1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

Chương 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (289.8 KB, 56 trang )


niềm tin và chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Tuy nhiên đứng trước tình hình xã

hội còn nhiều khó khăn đến từ chính sách từ Chính phủ cũng như sức ép cạnh tranh

gay gắt tới hoạt động nhập khẩu hàng nông sản. Điều này đã đặt ra một câu hỏi cho

cơng ty là cơng ty cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập

khẩu, giảm thiểu những bất cập còn hạn chế là điều cần thiết. Vì vậy, dựa trên cơ sở

nghiên cứu thực trạng nhập khẩu mặt hàng nông sản từ thị trường Mỹ của cơng ty

TNHH VIMAG, qua đó tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty

trong quá trình hội nhập là hết sức cần thiết. Từ vấn đề nêu trên, trong q trình

thực tập tại cơng ty em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả

kinh doanh nhập khẩu nông sản từ thị trường Mỹ của cơng ty TNHH VIMAG hàng

hố quốc tế”

1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng trong thương mại quốc tế. Song hoạt

động nhập khẩu lại luôn chịu chi phối bởi nhiều yếu tố của nền kinh tế. Do đó mà

vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu luôn là vấn đề mà các doanh

nghiệp quan tâm. Do đó mà đã thu hút được rất nhiều đề tài nghiên cứu và nhiều

luận văn.

Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu như:

Đề tài luận văn “Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của nhóm mặt

hàng thiết bị âm thanh từ thị trường Anh tại công ty Cổ Phần Đầu tư TMXNK Sao

Mai” của sinh viên Nguyễn Thị Phương, giáo viên hướng dẫn Ths Nguyễn Duy Đạt,

năm 2014, đã có những đóng góp nhất định về thực trạng hoạt động nhập khẩu của

công ty. Tuy nhiên đề tài mới chỉ dừng lại ở mức đưa ra các giải pháp chung chung

gắn liền với tình hình thực tế tại cơng ty.

Đề tài luận văn: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu mặt

hàng điện lạnh của công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất khẩu Từ Liêm” của sinh

viên Hoàng Văn Thái K42E5 khoa thương mại quốc tế trường đại học Thương Mại.

Với đề tài này về công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất khẩu Từ Liêm kinh doanh

các mặt hàng điện lạnh được nhẩu từ Nhật bản và Hàn Quốc.

Đề tài luận văn “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu

vật tư và máy móc của cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu MASIMEX” của sinh viên

Nguyễn Hoàng Lương, giáo viên hướng dẫn Ths Phạm Thu Hương, năm 2012 đã cónhững đóng góp nhất định về thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty. Tuy vậy

đề tài chưa đi sâu vào nghiên cứu thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh

doanh nhập khẩu tại một thị trường cụ thể.

Các đề tài nghiên cứu trên đã đề cập tới những lý luận chung về hoạt động

kinh doanh nhập khẩu, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp về

một mặt hàng cụ thể từ một thị trường cụ thể. Ứng với mỗi thị trường mà một mặt

hàng riêng như vậy thì các giải pháp được đề ra nhằm khắc phục những hạn chế còn

tồn tại trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của

doanh nghiệp cũng khác nhau.

Từ thực tế tìm hiểu về hoạt động của công ty thực tập và từ những nghiên

cứu về các đề tài trước đây em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập

khẩu nông sản từ thị trường Mỹ của công ty TNHH VIMAG hàng hố quốc tế”

1.3 Mục đích nghiên cứu

Bao gồm có hai mục tiêu là mục tiêu cụ thể và mục tiêu nghiên cứu chung

 Mục tiêu chung

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty để thấy rõ

được xu hướng biến động của nó qua các năm cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến

nó. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của

công ty.

 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh nhập khẩu của cơng ty

- Tìm hiểu, thu thập và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của

cơng ty TNHH VIMAG hàng hố quốc tế trong 3 năm (2015 - 2017), từ đó phân

tích thực trạng hoạng động kinh doanh nhập khẩu của công ty, cũng như chỉ ra các

hạn chế tồn tại ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nông sản của công ty.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế các nhược điểm của công ty và nâng cao

hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nông sản từ thị trường Mỹ của công ty. Từ đây đưa

ra một số đề xuất với nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong

kinh doanh nhập khẩu

1.4 Đối tượng nghiên cứu3Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả kinh doanh nhập khẩu mặt hàng

nông sản từ thị trường Mỹ của công ty TNHH VIMAG.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vị về không gian: nghiên cứu tại công ty, chủ yếu là trong phòng xuất

nhập khẩu.

