Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

6Tổng quan vấn đề nghiên cứu1.2.Tại thị trường nước ta hiện nay, hoạt động logistics nói chung và hoạt động

giao nhận nói riêng - vẫn còn là lĩnh vực khá mới mẻ và cần được khai thác, nâng

cao, phát triển. Cho đến nay, đã có khá nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu của sinh

viên, giảng viên từ các trường đại học, cán bộ từ viện nghiên cứu liên quan đến vấn

đề nâng cao, đổi mới, phát triển hoạt động giao nhận, đặc biệt là đối với phương

thức vận tải bằng đường biển như:

-“Hồn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng container vận tải đường biển tại

công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế” của tác giả Vũ Thị Khánh Hà, Đại học-Thương Mại, 2011.

“Biện pháp đẩy mạnh hoạt động giao hàng lẻ bằng container của công ty Sotran”

của tác giả Nguyễn Văn Vinh, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013.

Sau quá trình tham khảo và nghiên cứu, em nhận thấy các đề tài trên đã khơng

còn phù hợp với tình hình phát triển hiện tại cũng như việc đề tài về phương thức

giao nhận hàng lẻ LCL/LCL vẫn chưa được đi sâu vào khai thác. Vì vậy, từ việc

nghiên cứu các tài liệu cùng với quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại

và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài, em nhận thấy đề tài “Hồn thiện quy trình giao hàng

xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL của Cơng ty TNHH Thương mại và Tiếp vận

Tồn Cầu Đơng Tài” là một đề tài mang tính mới lạ, tập trung đi sâu vào nghiên cứu

quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL. Đề tài chưa được ứng

dụng và mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu những lý thuyết và vấn đề chính như

sau:-Khái niệm, quy trình và các yếu tố ảnh hưởng đến giao hàng xuất khẩu theo phương

thức LCL/LCL.-Tìm hiểu thực trạng quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL tại

công ty TNHH Thương mại và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài-Đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp giúp công ty Đông Tài Global nâng

cao khả năng giao nhận hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL.1.3.Mục tiêu đề tài

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu các vấn đề sau:

- Hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về hoạt động giao nhận, quy trình của hoạt

động giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL.

667- Đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất khẩu vận chuyển theo phương

thức LCL/LCL tại cơng ty TNHH Thương mại và Tiếp vận tồn Cầu Đơng Tài.

Phân tích thực trạng nhằm đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại yếu kém

trong quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL của cơng ty.

- Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu theo

phương thức LCL/LCL tại cơng ty.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.4.- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Quy trình giao hàng xuất khẩu theo

phương thức LCL/LCL

- Phạm vi nghiên cứu:

Về khơng gian: Đề tài đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ giao hàng xuất khẩu tại cơng ty

TNHH Thương mại và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài, với cảng giao nhận là cảng Hải

Phòng. Trong đó nghiên cứu về cơng ty TNHH Thương mại và tiếp vận tồn cầuĐơng Tài với vai trò là người môi giới hải quan, là đại lý và là người gom hàng.

• Về thời gian: đề tài nghiên cứu nghiệp vụ giao hàng đường biển của công ty TNHH

Thương mại và tiếp vận tồn cầu Đơng Tài và lấy số liệu trong 4 năm, từ 20122015. Giải pháp cho đề tài được định hướng áp dụng trong 5 năm, từ 2016- 2020.

1.5.

Phương pháp nghiên cứu

1.5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

1.5.1.1.

Thu thập dữ liệu thứ cấp

- Dữ liệu tại thư viện của trường đại học Thương Mại: gồm các luận văn

chuyên đề về đề tài giao nhận vận tải đường biển trong những năm trước.

- Các dữ liệu trên Internet: Từ trang web của công ty www.dongtaiglobal.com,

trang web về hải quan Việt Nam www.custom.gov.vn

- Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như một số tài liệu liên quan

đến hoạt động của công ty.778

1.5.1.2.Thu thập dữ liệu sơ cấp

- Quan sát: phương pháp này giúp em thấy rõ quy trình hoạt động tại cơng ty,

và quan sát này được tiến hành trong quá trình thực tập tại công ty

- Phỏng vấn trực tiếp: Áp dụng phương pháp này em thấy rõ được thực trạng

thực hiện quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL tại công ty.

Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng trong quá trình thực hiện đề tài. Các câu hỏi

phỏng vấn trực tiếp nhằm tìm hiểu sâu hơn về hoạt động giao hàng xuất khẩu đường

biển. Câu hỏi phỏng vấn đưa ra sẽ dành cho các nhân viên trong cơng ty có liên

quan đến quy trình giao hàng xuất khẩu bao gồm nhân viên kinh doanh và phụ trách

khách hàng, nhân viên chứng từ, nhân viên hiện trường và trưởng chi nhánh điều

hành hoạt động của công ty.1.5.2. Phương pháp xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu.- Phân loại thơng tin và số liệu.

- Đánh giá dữ liệu thu được.

