1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI “NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN INTERCARGO”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (257.47 KB, 52 trang )


dịch vụ giao nhận đường hàng khơng vẫn còn là một ngành khá mới mẻ đối với các

doanh nghiệp Việt Nam, với nhiều bất cập mà nổi trội là chất lượng của hoạt động

cung cấp dịch vụ giao nhận. Làm sao để các cơng ty có thể cung cấp được những

dịch vụ chất lượng thỏa mãn sự phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa ln là câu hỏi

quan trọng đối với mỗi công ty giao nhận quốc tế. Tuy nhiên, với lợi thế nằm trên

trục giao thông Đông - Tây và Bắc - Nam, một trong những trục giao thông quan

trọng và đông đúc nhất trên thế giới, Việt Nam có tiềm năng rất lớn về giao thơng,

đặc biệt là giao thông hàng không, do vậy dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường

hàng khơng của Việt Nam sẽ rất có cơ hội để phát triển một cách mạnh mẽ.

Xuất phát từ những lợi thế hiện có và để phù hợp với tình hình, xu thế chung

của nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường hàng khơng trên thế giới, ở nước ta trong

những năm gần đây cũng nổi lên một số Công ty giao nhận và vận tải. Công ty Cổ

phần tiếp vận Intercargo (Intercargo Logistics) cũng là một trong những cơng ty

được hình thành từ xu thế đó. Trong q trình thực tập tại cơng ty, em nhận thấy đây

là một doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giao nhận vận tải, đặc

biệt là giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không. Mặc dù có cơ sở vật chất

hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với mơ hình kinh doanh hiệu quả

nhưng trong q trình cung cấp dịch vụ, cơng ty vẫn gặp nhiều khó khăn, rủi ro và

phải mất nhiều thời gian, chi phí để khắc phục chúng. Vì vậy, có thể thấy rằng việc

phân tích năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng

đường hàng khơng của cơng ty Cổ phần tiếp vận Intercargo,từ đó đề xuất những giải

pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ này là vấn đề đáng được quan tâm.

Chính vì vậy, trong q trình thực tập và tìm hiểu tại công ty Cổ phần tiếp vận

Intercargo, em đã nghiên cứu về vấn đề năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng

hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không của công ty. Nhận thấy đây là một vấn

đề cấp thiết trong tình hình hiện nay, em đã quyết định nghiên cứu đề tài:

“Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

hàng khơng tại công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo”.

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng đóng góp

to lớn vào sự thành công của bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh dịch vụ giao

nhận. Đề tài nghiên cứu về việc: " Năng lục cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa6xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại Cơng ty Cổ phần tiếp vận Intercargo"

tập trung nghiên cứu đi sâu vào năng lực cung cấp dịch vụ giao nhận hàng xuất

nhập khẩu bằng đường hàng không của Công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo. Bên

cạnh những thành tựu công ty đạt được, đề tài cũng nhản ánh những tồn tại trong

cơng tác thực hiện giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của cơng ty, từ đó đưa ra

những ngun nhân của những tồn tại đó. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp

khắc phục những tồn tại và đưa ra các kiến nghị với công ty, với Nhà nước nhằm

hồn thiện hơn cơng tác quản trị nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao

nhận hàng xuất nhập khẩu tại cơng ty.

Một vài năm gần đây có một số bài khóa luận cũng viết về đề tài này như:

- Hồn thiện dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng không

tại công ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại Vinalink, (khóa luận tốt nghiệp/

Phan Vân Quyên, khoa TMQT, 2013)

- Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất

nhập khẩu bằng đường hàng khơng của cơng ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành,

(khóa luận tốt nghiệp/ Lữ Hồng Nhung, khoa TMQT, 2013)

Các đề tài trên đã góp phần hồn thiện hệ thống lý luận về năng lực cung ứng

dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không; đưa ra một số định

hướng phát triển cho hoạt động giao nhận tại công ty; các đề xuất, kiến nghị đối với

các công ty cũng như Nhà nước để quản trị tốt quy trình này.

