1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Đơn vị: tỷ VNĐ)

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

Tải bản đầy đủ - 0trang

(Nguồn: Phòng kế tốn- cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Tồn Cầu)

Từ bảng số liệu trên có thể thấy được công ty WWT phát triển mạnh từ năm

2015 đến năm 2017. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2015-2016

tăng 10.49 tỷ VNĐ, 2016-2017 tăng quá mạnh 30.92 tỷ VNĐ, tăng gần gấp đôi doanh

thu năm 2016. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giai đoạn 2015-2016

giảm nhẹ , giảm gần 0.30 tỷ VNĐ nhưng đến năm 2017 lại tăng gần gấp đôi. Lợi

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh từ 2015-2016 giảm nhẹ, đến năm 2017 lại tăng

gấp đôi so với năm 2016. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015-2016 giảm nhẹ và

đến năm 2017 cũng tăng gần gấp đôi. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 20162017 tăng 0.13 tỷ VNĐ. Dựa vào mức doanh thu tăng ở ngưỡng cao ta có thể thấy

rằng cơng ty đang phát triển một cách bùng nổ , đạt được những con số ấn tượng về sự

tăng trưởng. Điều đó khơng chỉ thể hiện tiềm năng phát triển của công ty mà còn

khảng định vị thế của cơng ty trong ngành này.

Bảng 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

STT

1

2

3

4

5Tốc độ tăng trưởng

(%)

2016/201 2017/201

5

6

58,26

154,11Doanh thu các loại dịch

vụNăm

2015Năm

2016Năm

2017Dịch vụ

Đường biển

giao nhận Đường

vận tải

hàng không

Dịch vụ khai thuê hải

quan

Dịch vụ khác

Tổng doanh thu8,8413,9935,552,273,8310,2568,72167,622,454,628,6088,5186,158,71

22,289,11

32,779,29

63,704,59

47,082,07

94,39(Nguồn: Báo cáo tài chính của phòng kế tốn 2015-2017)

Từ bảng số liệu trên, ta có thể thấy tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ của

công ty phát triển khá tốt, tăng dần qua các năm. Trong đó, dịch vụ giao nhận vận tải

chiếm một vị trí quan trọng đem lại doanh thu lớn cho cơng ty. Bên cạnh đó ta thấy

dịch vụ khai th Hải quan có nhiều biến động đến năm 2017 doanh thu về dịch vụ

Hải quan đạt tăng trưởng vượt trội vì nhiều bên sử dụng dịch vụ của cơng ty. Ta thấy

tổng doanh thu năm 2015 đạt 22.28 tỷ, sang năm 2016 tăng 10.49 tỷ và đến năm 2017

23thì tăng lên 30.93 tỷ so với năm 2016 ( tăng gấp đơi ).

3.2 Phân tích năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường biển của cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Tồn Cầu (WWT)

Trong kinh doanh nói chung và kinh doanh dịch vụ giao nhận nói riêng, có ba

nguồn lực cơ bản để tiến hành hoạt động kinh doanh gồm: lao động , vốn và cơ sở vật

chất kỹ thuật, ngoài ra đối với đặc thù giao nhận còn một số nguồn lực khác nữa. Đây

được coi là ba nguồn lực không thể thiếu trong hoạt động sáng tạo và cung ứng. Trong

đó lao động dịch vụ chiếm vị trí trung tâm, năng động, nhạy bén nhất, giữ vai trò quyết

định hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn lại.

 Năng lực tài chính

Ban đầu vốn điều lệ của công ty là 600.000.000 VNĐ, Trải qua10 năm không

ngừng xây dựng và phát triển, công ty đã lớn mạnh về cả nhân lực tài chính và uy tín

trên thị trường.24Bảng 3.3. Nguồn lực tài chính của cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Tồn

Cầu 2015-2017

Đơn vị: tỷ VNĐ

NămST

TTốc độ tăng trưởng (%)

201520162017Chỉ tiêu2016/20152017/20161Nguồn vốn26,5936,8944,3936,8920,332Vốn chủ sở hữu0,982,484,23153,0670,56(Nguồn: Phòng kế tốn- Cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Toàn Cầu)

Từ bảng 3.3. Ta thấy nguồn lực tài chính của cơng ty khơng ngừng lớn mạnh

qua các năm. Tổng nguồn vốn của công ty lên tới 44,39 tỷ năm 2017. Tăng gần 10 tỷ

so với năm 2016. Ngoài ra vốn chủ sở hữu cũng tăng dần trong các năm trở lại đây.

