 3.5.

Bảg 3.5: Kết quả thử hoạt tính độc tế bào của các chất phân lập được từ cây 

Cơm 

STTChất 

thửDòng 

tế bào128

1Cặn chiết 

EtOAc

F12KB

KBMCF­7

3F2KBMCF­7

4F3KBMCF­7

5F4KBMCF­7

6Elipticine% Ức 

chế tại 

nồng 

độ

3242

28

97

53

67

36

33

32KBMCF­732

17

59

56

54

24

23

24IC50 (μg/ml)825

13

58

27

28

16

13

16219

4

8

15

14

8

8

50,53

1

6

8

8

1

5

0<1,0

>128

>128

7,04

24,8

28,3

>128

>128

>128

0,31

0,53Các kết quả thử nghiệm cho thấy:

Hợp chất F4 và F1 khơng thể hiện hoạt tính trên cả 2 dòng tế bào ung thư thử 

nghiệm với giá trị  IC50>128  μg/ml. Chất đối chứng dương Elipticine thể  hiện 

hoạt36Luận văn Thạc sĩ 2013

 tính gây độc đối với cả hai dòng tế bào ung thư với giá trị  IC50 trong khoảng từ 

0,31 μg/ml­ 0,53 μg/ml, kết quả  này phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Mặt 

khác, hợp chất F3 thể hiện hoạt tính ức chế sự phát triển của tế bào ung thư KB  

với giá trị  IC50 là 28,3 μg/ml, trong khi đó hợp chất này hầu như  khơng thể  hiện  

hoạt tính trên dòng MCF­7. So sánh cấu trúc hợp chất F3 và F4 cho thấy 2 hợp 

chất này chỉ khác nhau về sự có xuất hiện của nhóm methoxy trong hợp chất F3. 

Hợp chất F3 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên dòng KB cao hơn so với hợp  

chất  F4. Như  vậy nhóm chức methoxy có thể  đóng vai trò quan trọng đối với 

hoạt tính ức chế dòng tế  bào KB của chất F3. Chất F2 có hoạt tính ức chế khá 

cao trên 2 dòng tế bào KB và MCF7 với giá trị IC 50 lần lượt là 7,04 μg/ml và 24,8 

μg/ml. Như vậy, chất F2 được đánh giá là có hoạt tính gây độc tế bào khá mạnh. 

Các kết quả  thử  nghiệm gây độc tế  bào đối với các dòng tế  bào ung thư  thực 

nghiệm trên đây cho phép sử  dụng F2 như  một hoạt chất có nguồn gốc thảo  

dược trong việc   phòng và điều trị  ung thư  , có khả  năng  ức chế  sự  phát triển 

hoặc diệt tế bào ung thư biểu mơ và ung thư vú.Elipticine µg/ml32 µg/mll8 µg/ml0,5 µg/mlHình 17: Kết quả ảnh hưởng của chất F2 trên dòng tế bào ung thư biểu mơ KB37Luận văn Thạc sĩ 2013 

Elipticine µg/ml32 µg/mll8 µg/ml0,5 µg/mlHình 18: Kết quả ảnh hưởng của chất F2 trên dòng tế bào ung thư vú 

MCF­7Cặn chiết tổng ban đầu etylaxetat có hoạt tính ức chế rất cao trên dòng tế 

bào KB với giá trị IC50 <1,0 μg/ml. Trong khi đó các hợp chất sạch phân lập được 

từ cặn chiết EtOAc của cây Cơm  có hoạt tính gây độc tế bào ung thư yếu hơn so 

với kết quả  thu được đối với cặn tổng ban đầu. Điều này có thể  giải thích là 

hợp chất có hoạt tính mạnh có hàm lượng thấp, nên chưa phân lập được hoặc có  

thể xẩy ra hiện tượng hiệp đồng giữa các chất có trong cặn chiết ban đầu.38Luận văn Thạc sĩ 2013KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận:

1.Lồi   Côm  Elaeocarpus   griffithi  đã   được   nghiên   cứu   hóa   học   theo   định hướng hoạt tính sinh học. Lần đầu tiên từ cây này đã phân lập và xác định cấu  

trúc hóa học của 4 chất, đó là:

(1) Chất F1: Pentacosyl ferulate

(2) Chất  F2:  Axit   3,3’,4’­tri­O­metyl­4­[O­β­D­(2”­acetyl)­glucopyranoside]­ellagic

(3) Chất F3: Axit 3,3’­di­O­metyl­4­O­α­rhamnoside­ellagic

(4) Chất F4: Axit 3­O­metyl­4­O­α­rhamnoside­ellagic2. Kết quả  khảo sát hoạt tính của 4 chất phân lập được là  F1,  F2,  F3,  F4  cho 

thấy: 

Chất F2 có hoạt tính độc trên 2 dòng tế bào là KB và MCF7 với giá trị IC 50 

lần lượt là 7,04  μg/ml và 24,8  μg/ml là hoạt chất có tiềm năng trong việc 

nghiên cứu sử dụng làm thuốc hỗ trợ và phòng chống ung thư vì có tác dụng  39Luận văn Thạc sĩ 2013

gây độc tế bào trên 2 dòng tế  bào ung thư  là ung thư biểu mơ và ung thư  vú. 

Đặc biệt là tính gây độc cao  ở  tế  bào ung thư  biểu mơ. Vì vậy, cần nghiên  

cứu sâu hơn về  hoạt tính hướng đích trong chữa trị  ung thư  của hoạt chất  

này.

Chất F3 thể hiện hoạt tính gây độc trên dòng ung thư biểu mơ KB với giá  

trị IC50 là  28,3 µg/ml.

Chất F4 và F1 khơng có hoạt tính gây độc trên 2 dòng tế  bào thử  nghiệm 

với giá trị IC50>128 μg/ml.

Kiến nghị:

Như  đã trình bày trên đây, do  các hợp chất sạch phân lập được từ  cặn 

chiết EtOAc của cây Cơm thể hiện hoạt tính ức chế tế bào ung thư KB yếu hơn  

nhiều so với kết quả thu được đối với cặn tổng ban đầu. Như vậy cần tiếp tục  

nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc hóa học của cặn chiết EtOAc của cây 

Cơm, nhằm xác định được chính xác hợp chất thể hiện hoạt tính mạnh ban đầu.  

Đồng thời cần nghiên cứu cụ  thể  để  có thể  giải thích được nếu xẩy ra hiện  

tượng hiệp đồng.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần tài liệu tiếng việt

1.  Võ Văn Chi (1999), Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB, Y học.

2.Phạm Hồng Hộ (1998), Cây cỏ Việt Nam , NXB Trẻ, Tập 1.3.Phạm Thành Hổ (2006), Di truyền học, NXB Giáo dục.Phần tài liệu tiếng anh 

4.   Achenbach,   Hans;   Stoecker,   markus;   Constenla,   Manuel   A(1986).   “Chemical 

investigations of topical medicinal investigations of topical medicinal plants. 

XXI. Long chain alkyl esters of ferulic and p­coumaric acid from Bauhainia 

manca. Zeitschirift fuer Naturforschung”, C: Journal of Biosciens, 41, 164­168.40Luận văn Thạc sĩ 2013

5.  Aiko Ito, Hee­Byung Chai, Dongho Lee, Leonardus B.S. Kardono, Soedarsono 

Riswan,   Norman   R.Farnsworth,   Geoffrey   A.Cordell,   John   M.Pezzuto, 

A.Douglas   Kinghorn   (2002)..   “Ellagic   acid   derivatives   and   cytotoxic 

cucurbitacins from Elaeocarpus mastersii”. Phytochemistry, 61, 171–174.

6.  Anthony   R.   Carroll,   Garrie   Arumugan,   Ronald   J.   Quinn,   Joanne   Redburn, 

Gordon   Guymer,   Paul   Grimshaw   (2005)..   “Grandisine   A   and   B,   Novel 

Indolizidine Alkaloids with Human Opioid Receptor Binding Affinity from the 

Leaves of the Australian Rainforest Tree Elaeocarpus grandis”. J. Org. Chem., 

70, 1889­1892.

