1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangNhận thức được tầm quan trọng của đàm phán trong nhập khẩu hàng hóa, đề

tài “Hồn thiện quy trình đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ

thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome.” được chọn để nghiên cứu.1.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Trong những năm gần đây vấn đề hồn thiện quy trình đàm phán trong thương

mại quốc tế rất được quan tâm.Vấn đề này đã trở thành đề tài nghiên cứu của rất

nhiều người. Cụ thể tại trường Đại học Thương Mại đã có khá nhiều luạn văn

nghiên cứu vấn đề này :

-Đề tài : “ Hồn thiện quy trình đàm phán kí kết hợp đồng xuất khẩuhàng may mặc sang thị trường Mỹ của tổng công ty may Đức Giang “ – Nguyễn

Thị Hằng – năm 2010.

-Đề tài : “ Hoàn thiện quy trình đàm phán để kí kết hợp đồng nhập khẩungun liệu tại cơng ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông” – Dương Thị

Thanh Hải – năm 2010.

Các đề tài này chỉ ra được những thiếu xót trong q trình đàm phán, kí kết

hợp đồng tại các cơng ty được nghiên cứu từ đây cũng đưa ra các giải pháp nhằm

hồn thiện hơn quy trình đàm phán TMQT tại các công ty này. Cũng giống các đề

tài trước, đề tài em nghiên cứu : “Hồn thiện quy trình đàm phán qua thư trong nhập

khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Fullhome “

cũng chỉ ra được thực tế hoạt động đàm phán qua thư tại công ty và cũng đề xuất

một số giải pháp, nhưng cũng có một số điểm khác biệt hơn đó là :2Khóa luận tốt nghiệp

-GVHD: ThS. Phan Thu TrangHoạt động hồn thiện quy trình đàm phán của đề tài là trong lĩnh vực hàngnhựa gia dụng và liên quan đến hoạt động nhập khẩu.

-Đề tài em nghiên cứu chỉ rõ hình thức đàm phán ở đây là đàm phá qua thưchứ không dừng lại ở việc nghiên cứu hoạt động đàm phán chung chung.

Với đề tài này, trong quá trình tìm hiểu thực tiễn tại đơn vị và được sự hướng

dẫn của giáo viên em sẽ cố gắng hồn thành tốt đề tài của mình.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá việc tổ chức và hiệu quả tổ chức đàm phán qua thư trong nhập

khẩu hàng nhựa gia dụng của công ty CP Fullhome với đối tác Hàn Quốc.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đàm phán qua thư trong nhập khẩu

hàng nhựa gia dụng của công ty.1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hoạt động đàm phán qua thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia

dụng tại Công ty cổ phần Fullhome Việt Nam

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của công ty cổ phần Fullhome , luận văn chỉ

tập trung nghiên cứu trong phạm vi sau :3Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trang- Phạm vi nghiên cứu về thời gian : trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011

- Phạm vi nghiên cứu về không gian : tại công ty cổ phần Fullhome

- Giới hạn về mặt hàng : hàng nhựa gia dụng

- Giới hạn về thị trường nghiên cứu : hoạt động đàm phán với đối tác Hàn Quốc

1.6. Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp qua phỏng vấn

Luận văn đã xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn bao gồm 10 câu hỏi và tiến

hành phỏng vấn 3 người,bao gồm trưởng, phó phòng kinh doanh và trưởng

phòng nhập khẩu. Sở dĩ, phỏng vấn 3 người này bởi vì họ là những người nắm bắt

được tình hình hoạt cũng như những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công

ty. Các câu hỏi phỏng vấn xoay quanh, tập trung vào việc tìm hiểu tình hình hoạt

động nhập khẩuthiết bị y tế của cơng ty trong bối cảnh suy thoái cũng như quan

điểm và giải pháp mà công ty đã đưa ra để khắc phục những khó khăn do suy thối

kinh tế gây ra.