Phạm vị về thời gian: hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty trong 3

năm gần đây (2015-2017).

1.6 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Tài liệu có được từ báo cáo nội bộ của công ty như Báo Cáo Tài Chính trong 3

năm (2015-2017), tìm hiểu thơng tin trên trang web của công ty và từ các nguồn

khác như google.com.vn; www.vimag.com.vn,…

- Phương pháp phân tích dữ liệu

+ Phương pháp thống kê: thống kê từ nguồn thứ cấp.

+ Phương pháp tổng hợp so sánh: để thấy được sự tăng giảm qua các năm, so

sánh kết quả đạt được với các chỉ tiêu từ đó thấy được những thành cơng đạt được

và hạn chế, yếu kém còn tồn tại từ đó đề xuất những phướng hướng giải quyết phù

hợp

1.7 Kết cấu của khóa luận

Căn cứ vào yêu cầu thực hiện đề tài, nội dung của đề tài và mục tiêu mà đề tài

hướng đến kết cấu của khóa luận được chia làm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan của vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu và nâng cao hiệu

quả nhập khẩu của doanh nghiệp

Chương 3: Thực trạng nâng cao hiệu quả nhập khẩu nông sản từ thị trường Mỹ

của công ty TNHH VIMAG hàng hoá quốc tế

Chương 4: Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nông sản từ

thị trường Mỹ của cơng ty TNHH VIMAG hàng hố quốc tế

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU

VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

2.1 Lý luận về hoạt động nhập khẩu

2.1.1 Khái niệm hoạt động nhập khẩu

Nhập khẩu trong lý luận về thương mại quốc tế là việc quốc gia này mua hàng

hố và dịch vụ từ quốc gia khác. Nói cách khác là việc nhà sản xuất nước ngoài

cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho người tiêu dùng trong nước.

Theo chương 2, khoản 2, điều 23 luật Thương mại Việt Nam ban hành ngày

27/05/2005 quy định: “Nhập khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổViệt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt nam được

coi là vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”.

Tóm lại, hoạt động kinh doanh nhập khẩu là hoạt động mua hàng hoá từ các

nhà sản xuất, tổ chức, cơng ty nước ngồi, sau đó tiến hành tiêu thụ tại trường nội

địa hoặc tái sản xuất sau đó tiêu thụ với mục đích mang lại lợi nhuận cho nhà nhập

khẩu.

2.1.2 Vai trò của hoạt động nhập khẩu

2.1.2.1 Đối với nền kinh tế quốc gia

Nhập khẩu đem lại cho nền kinh tế những công nghệ hiện đại, máy móc thiết

bị tiên tiến, hồn thiện và có năng lực sản xuất hơn những cơng nghệ, máy móc đã

có trong nước. Từ đó, nó làm tăng hiệu quả sản xuất, tăng sản lượng sản phẩm, thu

nhập quốc dân.

Nhập khẩu mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, cho phép tiêu dùng một

lượng hàng hóa lớn hơn khả năng sản xuất trong nước và tăng mức sống của nhân

dân.

Xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu của con người ngày càng phong phú

và đa dạng. Thông qua con đường nhập khẩu sẽ làm đa dạng hóa các loại mặt hàng

về chủng loại, quy cách, mẫu mã thỏa mãn nhu cầu trong nước.

Nhập khẩu góp phần đáng kể vào việc xóa bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ

nền móng, tự cung tự cấp.

Nhập khẩu là để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện

đại cho sản xuất các loại hàng hóa cho tiêu dùng mà trong nước không sản xuất

hoặc trong nước có sản xuất nhưng khơng đáp ứng được nhu cầu. Nhập khẩu còn có

thể thay thế sản xuất nghĩa là nhập khẩu những thứ mà trong nước sẽ không có lợi

bằng nhập khẩu. Như vậy sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác

tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn cơ sở vật chất,

tài nguyên và khoa học kỹ thuật.

Nhập khẩu có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy xuất khẩu, vì nhập khẩu tạo

đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu.

Nhập khẩu là cầu nối thông suốt nền kinh tế thị trường trong và ngồi nước

với nhau, tạo điều kiện phân cơng lao động và hợp tác quốc tế.

2.1.2.2 Đối với doanh nghiệp

Nhập khẩu giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được cả vốn và chi phí cho

q trình nghiên cứu cũng như thời gian và số lượng đội ngũ khoa học nghiên cứu

mà vẫn thu được kết quả tương đối về phát triển khoa học kỹ thuật.5Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (56 trang)

×