  7.  Céline Rivière, Van Nguyen Thi Hong, Luc Pieters, Bieke Dejaegher, Yvan 

Vander Heyden, Minh Chau Van, Joëlle Quetin­Leclercq (2009), “Polyphenols 

isolated from antiradical extracts of  Mallotus  metcalfianus”,  Phytochemistry, 

(70), 86­94.

8. Cheng, X.F, Chen Z, Zeng­Mu M (1999), “Two new diterpenoids from Mallotus 

apelta Muell.Arg. J. Asian”, Nat. Prod. Res.,(1), 163­168.

9. David, P. J. (2001), “Phytochemistry and medicinal plants”, Phytochemistry, 56 

(3), 237­243.

10.  Elkhateeb A., Takahashi Subeki, K., Matsuura H., Yamasaki M., Yamato O., 

Maede Y., Katakura K., Yoshihara T., Nabeta K. (2005), “Anti­babesial ellagic 

acid rhamnosides from the bark of Elaeocarpus parvifolius”.  Phytochemistry, 

(66),  2577–2580.

11 .  Fornari . F. A, Randolph JK, Yalowich JC, Ritke MK, Gewirtz DA (April 

1994). "Interference by doxorubicin with DNA unwinding in MCF­7 breast 

tumor cells". Mol Pharmacol, 45, (4), 649–56. 

12.  Gordaliza. M, Garcisa.  P. A, del Corral. J. M, Castro. M. A, Gómez­Zurita.  M. 

A (2004). "Podophyllotoxin: distribution, sources, applications and new 

cytotoxic derivatives". Toxicon,  44,  (4),441–59.41Luận văn Thạc sĩ 2013

13.    Hande,   K.   R.,   (1998).   "Etoposide:   Four   decades   of   development   of   a 

topoisomerase II inhibitor". European Journal of Cancer 34, (10), 1514–1521.

14.  Huang, P. L., Wang, L. W., Lin CN (1999). “New triterpenoids of mallotus 

repandus”. J. Nat. Prod.,(62), 891­892

15.   ISAAC   Cohen   (2007),  Scutellaria   barbata   extract   for   the   treatment   of   the  

cancer, Patent Application Publiication.

16. Lemke, Thomas. L., Williams, David. H., Foye, William O., Hagerstwon, M. D: 

Lippincott   Williams   &   Wilkins   (2002),   Foye's   principles   of   medicinal  

chemistry, pp, 963.

   17. Lin, Y. L., Kuo, Y. H. (1988), “Scutellone C and F, Two New Neoclerodane 

Type Diterpenoids from Scutellaria rivularis”, Heterocycles, 27, 779­783.

18.  Momparler, R. L., Karon. M., Siegel, S. E., Avila. F (August 1976). "Effect of 

adriamycin on DNA, RNA, and protein synthesis in cell­free systems and intact 

cells". Cancer Res, 36,(8), 2891–5.

19. Noble, R. L. (1990), “The discovery of the vinca alkanoids – chemotherapeutic 

agents against cancer”, Biochem. Cel. Biol. 68, (12), 1344­1351.

20. Newman, D. J., Cragg, G. M., Snader, K. M. (2003), “Natural products as sources 

of new drugs  over the periode 1981­2002”, J. Nat. Prod, ( 66), 1022­1037.

21.     Perry,   Michael   J.   (2008), Philadelphia:   Wolters   Kluwer   Health/Lippincott 

Williams & Wilkins, The Chemotherapy source book. pp. 80. 

22.   Peter,   L.,   Katavic.,   Debra   A.,   Venables.,   Topul   Rali.,   Anthony   R.,   Carroll., 

(2007), “Indolizidine Alkaloids with δ­Opioid Receptor Binding Affinity from 

the Leaves of Elaeocarpus fuscoides”, J. Nat. Prod., (70), 872­875.

