1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI: ‘‘NGHIÊN CỨU & ĐÁNH GIÁ NGUỒN CUNG ỨNG SẢN PHẨM SÀN GỖ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (CCBM)’’.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.67 KB, 57 trang )


Vì vậy mà qua thời gian thực tập của em tại công ty em đã quyết đinh lựa

chọn đề tài: Nghiên cứu và đánh giá nguồn cung ứng sàn gỗ nhập khẩu của

công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM)

để nhằm giúp cơng ty có cái nhìn đúng đắn nhất về các nhà cung ứng dòng sản

phẩm sàn gỗ nhập khẩu của mình. Qua đó ,có các chiến lược lựa chọn nhà cung

ứng, mua hàng ,nhập khẩu hàng hóa một cách hiệu quả .

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu:

Qua tìm hiểu trên các phương tiện internet ,các bài báo em có đọc và tham

khảo được một số cơng trình nghiên cứu sau đây liên quan đến đánh giá nguồn

cung ứng của một cơng ty như sau:

Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu:

“ Quản lí chuỗi cung ứng cà phê của cơng ty Trung Nguyên” của tác giả

Nguyễn Thị Hồng Hạnh– 2016, đề tài “đáng giá chuỗi cung ứng của công ty

sữa Vinamilk của tác giả Mai Phương năm 2013 hay đề tài “lựa chọn nhà

cung cấp” của tác giả Thi Hạnh năm 2010.Tuy nhiên nhận xét chung các đề

tài này còn chung chung nói về chuỗi cung ứng bao gồm cả quá trình dự

trữ ,chưa tập trung đi sâu vào xác định được quy trình đánh giá nguồn cung

ứng hiện tại của cơng ty.

Từ các cơng trình nghiên cứu trên ,dựa vào tính cấp thiết của đề tài , nhất là

trong thời điểm hiện nay khi mà thương mại quốc tế đang có sự phát triển mạnh

mẽ thì việc đánh giá nguồn cung ứng của công ty là vô cùng cần thiết và đúng

đắn. Vì vậy em đã quyết định chọn đề tài: “ Nghiên cứu và Đánh giá nguồn

cung ứng hàng hóa nhập khẩu của cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng

trình Vật liệu Xây dựng (CCBM)”. ; xác định một cách cụ thể quy trình đánh

giá nguồn cung ứng của công ty đối với các mặt hàng nhập khẩu nước ngồi .

Qua đó,sẽ chỉ ra được những mặt thành cơng và hạn chế trong q trình

đánh giá nguồn cung cấp trong nhập khẩu. Từ đó, đưa ra những đề xuất kiến

nghị nhằm nâng cao công tác đánh giá nguồn cung ứng trong nhập khẩu của

công ty.1.3. Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa

nhập khẩu tại doanh nghiệp.

Phân tích thực trạng về đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa nhập khẩu của

cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM).

Qua đó , đưa ra các giải pháp , đề xuất nhằm giúp cơng ty hồn thiện hơn

trong việc đánh giá xếp loại các nguồn cung ứng của mình , giúp công ty thấy

được nguồn cung ứng nào là hiệu quả và tốt nhất để tập trung kinh doanh mặt

hàng của nguồn cung ứng đó .

1.4. Đối tượng nghiên cứu:

Tập trung quy trình đánh giá các nguồn cung sàn gỗ nhập khẩu nước

ngồi hiện tại của cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng cơng trình vật liệu xây dựng

(CCBM).Cụ thể là cácnguồn cung ứngđến từ Thái Lan, Trung Quốc,Malaysia.

1.5. Phạm vi nghiên cứu:

Không gian : Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng, Cơng trình Vật liệu Xây

dựng (CCBM).

Thời gian nghiên cứu: Đề tài : ‘‘Nghiên cứu và đánh giá nguồn cung ứng

sàn gỗ nhập khẩu của công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu

Xây dựng (CCBM)’’ qua ba năm 2014, 2015, 2016. Bên cạnh đó, đề tài cũng đề

xuất các định hướng nhập khẩu và giải pháp hồn thiện quy trình đánh giá nguồn

cung ứng cho công ty.

1.6 .Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: bao gồm các dữ liệu có sẵn về

cơng ty , các tài liệu thu thập từ báo đài, internet…

- Phương pháp so sánh: dựa trên chỉ tiêu được đưa ra qua đó so sánh các cá

thể với nhau qua đó nhằm đánh giá sự hiệu quả của các các cá thể .

-Phương pháp liên hệ : nhằm lượng hóa các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu

kinh tế .

-Phương pháp logic: tổng hợp và đánh giá tình hình hoạt động, qua đó đưa

ra các đề xuất ,giải pháp trên cơ sở khoa học mang tính thực tiễn.1.7. Kết cấu của khóa luận:

Kết cấu khóa luận gồm 4 chương:

Chương 1:Tổng quan đề tài :‘‘Nghiên cứu và đánh giá nguồn cung ứng sàn

gỗ nhập khẩu của công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Công trình Vật liệu Xây

dựng (CCBM).’’

Chương 2: Cơ sở lí luận liên quan đến đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa

trong nhập khẩu.

Chương 3:Phân tích thực trạng về đánh giá nguồn cung ứng sản phẩm sàn

gỗ của công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng

(CCBM).

