1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.Xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt

may sang thị trường Hàn Quốc của công ty cổ phần Long Mã từ 2018-2023.

4.1. 1.Quan điểm phát triển

Công ty may Long Mã đã xây dựng chiến lược nâng cao sức cạnh tranh xuất

khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc dựa trên những quan điểm sau:

- Một là, Xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp với quan điểm phát triển,

mục tiêu của cơng ty. Đồng thời, có những giải pháp để khắc phục những tình huống

xấu có thể xảy ra với cơng ty.

- Hai là, Phát triển công ty thành công ty có quy mơ lớn trong ngành dệt may

trong nước.Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế thế giới dựa trên năng lực cạnh

tranh vững chắc của mình.

- Ba là, Phát triển với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, ổn định. Phấn đấu nâng cao

thu nhập cho người lao động.

- Bốn là, Hiện đại hóa cơ sở ,vật chất,kĩ thuật .Đặc biệt là ứng dụng tin học trong

công tác quản lý ,tìm kiếm thơng tin và khách hàng.

4.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty

Tất cả quan điểm trên đều nhằm vào mục tiêu tổng quát của công ty là” Nâng cao

sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may của công ty đem lại lợi doanh thu cho công ty.

Đồng thời tạo lợi ích cho xã hội, tạo điều kiện làm việc cũng như mơi trường tốt cho

tồn bộ nhân viên trong công ty.” Những mục tiêu cụ thể được xây dựng về tốc độ

tăng trưởng của xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc như sau:

Công ty Long Mã xây dựng chiến lược phát triển nâng cao sức cạnh tranh xuất

khẩu hàng dệt may của công ty theo từng giai đoan cụ thể để có thể đạt được mục tiêu

của cơng ty và có những giải pháp cụ thể phòng tránh những trường hợp xấu xảy

ra.Cơng ty Long Mã chia thành 2 giai đoạn: năm 2018-2020 và năm 2021-2023 để

thực hiện mục tiêu của mình.Mục tiêu cụ thể về tăng tốc độ tăng trưởng sản xuất và

xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc này là :

Bảng 4.1: Mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may trong giai đoạn từ

2018-2023

Tốc độ tăng trưởng

Tăng trưởng sản xuất hàngGiai đoạn 2018-2020

14-15%

34Giai đoạn 2021-2023

16-18%năm

Tăng trưởng xuất khẩu15%20%10%12-15%hàng năm

Tăng trưởng xuất khẩu

sang thị trường Hàn Quốc

hàng năm

Giai đoạn từ năm 2018-2020, sẽ là giai đoạn nền tảng giúp giai đoạn năm 20212023 phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm dệt may sang

thị trường Hàn Quốc sẽ tăng lên 10% trong giai đoạn năm 2018-2020 và sau đó cơng

ty sẽ đẩy mạnh hơn vào giai đoạn 3 năm sau đó với mức 16-18%/ năm.

4.1.3.Định hướng phát triển

Trong việc nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn

Quốc, Công ty may Long Mã đã có 3 định hướng phát triển:

Một là , định hướng phát triển sản phẩm : Nâng cao chất lượng theo các tiêu

chuẩn quốc tế ,tạo sự khác biệt cho các sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trong

ngành và cạnh tranh xuất khẩu với các cơng ty dệt may khác trên thị trường trong và

ngồi nước, từng bước xây dựng thương hiệu .

Hai là, đầu tư cho sản xuất : Xây dựng một hệ thống sản xuất ,cung ứng hiện đại

từ quá trình đầu vào là nguồn nguyên vật liệu, hệ thống dự trữ nguồn nguyên vât liệu,

quá trình thiết kế, sản xuất sản phẩm , quá trình lưu kho sản phẩm cho đến quá trình

xuất khẩu sản phẩm dệt may.

Ba là,bảo vệ mơi trường : Định hướng này nhằm mục đích phát triển tồn bộ việc

nâng cao xuất khẩu hàng dệt may một các tồn diện, cơng ty khơng chỉ chú trọng việc

nâng cao xuất khẩu hàng dệt may đem lại lợi nhuận cho cơng ty mà mang lại lợi ích

cho đất nước .Bảo vệ môi trường tuân theo các yêu cầu,quy định của các tiêu chuẩn

quốc tế nhưng ISO 14000, các quy định trong luật pháp nước nhà, đẩy mạnh việc áp

dụng công nghệ mới trong sản xuất theo hướng thân thiện và quan trọng hơn là đáp

ứng các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hàn Quốc.