23.  Peter,   L,.   Katavic,   Debra   A.,   Venables,   Paul   I.,   Forster,   Gordon   Guymer, 

Anthony,   R.,   Carroll.   “Grandisines   C­G,   Indolizidine   Alkaloids   from   the 

Australian   Rainforest   Tree  Elaeocarpus   grandis”  (2006).  J.   Nat.   Prod.,  69, 

1295­1299.42Luận văn Thạc sĩ 2013

24. Peter, L., Katavic, Debra, A., Venables, Topul Rali, Anthony, R., Carroll. (2006) 

“Habbemines   A   and   B,   Pyrrolidine   Alkaloids   with   Human   ­Opioid   Receptor 

Binding Affinity from the Leaves of  Elaeocarpus habbemensis”,  J. Nat. Prod., 

(70), 866­868.

25.   Rajagopalan,   P.   T.,   Ravi,   Zhang,   Zhiquan;   McCourt,   Lynn;   Dwyer,   Mary; 

Benkovic,   Stephen   J.;   Hammes,   Gordon   G.   (2002). "Interaction   of 

dihydrofolate   reductase   with   methotrexate:   Ensemble   and   single­molecule 

kinetics". Proceedings of the National Academy of Sciences,99, (21).

26. Staker, B.L. et al (2002). "The mechanism of topoisomerase I poisoning by a 

camptothecin analog". PNAS, 99, (24).

27. Sobell H  (1985). "Actinomycin  and  DNA  transcription". Proc  Natl Acad Sci  

USA 82 (16).

28. S. Malhotra and K. Misra (1981), Phytochemistry, (20), 2043­2044.

29.   S.A.M.   Hussein,   A.N.M.   Hashim,   R.T.   El­Sharawy,   M.A.   Seliem,   M. 

Linscheid, U. Lindequist,  M.A.M. Nawwar (2007), Phytochemistry, (68), 1464­

1470.

30.Tujebajeva, R.M., Graifer, D.M., Karpova, G.G., Ajtkhozhina, N.A., “Alkaloid 

homoharringtonine inhibits polypeptide chain elongation on human ribosomes 

on   the   step   of   peptide   bond   formation.   Apoptotic   response   to 

homoharringtonine in human wt p53 leukemic cells is independent of reactive. 

oxygen   species   generation   and   implicates   Bax   translocation,   mitochondrial 

cytochrome c release and caspase activation” (2001). Leukemia , (15):567–74

31.  Tan,   G.   T.,   Angehofer,   C.   K.,   Pezzuto,   J.   M.,   (2000),   “Assay   useful   for   the 

discovery and characterization of natural products”, Advances in Natural Sciences, 

1,(1), 45­62.

32.  Yinjun,   L.,   Jie,   J.,   Weilai,   X.,   Xiangming,   T.,  (2004),  “Homoharringtonine 

mediates43 myeloid cell apotosis via upregulation of pro­Luận văn Thạc sĩ 2013

apoptotic bax and inducing caspase­3­mediated cleavage of poly(ADP­ribose) 

polymerase (PARP)”. Am J Hematol. 76,(3),199­204.

33. Y. Xiao­Hong, G. Yue­Wei (2004), J. Asian Nat. Pro.Res., 6,(4), 271­276.

34.  Zhou, P., Takaishi, Y., Duan, H., Chen, B., Honda, G., Itoh, M., Takeda, Y., 

Olimjon, K., Lee, K. (2000), “Coumarins and biscoumarin from Ferula sumbul. 

Anti­HIV activity and inhibitation of cytokine release”,  Phytochemistry, (53), 

689­697.

Phần tài liệu trên Internet

35.  http://www.khoahoc.com.vn/doisong/yhoc/suc­khoe/33802_Hop­chat­thuc­day­

su­chet­te­bao­ngan­chan­te­bao­ung­thu.aspx

36. http://www.thuocbietduoc.com.vn/thuoc/thuoc­goc219.aspx

37. http://www.tudienthuoc.net/tudienthuoc/view_data.asp?nID=846

38.http://suckhoedoisong.vn/2012102803132727p44c116/vacxin­phong­ung­thu­

tong­hop.htm

                                                      PHỤ LỤC44Luận văn Thạc sĩ 2013Phụ lục 1: Phổ 1H ­ NMR của chất F145Luận văn Thạc sĩ 2013Phụ lục 2: Phổ 1Hex1 ­ NMR của chất F146Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

×