1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

1 Các khái niệm cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (246.92 KB, 46 trang )


Khóa luận tốt nghiệp6Khoa: Quản trị doanh nghiệptích mơi trường kinh doanh và khả năng nguồn lực của doanh nghi ệp đ ể đạt

được những mục tiêu cơ bản lâu dài phù hợp với khuynh hướng c ủa doanh

nghiệp.

Với tư cách là một kế hoạch lớn, mang tính tổng quát đưa ra nh ững ch ương

trình hành động có vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát tri ển, chi ến l ược

kinh doanh thường bao gồm các nội dung chính sau:

 Phương án sản phẩm của doanh nghiệp:

Mỗi doanh nghiệp đều có phương án sản phẩm riêng bi ệt cho phù h ợp v ới

khả năng của doanh nghiệp mình. Đề ra phương án sản ph ẩm thì doanh nghi ệp

mới biết được mình cần sản xuất loại sản phẩm nào, đáp ứng cho những đ ối

tượng nào và điều quan trọng là nó giúp cho doanh nghiệp xác đ ịnh đ ược ph ạm

vi hoạt động của mình.

Phương án sản phẩm của doanh nghiệp quy định hoạt động của doanh

nghiệp.Nó trả lời các câu hỏi:

Doanh nghiệp làm được gì?

Doanh nghiệp muốn làm gì?

Doanh nghiệp cần phải làm gì?

Thị trường của doanh nghiệpSản phẩm của doanh nghiệp sẽ được bán trên thị trường nào, trong nước

hay trên thị trường nước ngoài? Và tập khách hàng mục tiêu nó ở đâu? Trong th ời

kỳ chiến lược, doanh nghiệp có thể tiếp tục kinh doanh trên thị trường hi ện có

hay thị trường mới mẻ hoặc cả hai.

Thơng qua phương án sản phẩm và xác định giới hạn thị trường mục tiêu

doanh nghiệp có thể xác định lại vị trí của mình đang ở đâu, doanh nghi ệp c ần

phải làm những chiến lược cụ thể gì để phát triển thị trường hi ện tại của mình

và mở rộng nó trong tương lai.

 Các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Chiến lược và quản trị chiến lược thường được quan tâm nhiều hơn trong

điều kiện cạnh tranh gay gắt. Vì vậy chiến lược nhà quản trị cần ch ỉ rõ các vũ

khí cạnh tranh.GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ NguyệtSVTH: Vũ Thị Thùy Linh – K47K2Khóa luận tốt nghiệp7Khoa: Quản trị doanh nghiệpLợi thế doanh nghiệp có thể có như sự dồi dào về vốn, công ngh ệ hi ện đại,

sản phẩm nổi trội, mức độ linh hoạt của marketing… hay như tinh th ần c ủa đ ội

ngũ nhân viên, năng lực quản trị của nhà quản trị cấp cao, bộ phận…

Tuy nhiên việc sử dụng các lợi thế đó như thế nào cần phải trình bày c ụ

thể, rõ ràng trong chiến lược kinh doanh.

 Khả năng tạo sức mạnh đồng bộ của doanh nghiệp

Sức mạnh đồng bộ của doanh nghiệp ở đây được hiểu chính là ‘‘tính tr ồi’’

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải có sự thống nhất hợp lý giữa các b ộ

phận chức năng, nhất quán trong việc đề ra và thực hiện mục tiêu chi ến l ược

chung, đồng thời phải kết hợp với các doanh nghiệp sẵn có thì sẽ tạo ra m ột s ức

mạnh đồng bộ của mình.

 Khái niệm triển khai chiến lược: “Triển khai chiến lược kinh doanh là

việc chia nhỏ các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp thành các mục ngắn hạn

cùng với sự phân bổ nguồn lực và thiết lập các chính sách nh ằm th ực hi ện m ục

tiêu đề ra”

Triển khai chiến lược chính là các hoạt động tác nghi ệp, đòi h ỏi ph ải có

những kĩ năng lãnh đạo và khích lệ đặc bi ệt, có s ự ph ối h ợp gi ữa nhi ều cá nhân,

nhiều bộ phận. triển khai chiến lược có sự khác nhau rất l ớn gi ữa các quy mơ và

loại hình hoạt động của tổ chức.

1.1.2So sánh giữa hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược

 Hoạch định chiến lược và triển khai chiến lược só sự gi ống nhau vì cả

hai đều là một trong những giai đoạn của chiến lược kinh doanh của doanh

nghiệp. Chúng đều là những công đoạn quan trọng, không th ể thi ếu trong m ỗi

doanh nghiệp và cần được chú trọng bởi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng t ới

kết quả kinh doanh của công ty.

 Về sự khác nhau:

Theo Alfred Chandler (Đại học Havard), hoạch định chiến lược kinh doanh

là việc xác định các mục tiêu chủ yếu, dài hạn của doanh nghiệp. Từ đó, ch ọn l ựa

phương thức hành động và phân bổ các tài nguyên thi ết yếu của DN đ ể thực

hiện các mục tiêu đó. Hoạch định chiến lược nhắm vào những mục tiêu của

doanh nghiệp và tìm đường đi đến mục tiêu đó với những kế hoạch thực hiện cụ

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ NguyệtSVTH: Vũ Thị Thùy Linh – K47K2Khóa luận tốt nghiệp8Khoa: Quản trị doanh nghiệpthể. Hoạch định chiến lược kinh doanh đơn giản là việc vạch ra các cách th ức đ ể

đạt được mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất v ới tình

hình hiện tại của doanh nghiệp.