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp qua phiếu điều tra, trắc nghiệm

Để có được đầy đủ các thơng tin cần thiết cho việc nghiên cứu và đánh giá

một cách khách quan về thực trạng và những tác động của suy thoái kinh tế đến

hoạt động kinh doanh của công ty, bờn cạnh việc thu thập thông tin qua phỏng vấn,

luận văncòn tiến hành xây dựng phiếu điều tra, trắc nghiệm bao gồm 10 câu hỏi

đóng và mở để thu thập thông tin từ 10 người trong công ty. Những người được

điều tra bao gồm trưởng, phó và chuyên viên các phòng nhập khẩu, phòng kinh

doanh, họ là những người trực tiếp điều hành cũng như tham mưu cho giám đốc

những vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi chức năng của họ.

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấpCùng với việc thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua điều tra phỏng vấn, bài khóa

luận còn thu thập dữ liệu thứ cấp qua số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangcủa công ty trong các năm 2009, 2010, 2011. Từ những số liệu này cho những kết

quả đánh giá chính xác tình hình hoạt động của cơng ty. Ngồi ra còn có các thơng

tin từ báo chí, các website liên quan

Phương pháp phân tích số liệuSau khi đã thu thập được các dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp, tiến hành phân

tích, xử lý các dữ liệu đó bằng các phương pháp: thống kê, phân tích và tổng hợp

các kết quả để đưa ra kết luận về tình hình hoạt động nhập khẩu của cơng ty trong

giai đoạn suy thối kinh tế

1.7. Kết cấu khóa luận

Ngồi lời mở đầu, mục lục, các danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, từ viết tắt,

tài liệu tham khảo và phụ lục , luận văn tốt nghiệp bao gồm 4 chương sau

- Chương 1 : tổng quan về vấn đề đàm phán qua thư của công ty cổ phần

Fullhome

- Chương 2 : cơ sở lý luận về đàm phán qua thư trong nhập khẩu

- Chương 3 : phân tích thực trạng của vấn đề đàm phán qua thư trong nhập

khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của công ty

- Chương 4 : định hướng phát triển và đề xuất với thực trạng đàm phán qua

thư trong nhập khẩu hàng nhựa gia dụng từ thị trường Hàn Quốc của cơng ty.5Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu TrangCHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀM PHÁN QUA THƯ

TRONG NHẬP KHẨU

2.1.Một số khái niệm cơ bản

2.1.1.Khái niệm quá trình giao dịch trong thương mại quốc tế

Quá trình giao dịch là quá trình tra đổi thông tin về các điều kiện thương mại

giữa các bên tham gia.

Quá trình giao dịch trong TMQT là quá trình trao đổi thông tin về các điều

kiện thương mại giữa các nước.2.1.2.Khái niệm về đàm phán thương mại quốc tế.

Khái niệm về đàm phán theo Joseph Burnes : Đàm phán là một cuộc thảo luận

giữa hai hay nhiều bên để đi đến một mục đích chung là đạt được thỏa thuận về6Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Phan Thu Trangnhững vấn đề ngăn cách các bên mà khơng bên nào có đủ sức mạnh hoặc có đủ sức

mạnh nhưng khơng muốn sử dụng để giải quyết những ngăn cách đó.

Khái niệm về đàm phán TMQT : Đàm phán TMQT là một q trình mà các

bên đàm phán có trụ sở kinh doanh đặt ở các quốc gia khác nhau tiến hành thảo

luận, thương lượng nhằm thống nhất các mối quan tâm chung và những quan điểm

còn bất đồng để đi tới một hợp đồng thương mại.

2.1.3.Khái niệm về đám phán thương mại quốc tế qua thư

Là quá trình đàm phán mà các bên tham gia đàm phán có trụ sở kinh

doanh đặt ở các quốc gia khác nhau tiến hành thảo luận, thương lượng nhằm

thống nhất các mối quan tâm chung và những quan điểm còn bất đồng để đi tới một

hợp đồng thương mại thơng qua hình thức thư tín.

2.1.4.Khái niệm về hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận về thương mại giữa các đương

sự có trụ sở kinh doanh tại các quốc gia khác nhau.

2.1.5.Khái niệm về văn hóa

Văn hóa là sản phẩm của lồi người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong

quan hệ qua lại giữa con người và xã hội.Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc

tạo nên con người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội.Văn hóa được tái tạo và

phát triển trong quá trình hành động và tương tác giữa xã hội của con người.Văn

hóa là trình độ phát triển của con người và xã hội được biểu hiện trong các kiểu và

hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị về

vật chất và tinh thần mà con người tạo ra.7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FULLHOME

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×