1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (271.97 KB, 48 trang )


từ thị trường Trung Quốc của Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương

mại Thuận An” em mong rằng khóa luận tốt nghiệp của em sẽ góp phần đánh giá

đúng nguồn cung cấp hiện tại từ thị trường chính của cơng ty, cũng như góp phần

nhỏ bé nâng cao hiệu quả của đánh giá nguồn cung cấp hiện tại trong nhập khẩu

mặt hàng chính của cơng ty đến từ thị trường này.

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Hiện nay, vấn đề nghiên cứu đánh giá nguồn cung cấp hiện tại đến từ một thị

trường của doanh nghiệp trong nhập khẩu một mặt hàng cụ thể còn khá mới, hầu

như chưa được triển khai, mà chỉ có các cơng trình nghiên cứu có liên quan như:

“Lựa chọn nguồn cung cấp nhập khẩu để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại

cơng ty cổ phần thương mại bưu chính viễn thơng” của tác giả Vũ Thị Việt Hà,

Khóa luận Tốt nghiệp năm 2007, Khoa kinh tế, trường Đại Học Thương Mại. Luận

văn này đánh giá, lựa chọn các nguồn hàng nhập khẩu mới cho cơng ty cổ phần

Thương Mại bưu chính viễn thông, tuy nhiên luận văn không đi sâu đánh giá các

nguồn cung cấp hiện tại của công ty này, mà chỉ nêu khái niệm về nguồn cung cấp

và nguồn cung cấp hiện tại, sau đó tiến hành đánh giá lựa chọn các nguồn cung cấp

nhập khẩu mới.

1.3. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá nguồn cung

cấp hiện tại trong nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, kết hợp với các số liệu thu

thập được, mục đích nghiên cứu của đề tài là: đánh giá các nguồn cung cấp hiện tại

từ Trung Quốc đã và đang cung cấp máy móc, thiết bị xây dựng cho cơng ty cổ

phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An để có các biện pháp tác động

thích hợp nâng cao hiệu quả của cơng tác đánh giá nói riêng cũng như nâng cao

hiệu quả của q trình kinh doanh nói chung.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là đánh giá các nguồn cung cấp hiện tại

đến từ thị trường Trung Quốc cung cấp máy móc, thiết bị xây dựng cho công ty cổ

phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

1.5.1. Về thời gian nghiên cứu2Luận văn nghiên cứu, đánh giá nguồn cung cấp hiện tại trong nhập khẩu mặt

hàng máy móc, thiết bị xây dựng từ thị trường Trung Quốc của Công ty cổ phần

phát triển xây dựng và thương mại Thuận An qua 4 năm 2012, 2013, 2014 và 2015.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đề xuất các định hướng nhập khẩu nhằm nâng cao chất

lượng đánh giá nguồn cung cấp hiện tại cho công ty.

1.5.2. Về nội dung nghiên cứu

Trước mắt, đề tài làm rõ các cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, sau đó kết

hợp cơ sở lý luận và số liệu thu thập đươc, tiến hành đánh giá nguồn cung cấp hiện

tại trong nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị từ thị trường Trung Quốc của công

ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, đưa ra những thành công

cũng như những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của các hạn chế đó.

Sau đó đưa ra các định hướng nhập khẩu cũng như đề xuất, kiến nghị giải

quyết các khó khăn trước mắt, hướng tới áp dụng đến năm 2017.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Để phục vụ cho quá trình viết bài luận, em đã tiến hành thu thập dữ liệu và

phân tích dữ liệu thu được từ cơng ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại

Thuận An bằng nhiều cách khác nhau.

1.6.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

- Đối với dữ liệu thứ cấp: đây là các thơng tin có sẵn đã qua xử lý. Những

thơng tin này có thể tìm thấy ở báo cáo tài chính của cơng ty, các giáo trình chun

ngành Quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế, các sách báo, ấn phẩm, tạp chí

chuyên ngành.

- Đối với dữ liệu sơ cấp: phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phát cho các đối

tượng có liên quan, nội dung bảng hỏi xoay quanh vấn đề nghiên cứu. Tổng kết các

bảng hỏi, ta thu được tình trạng khái quát về thực trạng đánh giá nguồn cung cấp

hiện tại trong nhập khẩu máy móc, thiết bị xây dựng từ thị trường Trung Quốc của

công ty cũng như những thành công hoặc hạn chế ở đánh giá nguồn cung cấp hiện

tại.