4.2.Một số giải pháp giúp thúc đẩy năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt

may của công ty sang thị trường Hàn Quốc.35Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của công ty mà công ty muốn hướng tới phát

triển thị trường của mình.Vậy để nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may

sang thị trường Hàn Quốc ,công ty cần có những biện pháp để tháo gỡ những khó khăn

,tồn tại và khai thác những cơ hội mà thị trường này mang lại.

4.2.1 Tập trung phát triển nguồn nhân lực

Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất

khẩu vào thị trường.Trong thực tế, Công ty may Long Mã thiếu những cán bộ am hiểu

về thị trường Hàn Quốc, các nhà thiết kế giỏi,các nhân viên tiếp thị và bán hàng.Do

đó, cơng ty cần phải đầu tư vào nguồn nhân lực để có thể đẩy mạnh hoạt động kinh

doanh xuất khẩu của mình trên thị trường này.Công ty cần đầu tư vào nguồn nhân lực

bằng con đường đào tạo và phát triển nhân lực.

Công ty cần phải kết hợp với các trường đại học, Bộ Thương Mại với các ngành

có liên quan tổ chức các khóa học tìm hiểu về thị trường Hàn Quốc cho các sản phẩm

dệt may.Về lâu dài, công ty cần phải đưa các cán bộ đi học tại thị trường Hàn Quốc để

có thể hiểu biết về thị trường Hàn Quốc như họ là người dân đó.Như vậy, ngồi những

điều họ học qua sách báo, họ sẽ học được thêm những kinh nghiệm , kiến thức từ thực

tế sẽ là hành trang giúp họ tự tin đàm phán với những nhà kinh doanh Hàn Quốc.Và

trong quá trình cử họ đi đào tạo , cơng ty có thể kết hợp việc học tập của họ với việc

thu thập thêm thông tin về xu hướng tiêu dùng, các mẫu mã ,chiến lược cạnh tranh mà

đối thủ áp dụng.

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên thêm các kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập

khẩu, marketing quốc tế, ngoại ngữ để bổ sung vào đội ngũ nhân viên của công ty.

Tuyển dụng nhân viên thiết kế giỏi để đẩy mạnh công tác thiết kế.Kết hợp với

việc đào tạo lại đội ngũ nhân viên thiết kế của công ty. Công ty cần đầu tư, khuyến

khích nhân viên của mình tham gia các khóa học để nâng cao trình độ chun

mơn,trình độ ngoại ngữ,…của mình.

4.2.2 Có sự chủ động về nguồn nguyên vật liệu và đầu tư các trang thiết bị

hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất.

Việc chủ động tìm nguồn nguyên liệu tới từ các đối tác khác sẽ góp phần làm đa

dạng nguồn nguyên vật liệu, tránh sự lệ thuộc vào nguồn cung từ một thị trường.

Doanh nghiệp sớm chủ động nguồn ngun liệu sẽ nhanh chóng hồn thiện quy trình

36sản xuất kinh doanh, hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững dù cả trong những bối

cảnh khó khăn.Cơng ty chủ động nguồn nguyên vật liệu để đáp ứng những lô hàng

theo yêu cầu của bên nhập khẩu về số lượng lớn, cũng nhưng về lượng…Bên cạnh đó,

cơng ty có thể tránh được những rủi ro khơng đáng có trong quá trình sản xuất và kinh

doanh của doanh nghiệp.

Đầu tư các trang thiết bị máy móc sản xuất hàng dệt may là một trong những

yếu tố quan trọng trong các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may

của công ty.Việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại giúp công ty gia tăng năng suất lao

động , sản xuất sản phẩm với chất lượng đồng đều, giảm các chi phí nhân cơng và các

chi phí khác. Cùng với việc đầu tư máy móc trong sản xuất ,cơng ty cũng nên đầu tư

hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm quản lý , nhằm quản lý nhân viên và sản

phẩm một cách hiệu quả nhất.