Triển khai chiến lược kinh doanh là việc chia nhỏ mục tiêu dài hạn của

doanh nghiệp thành các mục tiêu hàng năm rồi phân bổ các ngu ồn l ực, thi ết l ập

các chính sách nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Hay tri ển khai chi ến l ược kinh

doanh là việc thực thi các chiến lược kinh doanh của doanh nghi ệp. Sau khi ti ến

hành xong việc hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghi ệp thì doanh

nghiệp sẽ tiến hành triển khai chiến lược kinh doanh hay nói cách khác tri ển

khai chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là cơng đoạn phía sau c ủa vi ệc

hoạch định chiến lược kinh doanh. Việc triển khai chiến lược kinh doanh của

doanh nghiệp chỉ tốt và hoàn thiện khi doanh nghi ệp đã thực hi ện vi ệc ho ạch

định kinh doanh tốt, chi tiết và rõ ràng.

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới

1.2.1Tổng quan về tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Qua tìm hiểu một số đề tài luận văn có liên quan đến tri ển khai chi ến l ược

kinh doanh của doanh nghiệp tại thư viện trường Đại học Thương Mại, phần

lớn các đề tài chủ yếu nghiên cứu về các giải pháp tri ển khai chi ến l ược kinh

doanh của các công ty.

- Đề tài : ‘‘Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty thi ết b ị

La Thành’’ do sinh viên Phạm Thị Quỳnh, trường Đại học Thương Mại thực hiện.

- Đề tài: ‘‘Hoàn thiện triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty cổ

phần phát triển Thương mại Hà Nội” do sinh viên Nguyễn Đức Chung, tr ường

Đại học Thương Mại thực hiện.

- Thêm nữa là một số tài liệu, sách có đề cấp đến cơng tác tri ển khai chi ến

lược kinh doanh như: Giáo trình chiến lược kinh doanh quốc tế như giáo sư –

thạc sỹ Nguyễn Bách Khoa, Triển khai chiến lược kinh doanh của tác giả Đào

Cơng Bình.

1.2.2Tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới

Chiến lược kinh doanh là vấn đề quan trọng đối với tất cả các doanh

nghiệp, trên thế giới đã có rất nhiều cơng ty xây dựng thành công chi ến lược

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ NguyệtSVTH: Vũ Thị Thùy Linh – K47K29Khóa luận tốt nghiệpKhoa: Quản trị doanh nghiệpkinh doanh của mình, tạo cơ sở cho những lý luận, cơ s ở thực ti ễn v ề chi ến lược

ra đời. Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về triển khai chi ến lược kinh doanh c ủa

công ty của nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới như:

- Tác phẩm nổi tiếng ‘‘chiến lược kinh doanh’’ của tác giả Micheal Porter

nói về chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp được thể hi ện rõ nét ở

những bảng giá trị tiêu biểu cung cấp cho khách hàng và những tri ển khai c ụ th ể

để đạt đến các giá trị đó. Nhóm giá trị này luôn trả lời cho ba câu h ỏi: khách hàng

nào? Nhu cầu gì? Giá cả như thế nào? Một nhóm giá trị tiêu bi ểu mới l ạ và đ ộc

đáo thường sẽ giúp mở rộng thị phần.

- Rowe & R.Mason & K.Dickl & R. Mann & R. Mockler (1998), Strategic

Management: A Methodological Approach, nhà xuất bản Addtion-Wesley

Publishing. Tác phẩm chỉ ra những phương thức cạnh tranh dựa trên chi phí,

chất lượng dịch vụ. Tác phẩm phân tích về việc tái c ơ cấu tổ chức trong qu ản tr ị

chiến lược, phân tích đối thủ cạnh tranh và phương pháp sử dụng các phương

pháp để đạt được một lợi thế cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh toàn cầu, liên

minh chiến lược và chiến lược cạnh tranh chung. Ngoài ra tác ph ẩm nh ấn m ạnh

đến khía cạnh quản trị chiến lược, phân tích mơi trường, lãnh đạo và ki ểm sốt

sự thay đổi của chiến lược kinh doanh.

Ngồi ra còn một số cuốn sách đã được dịch sang ti ếng Vi ệt như cu ốn

‘‘Triển khai chiến lược kinh doanh ’’ của tác giả David A.Aker đã đề cập một cách

toàn diện và sâu sắc về vấn đề triển khai chiến lược kinh doanh.

1.3 Mơ hình nội dung của vấn đề nghiên cứu

Nhận dạngPhân tíchĐánh giáQuản trịXây dựngPhân bổchiến lượctình thếnội dungmục tiêucác chínhnguồn lựckinhtriển khaitriển khaingắn hạnsách triểnvà ngândoanhchiếnchiếncủa doanhkhai chiếnsách chiếnlượclượcnghiệplượclược1.3.1Nhận dạng chiến lược kinh doanh đang theo đuổi

Nhận diện chiến lược kinh doanh hiện tại bao gồm loại hình chi ến l ược, và

mục tiêu chiến lược hiện tại của DN đang thực hiện. Công ty có th ể theo đu ổi

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Mỹ NguyệtSVTH: Vũ Thị Thùy Linh – K47K2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (46 trang)

×