Bảng báo cáo tài chính của công ty cho thấy các chỉ tiêu về tổng tài sản, vốn sở hữu,

tổng nợ đều có sự biến động từ năm 2016- 2017 cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho

hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt cơng ty chủ yếu giao nhận bằng đường biển

nên việc đầu tư vào xe đầu kéo để phục vụ việc vận chuyển nội địa (10 xe đầu kéo)

cũng chiếm rất nhiều vốn đầu tư của cơng ty. Chính vì vậy mà vấn đề đặt ra ở đây là

làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn tài lực và vật lực của công ty.

 Nguồn vốn của công ty tăng lên là do doanh thu của công ty không ngừng

tăng lên qua từng năm, mức tăng đều rất ổn định và có xu hướng năm sau tăng hơn

năm trước. Chính vì vậy mà nguồn vốn của công ty liên tục được bổ sung giúp công ty

mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vào cơ sở vật chất, cụ thể năm 2015 công ty đầu tư

10xe đầu kéo cont để phục vụ cho hoạt động vận chuyển nội địa. tiềm lực công ty

được nâng lên rõ rệt.

Bảng 3.4. Doanh thu cuả hoạt động GNVT hàng XNK bằng đường biển của công

ty trong giai đoạn 2015-2017

Đơn vị: tỷ VNĐ

25Năm

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu

Hàng xuất khẩu

Hàng nhập khẩu20152016201711,12

8,85

2,2717,82

13,99

3,8345,79

35,54

10,25Tốc độ tăng trưởng (%)

2016/2015

2017/2016

60,25

156

58

154

68,7

167(Nguồn: phòng kế tốn)

Từ bảng 3.4. ta thấy doanh thu của hoạt động GNVT hàng XNK bằng đường

biển của công ty trong giai đoạn 2015-2017có sự gia tăng mạnh. Doanh thu hàng xuất

khẩu tốc độ tăng trưởng 2016/2015 là 58%, 2017/2016 là 154%, tăng 96%. Doanh thu

hàng nhập khẩu tốc độ tăng trưởng 2016/2015 là 68,7%, 2017/2016 là 167% , tăng

98,3%.

Có thể thấy hoạt động giao nhận hàng hóa XNH đóng góp phần lớn vào doanh

thu hàng năm của công ty, củng cố vững chắc thêm nguồn lực tài chính.

 Năng lực quản lý và lãnh đạo

Năng lực quản lý của lãnh đạo cấp cao

Giám đốc công ty Nguyễn Văn Tuân là người gây dựng và chèo lái công ty phát

triển đến ngày hôm nay chứng tỏ năng lực tổ chức và lãnh đạo của người dẫn đầu.

Không cứng nhắc trên cương vị là sếp – nhân viên, giám đốc Nguyễn Văn Tuân còn là

người truyền lửa và nhiệt huyết cho nhân viên.

Là người đi tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ trong ngành xuất nhập khẩu:

với khách hàng, với các hãng tàu , với Hải quan.

 Công ty thành lập từ năm 2008 với số vốn 600,000 triệu, khi đó quy mơ

cơng ty còn nhỏ , nhân viên có 10 người, giám đốc là người trực tiếp tìm kếm khách

hàng, trực tiếp làm chứng từ, book tàu, theo dõi lịch đóng hàng,…Chính vì đã từng trải

qua giai đoạn khó khăn ban đầu ấy mà người quản lý mới có năng lực kiểm soát, theo

dõi nhân viên, hỗ trợ nhân viên, hiểu và nắm bắt rõ được quy trình hạn chế và giải

26quyết những sai xót do nhân viên gây ra.

Năng lực quản lý lãnh đạo cấp trung

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tuyên là người quản lý đội ngũ nhân viên chứng từ và

lên kế hoạch xe. Công việc của người quản lý là ln bám sát tình hình và giải quyết

các rắc rối sảy ra do sai xót chứng từ, thúc đẩy nhanh tiến độ book tàu, đổi lệnh lấy

container, chì, và điều động xe lên kho đúng giờ để đóng hàng cho khách.

Trưởng phòng kế tốn: Nguyễn thị Thảo quản lý tình hình tài chính của cơng ty:

lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế, lương, bảo hiểm, cân đối các khoản thu chi của

công ty, quản lý đội ngũ nhân viên kế toán.

 Năng lực của đội ngũ lao động

Cơng ty có khoảng 40 thành viên. Đội ngũ nhân viên trong cơng ty đều có trình

độ Cao đẳng, Đại học trở lên, có đủ kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với từng vị trí.

Nhìn chung, nhân viên còn khá trẻ và năng động.