4.2.3 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương

Khách hàng chỉ biết tới cơng ty khi họ được được thấy nó và trực tiếp thử

nghiệm nó, và rồi họ sẽ tin tưởng và dùng lại sản phẩm của công ty trong những lần

tiếp theo.Vì thế, cơng ty cần giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng , với người

tiêu dùng thơng qua việc xúc tiến , quảng bá về sản phẩm, hình ảnh của Công ty.Các

biện pháp đẩy mạnh cho công tác này là:

- Tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm để giới thiệu sản phẩm, hình ảnh của

Cơng ty tới khách hàng .

- Cho ra các catalogue về sản phẩm của công ty với các sản phẩm độc đáo mang

tính thời trang tạo ấn tượng với khách hàng.

- Một số biện pháp khác để marketing cho thương hiệu của cơng ty là thơng qua

quảng cáo.Cơng ty có thể sử dụng các hình thức quảng cáo khác nhau như: quảng cáo

qua báo chí, ấn phẩm,áp phích… hay quảng cáo trên truyền hình hoặc có thể kết hợp

các phương thức này với nhau để mang lại hiệu quả hơn.

4.3.4 Áp dụng khoa học cơng nghệ tiên tiến vào q trình sản xuất và quản lý

Công ty áp dụng hiệu quả khoa học cơng nghệ tiên tiến vào q trình sản xuất

điều này sẽ mang lại chất lượng sản phẩm đồng đều và tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khách

hàng. Bên cạnh này việc áp dụng các máy móc, thiết bị hiện đại sẽ làm giảm bớt các

nguồn nhân lực tham gia vào q trình sản xuất, giúp cơng ty tiết kiệm chi phí trả

37lương cho cơng nhân.Ngồi ra, các hệ thống phần mềm và thiết bị quản lý, sẽ giúp ban

quản lý của cơng ty có thể giám sát cơng nhân lao động trong quá trình sản xuất ra sản

phẩm. Đồng thời, có thể kiểm sốt chất lượng sản phẩm một các tốt, tránh sự mắc lỗi .

4.3.5 Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân viên

Để thúc đầy nhân viên làm việc một cách có hiệu quả nhằm tăng năng suất lao

động và chất lượng sản phẩm,công ty cần chú trọng đến việc xây dựng chính sách về

lương, thưởng hấp dẫn theo chính sách và luật lao động của Nhà Nước đặt ra , cùng

với việc tạo điều kiện môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Bên cạnh đó, cơng ty cần

quan tâm đến đời sống và chăm lo cho cuộc sống của họ, điều này sẽ giúp các công

nhân sẽ trung thành với cơng ty, tình trạng nghỉ việc làm công ty mất nhiều công sức

đào tạo cho nhân viên mới.

Cơng ty cần có những chính sách đãi ngộ cho nhân viên như thăng chức, thăng

các bậc lương ,thưởng…. cho nhân viên nhằm thu hút và giữ chân những nhân tài.

4.3. Một số kiến nghị đối với chính phủ và các bộ ,ngành liên quan

4.3.1.Đối với các Hiệp Hội,Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

3.3.1.1 Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường Hàn Quốc

Sự hỗ trợ từ các Phòng, Ban ngành dệt may cho các doanh nghiệp trong công tác

này được thể hiện qua công tác xúc tiến thương mại:

- Bộ Thương mại nên tăng cường tổ chức hoặc liên hệ cho các doanh nghiệp

ngành dệt may tham gia các hội chợ chuyên ngành dệt may ,hội chợ hàng tiêu dùng tại

Hàn Quốc và hỗ trợ một phần chi phí cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ.

- Thương vụ Việt Nam ở Hàn Quốc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chung

về thị trường Hàn Quốc như quy mô,tốc độ tăng trưởng, xu hướng tiêu dùng ,sức

mua… của ngành dệt may và các thông tin về đối thủ cạnh tranh nước ngoài hay quan

trọng hơn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may là thông tin về các nhà

nhập khẩu Hàn Quốc.