- So sánh dữ liệu thu được với các năm trước

- Tổng hợp lại và đánh giá thực trạng qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

1.6.Kết cấu của khóa luận

Bài khóa luận bao gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý luận về quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức

LCL/LCL tại doanh nghiệp giao nhận

Chương 3: Thực trạng quy trình giao hàng xuất khẩu theo phương thức

LCL/LCL tại cơng ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Tồn Cầu Đông Tài

Chương 4: Định hướng phát triển và đề xuất giải pháp hồn thiện quy trình

giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL tại công ty TNHH Thương mại và

Tiếp vận Tồn Cầu Đơng Tài.889CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU

THEO PHƯƠNG THỨC LCL/LCL TẠI DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN.

2.1.

Khái quát về dịch vụ giao hàng xuất khẩu theo phương thức LCL/LCL

2.1.1. Dịch vụ giao nhận

2.1.1.1.

Khái niệmTheo quy tắc mẫu của FIATA (Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận) đã

đưa ra định nghĩa về dịch vụ giao nhận như sau: “Dịch vụ giao nhận được định

nghĩa như là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho,

bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn

hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo

hiểm, thanh tốn, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hố”.

Theo đó, ta có thể hiểu giao hàng xuất khẩu với ý nghĩa là một dịch vụ kinh

doanh đó là: Giao hàng xuất khẩu là một dịch vụ mà theo đó người làm dịch vụ giao

nhận sẽ thay mặt người xuất khẩu đứng ra thực hiện các nghiệp vụ nhận hàng, gom

hàng, tổ chức giao hàng, thực hiện các thủ tục chứng từ với các bên liên quan và các

dịch vụ khác nhằm đảm bảo hàng hóa được giao cho người vận tải vận chuyển đến

địa điểm quy định theo thỏa thuận với chủ hàng để hưởng thù lao.

Nói tóm lại, giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến

giao hàng trong quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi

hàng (người gửi) đến nơi nhận hàng (người nhận).

2.1.1.2.Các chủ thể tham gia vào quy trình giao hàng xuất khẩu

Giao nhận là một quá trình thực hiện hàng loạt các các nghiệp vụ khác nhau

liên quan đến quá trình tổ chức chuyên chở hàng hóa từ người gửi hàng đến người

nhận hàng. Quá trình giao hàng xuất khẩu thường bắt đầu khi người chủ hàng thực

hiện hay ủy thác cho người giao nhận và thanh tốn xong cho mọi chi phí liên quan

đến giao nhận. Các chủ thể tham gia vào quy trình giao hàng xuất khẩu bao gồm:

- Người xuất khẩu: là người ủy thác cho người khác thực hiện công tác giao

hàng xuất khẩu.

- Người giao nhận: là người nhận sự ủy thác của các doanh nghiệp có nhu cầu

xuất khẩu hàng hóa.

- Các ga, cảng chịu trách nhiệm giao nhận hàng, lưu kho, lưu bãi, xếp dỡ.9910- Các công ty vận tải vận chuyển hàng hóa và sắp xếp thực hiện giao nhận

cùng với chuyến hàng .

- Các công ty đại lý tàu biển: là người thay mặt cho người vận chuyển thực

hiện các thủ tục chứng từ liên quan đến giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

- Cơng ty bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi

thường cho hàng hóa nếu có rủi ro xảy ra.

- Ngân hàng: là trung gian thực hiện nghiệp vụ thanh toán và bảo lãnh.

- Các cơ quan chức năng đại diện cho Chính phủ như: Bộ cơng thương, cơ

quan hải quan, các cơ quan giám định, kiểm dịch.v.v…

2.1.2. Container và các phương thức gửi hàng bằng container

2.1.2.1.

Khái niệm containerTheo khái niệm của ủy ban kỹ thuật của tổ chức ISO ( International

Standarzing Organizatino ) đưa ra thì định nghĩa tổng quát về container như sau:

Container là một dụng cụ vận tải có các đặc điểm:

-Có hình dáng cố định, bề chắc, để được sử dụng nhiều lần.

Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc chuyên chở bằng một hoặc nhiều phương-tiện vận tải, hàng hóa khơng phải xếp dỡ ở cảng dọc đường.

Có thiết bị riêng để thuận tiện cho việc xếp dỡ và thay đổi từ công cụ vận tải này2.1.2.2.sang công cụ vận tải khác.

Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc xếp hàng vào và dỡ hàng ra.

Có dung tích khơng ít hơn 1m3.

Phân loại container

Thực tế container được phân thành nhiều loại dựa trên các tiêu chuẩn khác

nhau, cụ thể:

a) Phân loại theo kích thước.

- Container loại nhỏ: Trọng lượng dưới 5 tấn và dung tích dưới 3m3

- Container loại trung bình: Trọng lượng 5 – 8 tấn và dung tích nhỏ hơn 10m3

- Container loại lớn: Trọng lượng hơn 10 tấn và dung tích hơn 10m3.

b) Phân loại theo vật liệu đóng container

Container được đóng bằng loại vật liệu nào thì gọi tên vật liệu đó cho

container: container thép, container nhôm, container gỗ dán, container nhựa tổng

hợp …..

c) Phân loại theo cấu trúc container.

1010Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×