Chương 4: Định hướng nhập khẩu và giải pháp nhằm hồn thiện quy trình

đánh giá nguồn cung ứng mặt hàng sàn gỗ nhập khẩu của công ty cổ phần Tư

vấn Xây dựng , Cơng trình Vật liệu Xây dựng (CCBM).’CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ

NGUỒN CUNG ỨNG HÀNG HÓA TRONG NHẬP KHẨU.

2.1. Một số lý thuyết về đánh giá nguồn cung ứng trong nhập khẩu

hàng hóa của doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm về nguồn cung ứng:

Nguồn cung ứng hàng hóa: được định nghĩa đơn giản là một bên (có thể

là một tổ chức hay cá nhân) đã và đang cung cấp hàng hóa hay dịch vụ cho

doanh nghiệp..

Khái niệm :

“Nguồn cung cấp hiện tại là nguồn cung cấp đã và đang cung cấp hàng hóa

cho doanh nghiệp”(Giáo trình quản trị tác nghiệp Thương Mại Quốc Tế, tác giả

PGS-TS Dỗn Kế Bơn xuất bản năm 2010 của Trường Đại học Thương Mại).

Các doanh nghiệp xuất hoặc nhập khẩu ở các nước đang phát triển rất ít khi

đánh giá các nguồn cung ứng hiện tại một cách có hệ thống mà thường quan hệ

với các nguồn hàng đó cho đến khi khơng có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng

của các nguồn hàng đó hoặc có các sự cố liên quan đến khả năng cung cấp, chất

lượng sản phẩm.Do đó , phải loại bỏ các nhà cung cấp đó ra khỏi hệ thống.

* Vì vậy, Đánh giá nguồn cung ứng hàng hóa:

“Là việc sử dụng các tiêu chí cụ thể nào đó, tiến hành phân tích, đo lường

một cách hệ thống các nguồn cung cấp đã và đang cung cấp hàng hóa cho doanh

nghiệp tiến hành nhập khẩu theo một trình tự hợp lý để có các chính sách, biện

pháp, lựa chọn và ưu tiên thích hợp với từng loại nguồn cung cấp, để khai thác

tối đa khả năng từ các nguồn cung cấp hiện tại.”

Trong kinh doanh hiện đại các nhà xuất khẩu phải thường xuyên đánh giá

các nhà cung cấp hiện tại . Do vậy, đáng giá nguồn cung ứng là việc đưa ra các

tiêu chí đánh giá qua đó nhằm:

Một là,thẩm định đánh giá quá trình cung ứng mới.

Hai là, kiểm tra các nguồn hàng hiện tại nhằm loại bỏ các nhà cung cấp

không đủ tiêu chuẩn, đồng thời kiểm tra các sai lệch của nguồn hàng hiện tại để

có các biện pháp tác động thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả của q trình chuẩn

bị hàng.Chính vì vậy, việc đánh giá được một nhà cung cấp nguyên vật liệu tốt là

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng lên được thế mạnh của

mình cũng như uy tín đối với khách hàng.

2.1.2. Phân loại nguồn cung ứng.

Doanh nghiệp mong muốn có nhiều nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm, dịch

vụ mà doanh nghiệp thương mại cần mua để có thể lựa chọn? vấn đề là tìm ở

đâu? Băng cách nào? Lấy thơng tin từ đâu? ......

a. Theo cấp độ:

Nguồn cung ứng chiến thuật: Là những nhà cung ứng mà doanh nghiệp đã

từng hợp tác với nhau . Tuy nhiên chất lượng cũng như số lượng ngun vật liệu

khơng nhiều, khơng có sự chia sẻ thông tin giữa các bên, hợp tác trên cơ sở hợp

đồng và lợi ích trong ngắn hạn.

Nguồn cung chiến lược: Đây là những nhà cung ứng mà doanh nghiệp có

mối quan hệ lâu dài, cùng chia sẻ thơng tin và rủi ro vì những mục tiêu dài hạn.

Nguồn cung ứng mới: Là những nguồn cung ứng tiềm năng, lần đầu tiên

giao dịch cùng doanh nghiệp nhằm mở rộng hoặc bắt đầu mạng lưới cung ứng

của mình.

b. Theo khu vực, địa lý:

- Nguồn cung ứng trong nước: bao gồm các nhà cung cấp nguyên vật liệu

trong cùng một lãnh thổ quốc gia.Doanh nghệp có thể chủ động tìm hiểu thơng

tin cầm thiết có liên quan đến nguồn cung ứng này,doanh nghiệp thương mại có

thể kiểm sốt tình hình cug cấp hàng hóa của họ theo các hợp đồng đã kí

kết.Một số nhà cung cấp trong nước chưa đảm bảo được độ tin cậy trong hoạt

động kinh doanh thậm chí vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh.

- Nguồn cung ứng quốc tế: bao gồm các nhà cung cấp ngun vật liệu từ

nước ngồi, khơng nằm trong phạm vi biên giới cùng một quốc gia.

c.Theo chức năng:

- Nguồn cung ứng hàng hóa:

+ Nguồn cung ứng nguyên vật liệu ,sản phẩm: Là những nhà cung ứng

chuyên cung cấp các mặt hàng là nguyên liệu chủ yếu để tạo ra sản phẩm và trực

tiếp cấu thành nên chất lượng của sản phẩm hoặc là nhà cung ứng các sản phẩm

đã hoàn thành phân phối cho các doanh nghiệp thu mua khác.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (57 trang)

×