Tuy nhiên mỗi đề tài nghiên cứu đều có một đối tượng khác nhau, phạm vi

nghiên cứu khác nhau, nên trong quá trình thực tập, căn cứ vào thực trạng của cơng

ty thực tập, em thấy đây là một đề tài phù hợp, và chưa có bài nghiên cứu nào về đề

tài này tại Công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu các vấn đề sau:

-Hệ thống được các vấn đề cơ bản về năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa-xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải.

Đánh giá thực trang năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường hàng không tại Công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo. Từ đó phân tích

thực trạng nhằm đánh giá những mặt thành công và tồn tại trong việc cung ưng dịch

vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tai công ty

7-Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại Cơng ty Cổ phần tiếp vận Intercago.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Khóa luận tập trung nghiên cứu về dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

đường hàng khơng tại Cơng ty Cổ phần tiếp vận Intercargo, dựa trên việc nghiên

cứu về tình hình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không tại công ty,

các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận này.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

1.5.1. Phạm vi nội dung

Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cung ứng dịch vụ giao

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không của công ty Cổ phần tiếp

vận Intercargo

1.5.2. Phạm vi thời gian

Khóa luận đi sâu khảo sát, nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận

hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không của công ty Cổ phần tiếp vận

Intercargo giai đoạn 2014- 2016 và phương hướng hoạt động của công ty đến năm

2020.

1.5.3. Phạm vi không gian

Công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo là công ty kinh doanh lâu năm ở lĩnh vực

giao nhận vận tải có mạng lưới hoạt động ở các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ và

Châu Á. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ giao

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không của công ty, em tập trung

vào việc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không chủ yếu đến

từ các quốc gia khu vực Châu Á.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

1.6.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp quan sát thực tế thơng qua

q trình thực tập tìm hiểu, làm việc tiếp xúc trực tiếp và phỏng vấn cán bộ nhân

viên công ty đánh giá về chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ giao nhận hàng

xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại phòng kinh doanh của cơng ty. Sau đó

từ các dừ liệu này ta sẽ chắt lọc một cách chi tiết để tạo ra các thơng tin hữu ích tùy8theo mục đích nghiên cứu của để tài.

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp nguồn dữ liệu thứ cấp được sử dụng

trong khóa luận dựa trên các cơ sở dữ liệu được thu thập từ:

+ Nguồn dữ liệu nội bộ công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo như: các báo cáo

của báo cáo tài chính; thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo kết quả hoạt động

kinh doanh; báo cáo của phòng xuất nhập khẩu trong giai đoạn từ 2014 – 2016.

+ Nguồn dữ liệu bên ngồi như các bài viết có liên quan được đăng trên báo,

tạp chí.

1.6.2. Phương pháp phân tích và xử lí dữ liệu

- Phương pháp thống kê

Phương pháp thống kê là phương pháp thu thập, phân loại thơng tin và số liệu

nhằm mục đích đánh giá tổng quát về một mặt nào đó của đối tượng nghiên cứu.

Trong phạm vi khóa luận này, phương pháp trên được sử dụng để đánh giá về thực

trạng năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

hàng không tại công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo thông qua các dữ liệu được thu

thập từ tài liệu nội bộ của Công ty giai đoạn 2014 – 2016.

- Phương pháp phân tích:

Phương pháp phân tích là cách thức sử dụng q trình tư duy lơgíc để nghiên

cứu và so sánh các mối quan hệ đáng tin cậy giữa các dữ liệu thống kê được từ tài

liệu nội bộ về hiệu quả hoạt động của công ty, qua đó đánh giá thực trạng về năng

lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng

tại cơng ty Cổ phần tiếp vận Intercargo góp phần đánh giá tính hợp lý hoặc khơng

hợp lý của các dữ liệu này.

- Phương pháp tổng hợp

Tổng hợp lại những phân tích và so sánh để đưa ra những nhận xét và đánh giá

về thực trạng về năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường hàng không tại công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo, từ đó đưa ra các đề

xuất và biện pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại cơng ty.