- Các Hiệp Hội,Phòng thương mại và cơng nghiệp Việt Nam cùng với các cơ

quan Chính Phủ sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may Việt

Nam với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may Việt

Nam.Việc gắn kết này sẽ giúp các doanh nghiệp hàng dệt may Việt Nam giảm được38các chi phí tìm kiếm khách hàng và có được thơng tin xác thực về nhu cầu nhập khẩu

hàng của các nhập khẩu Hàn Quốc.

3.3.1.2 Phối hợp thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân

lực

Nguồn nhân lực cho ngành dệt may Việt Nam còn yếu và thiếu cả đội ngũ lao

động có trình độ cao và cả đội ngũ lao động trực tiếp.

Với đội ngũ lao động có trình độ cao ,ngành dệt may thiếu những thiết kế

chuyên nghiệp có trình độ cao, có khả năng tạo ra những mẫu mã phù hợp với những

yêu cầu của khách hàng ; thiếu đội ngũ cán bộ quản lý tốt, thậm chí thiếu cả những cán

bộ có kiến thức am hiểu về thị trường Hàn Quốc.

Với đội ngũ lao động trực tiếp, theo như đánh giá của các chuyên gia nước

ngồi, khả năng sử dụng thiết bị của cơng nhân may Việt Nam chỉ đạt hiệu suất ở mức

75-80% trong khi đó ở các nước phát triển là 90%.Cho nên, các Ban, Hiệp Hội trong

ngành dệt may cần đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ thiết kê, quản lý và

đội ngũ nhân viên kinh doanh am hiểu thị trường Hàn Quốc, thông qua việc :

- Liên kết với các trường đại học có chuyên ngành về mỹ thuật, thiết kế thời

trang, kinh doanh, đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu,…

- Tạo điều kiện cho các sinh viên của các trường đại học này có điều kiện xúc

thực tế để rèn luyện kinh nghiệm thực tế ngay còn khi là sinh viên.

-Tổ chức các buổi trình diễn thời trang, các hội thảo về thị trường may mặc Hàn

Quốc, và tổ chức các cuộc thi kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu… để có thể chọn

những nhân tài phục vụ cho đất nước.

Còn đối với đội ngũ lao động trực tiếp thì các Ban , Ngành, Hiệp Hội ngành dệt

may cần liên kết với các trường đào tạo cơng nhân may mặc nhằm tiêu chuẩn hóa các

thao tác và từ đó nâng cao năng suất lao động.3.3.2.Kiến nghị chính phủ và các bộ ngành, liên quan

3.3.2.1 Hồn thiện hệ thống luật pháp39Thuế quan sẽ tác động đến giá cả hàng hóa và khả năng cạnh tranh của sản

phẩm thị trường.Để giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh ,Nhà Nước cần có

những chính sách ưu đãi về thuế quan.

Giảm thuế là biện pháp mà các công ty mong đợi nhất ở chính sách thuế.Ngành

dệt may là ngành phải nhập khẩu với số lượng lớn nguồn nguyên vật liệu từ nước

ngoài để sản xuất hàng may mặc trong nước cho nên Nhà Nước nên giảm thuế nhập

khẩu cho các nguyên vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất hàng dệt may.

Nhà Nước cần có các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp về việc thực thi luật

thuế hay thơng báo cho các doanh nghiệp khi có sự thay đổi.

Hoàn thiện các quy định về thuế giúp các doanh nghiệp về thuế dễ dàng khai

thuế và nộp thuế.

Ngoài các chính sách trên, Nhà Nước cần cải cách các thủ tục Hải Quan theo

hướng đơn giản hóa nhằm tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng

hóa sang nước ngoài.

Xây dựng chế độ quản lý hạn ngạch minh bạch tránh tình trạng mua bán chuyển

nhượng hạn ngạch trái phép,có kế hoạch phân bổ hạn ngạch sớm để giúp các doanh

nghiệp có định hướng khi sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trường này ,giảm phí hạn

ngạch giúp các doanh nghiệp giảm thêm được khoản chi phí.