Bảng 3.5. Trình độ nhân sự của cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Tồn Cầu

Phòng banTrình độSố lượng nhân viênPhòng kinh doanhĐại học5Phòng kế tốnĐại học4Phòng chứng từĐại học7Phòng giao nhậnCao đẳng, Đại học21Phòng nhân sựĐại học3Tổng số40

(Nguồn : Phòng kế tốn)Từ bảng 3.5. ta có thể nhìn thấy đa số nhân sự của cơng ty đều có trình độ Đại

học, khơng những thế, nhân viên còn phải trang bị kiến thức về chun mơn nghiệp

27vụ. Trình độ nhân viên là rất quan trọng góp phần vào thành cơng của cơng ty,vì vậy

mà cơng tác đào tạo cũng được công ty hết sức quan tâm. Với định hướng xây dựng

một đội ngũ nhân viên vững mạnh có trình độ chun mơn và nghiệp vụ cao, công ty

đã tăng cường bổ sung những buổi tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày cho nhân viên thuộc

bộ phận nghiệp vụ.

Thêm vào đó, cơng ty cũng đang tiến hành tuyển dụng nhân sự đã có kinh nghiệm

làm việc trong lĩnh vực mà công ty đang hoạt động cũng như tiếp nhận sinh viên thực tập

nhằm tuyển chọn và đào tạo đội ngũ nhân sự tương lai, có chất lượng cho công ty.

Khác với lao động trong các ngành sản xuất vật chất thông thường, lao động giao

nhận ở công ty có bản chất giao diện, tương tác cao với khách hàng trong quá trình cung

ứng dịch vụ nên năng lực của nhân viên là rất quan trọng.

 Đội ngũ nhân lực của WWT rất mạnh, là những người đã có kinh nghiệm trên

5 năm trong ngành giao nhận, vì vậy việc giao tiếp với khách hàng, tư vấn, làm chứng từ

được xử lý nhanh gọn. Đây là một lợi thế cạnh tranh lớn đối với các cong ty mới thành lập

còn quá non trẻ.

 Năng lực về cơ sở vật chất

- Văn phòng chính đặt tại số 16, ngõ 2 Đại lộ Thăng Long - Phường Mễ Trì

Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội Văn phòng làm việc là một tòa nhà 7 tầng trong đó có 5

tầng dành cho hoạt động của cơng ty:

Tầng 5 là phòng làm việc riêng của giám đốc.

Tầng 4 là phòng làm việc của bộ phận chứng từ.Tầng 3 là phòng làm việc của nhân viên kế toán và bộ phận nhân sự.

Tầng 2 là phòng làm việc của bộ phận kinh doanh và giao nhận.

Tầng 1 là khu để xe cho nhân viên.

Các phòng được trang bị ánh sáng tốt, đầy đủ các thiết bị văn phòng như bàn

28ghế, máy tính cá nhân, máy in, máy scan các vậtdụng cần thiết cho mỗi một nhân viên

nhằm tạo cho nhân viên một môi trường làm việc hiệu quả, giúp thúc đẩy tiến độ và

tăng năng suất công việc, đáp ứng được các yêu cầu dịch vụ của khách hàng một cách

tốt nhất.

- Văn phòng ở Hải Phòng cũng thành lập từ năm 2008 hoạt động song song

với văn phòng ở Hà Nội, địa chỉ phòng 105, tồn nhà Hải Minh, km 105 Nguyễn Bỉnh

Khiêm.Nhân viên ở đây chuyên làm chứng từ liên quan đến hải quan, linh họat trong

việc đổi lệnh cấp cont, chọn cont và hỗ trợ nhân viên giao nhận xử lí hàng hóa.

- Phương tiện vận tải

Cơng ty có 10 đầu xe kéo cont. Ngồi ra cơng ty có liên kết với các bên chuyên

dịch vụ vận tải để đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận tải của khách hàng đối với cả

hai hình thức vận chuyển chất hàng đầy container (FCL) và chất hàng không đầy

container (LCL) cũng như tất cả các hình thức vận chuyển khác.

 Đối với các công ty khác, hàng tháng phải đối mặt với khoản tiền th văn

phòng rất lớn nhưng cơng ty đã sử dụng được nhà riêng, tiết kiệm được chi phí th

nhà. Có đội xe ké cont riêng phục vụ hoạt động vận tải nội địa, thuận lợi trong việc

điều xe làm kê hoạch, hạn chế dược việc thiếu xe trong mùa cao điểm, luôn là một lợi

thế canh tranh trong ngành giao nhận.

 Công nghệ

Đối với hệ thống khai báo hải quan, công ty sử dụng phần mềm ECUS5 của

Thái Sơn và liên tục cập nhật các thông tư và nghị định để bắt kịp với sự thay đổi, tìm

hiểu phần mềm khai báo mới như VNACCS, tìm hiểu việc tự xác nhận xuất sứ hàng

hóa trên máy tính sắp được đưa vào triển khai. Bên cạnh đó, cơng ty còn có các phần

mềm quản lý thơng tin nội bộ và thông tin khách hàng.

 Năng lực tổ chức quy trình cung ứng dịch vụ

Quy trình giao nhận vận chuyển đối với hàng xuất khẩu bằng đường biển

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×