1.7. Kết cấu khóa luận

Ngồi các phần như: lời cảm ơn, mục lục, các danh mục bảng biểu, từ viết tắt9và các tài liệu tham khảo, kết cấu của khóa luận tốt nghiệp bao gồm 4 chương như

sau:

Chương 1: Tổng quan của vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại các công ty giao nhận

Chương 3: Thực trạng của năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất

nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty Cổ phần tiếp vận Intercargo

Chương 4: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ

giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại Cơng ty Cổ phần

tiếp vận Intercargo10CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ

GIAO NHẬN HÀNG HÓA DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG

HÀNG KHÔNG TẠI CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN

2.1. Khái quát về dịch vụ giao nhận

2.1.1. Định nghĩa về dịch vụ giao nhận

Trong thương mại quốc tế, hàng hóa cần phải được vận chuyển đến nhiều

nước khác nhau, từ nước người vận chuyển đến nước người mua. Trong trường hợp

đó người giao nhận là người tổ chức việc vận chuyển hàng và thực hiện các thủ tục

liên hệ với việc vận chuyển. Do đó vận chuyển hàng hóa quốc tế là một bộ phận cấu

thành quan trọng của buôn bán quốc tế là một khâu khơng thể thiếu được trong q

trình lưu thơng nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Theo điều 36

Luật Thương Mại (2005) "Dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi Thương mại, theo

đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận

chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan

để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc

người làm dịch vụ giao nhận khác( gọi chung là khách hàng)".

Theo hiệp hội giao nhận hàng hóa quốc tế ( FIATA) thì "dịch vụ giao nhận

hàng hóa quốc tế được coi là bất kỳ dịch vụ nào có liên quan đến vận chuyển, gom

hàng, lưu kho, đóng gói hay phân loại hàng hóa, dịch vụ nào có liên quan đến vận

chuyển, gom hàng, lưu khó, đóng gói hay phân loại hàng hóa, dịch vụ phân phối

hàng hóa thậm chí cả các dịch vụ tư vấn hay các dịch vụ khác có liên quan đến hàng

hóa xuất nhập khẩu từ nước này sang nước khác đều coi là giao nhận hàng hóa quốc

tế".

Như vậy, có thể hiểu ngắn gọn: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là

một dịch vụ liên quan đến q trình vận tải bằng đường hàng khơng nhằm tổ chức

việc vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng. Người giao nhận có

thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của

người thứ ba khác.112.1.2. Phạm vi dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

hàng không

2.1.2.1 Thay mặt người gửi hàng (Người xuất khẩu)

Theo những chỉ dẫn của người gửi hàng, người giao nhận sẽ thực hiện:

Chọn tuyến đường, phương thức vận tải và người chun chở thích hợp.Lưu cước với người chuyên chở đã chọn.Nhận hàng và cung cấp những chứng từ cần thiết cho việc giao hàng ở nước xuất,

nhập, cũng như nước q cảnh.Lo việc lưu kho hàng hóa.Nếu người gửi hàng yêu cầu mua bảo hiểm thì tiến hành mua bảo hiểm cho lơ hàng.Vận chuyển hàng hóa đến cảng, khai báo hải quan, làm thủ tục hải quan và giao

hàng cho người chun chở.Thanh tốn phí và các khoản chi phí bao gồm cả tiền cước.Nhận vận đơn của người chuyên chở, giao cho người gửi hàng.Ghi nhận tổn thất của hàng hóa (nếu có).

2.1.2.2 Thay mặt người nhận hàng (Người nhập khẩu)Giám sát q trình tiếp nhận hàng hóa, lo liệu việc vận tải hàng.Nhận và kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.Nhận hàng của người vận chuyển, nếu cần thì thanh tốn phí.Thu xếp việc khai hải quan, trả phí, thuế và các khoản chi phí khác.Thu xếp việc lưu kho quá cảnh nếu cần.Giúp người nhập khẩu tiến hành khiếu nại đối với người chuyên chở về việc tổn

thất hàng hóa (nếu cần)

2.1.3. Đặc điểm của dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng

đường hàng khơng

Do cũng là một loại hình dịch vụ nên dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường hàng khơng cũng mang những đặc điểm chung của dịch vụ, đó là

nó là hàng hóa vơ hình nên khơng có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đồng nhất,

không thể cất giữ trong kho, sản xuất và tiêu dùng đồng thời, chất lượng dịch vụ

phụ thuộc vào cảm nhận của người được phục vụ. Nhưng do đây là một hoạt động

đặc thù nên dịch vụ cũng có những đặc điểm riêng:-Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không không tạo ra

12Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (52 trang)

×