3.3.2.2 Hồn thiện chính sách tín dụng

Vốn là nguồn lực hạn chế của các công ty khi muốn mở rộng hoạt động kinh

doanh của mình.Nhà Nước cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn được dễ

dàng và được ưu đãi thông qua:

- Phát triển hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước và nước ngồi để

tạo nguồn cung phong phú.

- Nới lỏng các quy định về vay vốn như tỷ lệ thế chấp, ký quỹ…Đồng thời,có

các ưu đãi về lãi suất để khuyến khích các cơng ty vay vốn để kinh doanh, mở rộng

quy mô sản xuất.

-Thu hút nguồn vốn nước ngồi thơng qua thu hút đầu tư trực tiếp và gián tiếp

cho ngành dệt may.

KẾT LUẬN40Như vậy có thể khẳng định thị trường Hàn Quốc là một thị trường rộng lớn và

đầy tiềm năng, có nhu cầu rất phong phú và đa dạng về sản phẩm dệt may, do đó để

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và khơng ngừng phát triển lớn mạnh hơn nữa,

thì mục tiêu xâm nhập, đứng vững và dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường

Hàn Quốc là nhiệm vụ tất yếu đối với công ty cố phần may Long Mã trong thời gian

tới. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay mối quan hệ Việt-Hàn đang trở nên ngày

càng tốt đẹp đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại của hai nước cũng

như hoạt động xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường Hàn Quốc . Song bên cạnh

đó vẫn còn khơng ít khó khăn mà công ty phải đối mặt khi thâm nhập vào thị trường

khó tính và sức cạnh tranh hết sức gay gắt cả về phạm vi lẫn mức độ .Do vậy, để tồn

tại và phát triển trên thị trường Hàn Quốc, công ty cần không ngừng nỗ lực đổi mới ,

tận dụng những cơ hội tiềm năng vốn có của mình mới có thể nâng cao sức cạnh tranh

sản phẩm của công ty trên thị trường này.

Với đề tài này, tác giả mong muốn các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ phát

triển mạnh hơn nữa. Và với Công ty may Long Mã, tác giả mong rằng với một số giải

pháp được đề ra có thể giúp cơng ty phát triển mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu và ngày

càng củng cố được uy tín, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường Hàn Quốc và các thị

trường khác.41TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014- 2016

2. Bảng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty giai đoạn 2014 -2016

3. Bảng cơ cấu kim ngạch xuất khẩu theo từng mặt hàng của sản phẩm dệt may

sang thị trường Hàn Quốc của Công ty giai đoạn 2014 -2016

4. PGS. TS Dỗn Kế Bơn, Giáo trình quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc TếĐại Học Thương Mại, 2010

5. PGS.TS.Doãn Kế Bơn, TS.Đào Thị Bích Hòa, PGS.TS.Nguyễn Quốc Thịnh,

Giáo trình quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế,Nhà xuất bản Chính trịHành chính, 2009.

6. Thơng tư số 172/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

7. Điều 3 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP: “ thương nhân được phép xuất khẩu,

nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu có điều kiện thực hiện theo điều

4 và 5 Nghị định này”.

8. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn QuốcTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcTHƯ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên giáo viên hướng dẫn: T.S NGUYỄN BÍCH THỦY

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế quốc tế

Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

Mã sinh viên: 14D130121

Lớp:K50E2.

Tên đề tài: “Nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị

trường Hàn Quốc của Công ty cổ phần may Long Mã.”

Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần may Long Mã

Sau q trình hướng dẫn, tơi có nhận xét về sinh viên Nguyễn Thị Vân Trang

như sau:

1. Q trình thực hiện khóa luận của sinh viên:

( Đánh giá năng lực thực hiện, mức độ cố gắng và nghiêm túc trong cơng việc,

mức độ hòa thành khóa luận theo yêu cầu....)

2. Chất lượng của khóa luận.

( Đánh giá về hình thức, kết cầu, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, đánh

giá thực trạng , giải pháp...)

3. Kết luận.

Tôi đồng ý để sinh viên Nguyễn Thị Vân Trang nộp khóa luận tốt nghiệp và đề

nghị bộ mơn tiến hành đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo quy định.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

Giáo viên hướng dẫnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LONG MÃ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×