1.6.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

- Phương pháp so sánh: so sánh, đối chiếu, phân tích các dữ liệu, rút ra được

các kết luện về sự thay đổi, tăng trưởng qua các năm, đồng thời đánh giá được3nguồn cung cấp hiện tại của công ty từ thị trường Trung Quốc cần loại bỏ, cần duy

trì, hay có thể duy trì nhưng cần các tác động cụ thể. Có thể tiến hành so sánh theo

cặp, đối chiếu giữa các nguồn cung cấp hiện tại, năm sau so với năm trước…

- Phương pháp phân tích tổng hợp: Tiến hành đánh giá một cách tổng quát các

dữ liệu thu được, tiến hành tổng hợp lại để rút ra các kết luận cần thiết cho việc viết

luận văn.

1.7. Kết cấu khóa luận

Ngồi phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, tài

liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được kết cấu làm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan của vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận của đánh giá nguồn cung cấp hiện tại trong nhập

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

Chương 3: Đánhgiá nguồn cung cấp hiện tại trong nhập khẩu mặt hàng

máy móc, thiết bị xây dựng từ trị trường Trung Quốc của công ty cổ phần xây

dựng và thương mại Thuận An

Chương 4: Định hướng nhập khẩu và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng

đánh giá nguồn cung cấp hiện tại trong nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị

xây dựng của công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An4CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG CẤP HIỆN

TẠI TRONG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP

2.1. Một số lý thuyết của đánh giá nguồn cung cấp hiện tại trong nhập

khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm nguồn cung cấp hiện tại

Thuật ngữ nguồn cung cấp hiện tại được sử dụng rất phổ biến gần đây, nhưng

lại có rất ít tài liệu nêu rõ khái niệm nguồn cung cấp hiện tại của doanh nghiệp.

Theo PGS. TS Dỗn Kế Bơn viết trong Giáo trình quản trị tác nghiệp Thương

Mại Quốc Tế, xuất bản năm 2010 của Trường Đại học Thương Mại: “Nguồn cung

cấp hiện tại là nguồn cung cấp đã và đang cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp”.

Theo TS Nguyễn Hồi Anh, bài giảng Nghiệp vụ thương mại, năm 2009 của

Học viện cơng nghệ bưu chính viễn thơng : “Nguồn cung cấp hiện tại của doanh

nghiệp thương mại là toàn bộ những nguồn có khả năng đáp ứng về khối lượng và

cơ cấu hàng hóa, thích hợp với nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã

và đang có khả năng mua được”.

Trên đây là một số khái niệm cơ bản về nguồn cung cấp hiện tại. Các khái

niệm này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề nghiên cứu.

2.1.2. Phân loại nguồn cung cấp hiện tại

Phân loại nguồn cung cấp hiện tại là phân chia, sắp xếp các nguồn cung cấp đã

và đang cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp theo các tiêu thức cụ thể nào đó, tạo

ra các nhóm nguồn cung cấp hiện tại có các đặc trưng tương đối đồng nhất để có

các chính sách, lựa chọn và ưu tiên thích hợp với từng loại nguồn cung cấp, để khai

thác tối đa khả năng từ mỗi loại nguồn cung cấp hiện tại.

Có rất nhiều tiêu chí để phân loại các nguồn cung cấp hiện tại, tuy nhiên có thể

tiến hành phân chia, sắp xếp các nguồn cung cấp hiện tại của doanh nghiệp trong

nhập khẩu hàng hóa dựa trên các tiêu thức sau:

- Theo khối lượng hàng hóa mua được: theo tiêu thức này, nguồn cung cấp

hiện tại được chia thành:

 Nguồn cung cấp hiện tại chính: là nguồn có khả năng cung cấp một số lượng

hàng hóa lớn và chất lượng đảm bảo cho doanh nghiệp. Nguồn cung cấp này quyết

định đến năng lực và lợi nhuận của doanh nghiệp nên phải quan tâm và có chính

5Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

×