Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Thuốc chống toan dạ dày làm tăng pH ống tiêu hoá, ngăn cản hấp thu thuốc là acid yếu ( aspirin, barbiturat, sulfamid, cumarin) . + Hydroxyd AL cản trở hấp thu INH, Doxycyclin. + Khi uống Tetraxyclin nên tránh dùng những chế phẩm chứa kim loại nặng như F

+ Thuốc chống toan dạ dày làm tăng pH ống tiêu hoá, ngăn cản hấp thu thuốc là acid yếu ( aspirin, barbiturat, sulfamid, cumarin) . + Hydroxyd AL cản trở hấp thu INH, Doxycyclin. + Khi uống Tetraxyclin nên tránh dùng những chế phẩm chứa kim loại nặng như F

Tải bản đầy đủ - 0trang

+Cholestyraminưmtchtlmta

muimt,dựngngncnquỏtrỡnh

hpthucỏcchtbộo,gõyhmc

cholesterol/mỏu,cngcúthtophc

vimtsthucvcntrhpthu.

+Cholestyraminlmgimhpthucỏc

vitamintantrontgdu(A.D.E.K)acid

folic,vitaminB12.Nudựng

cholestyraminkộodi,cnbcungcỏc

vitamintrờn.+INHiutrlao,nờnbxung

vitaminB6(20mgư25mg/ngy)vỡ

INHtophcviB6cúthgõyri

lonchcphnthnkinhdothiu

B6(Pyridoxin).3.4.2.Tngtỏctrongquỏtrỡnhphõn

b:(Ditribution=D)

*Khitunhontrongmỏu,thuc

thngdngliờnktviProteinca

huyttng.Dngnykhụngcútỏc

dngdclývcngkhụngbchuyn

hoỏ.Tuynhiờnluụntntimtcõn

bngnggiadngthucliờnktv

thuctdo.Dngtdoldngcútỏcdngdc

lý.Nusdnghaithuccúcựngmt

imgntrờnphõntprotein,thuc

nocúỏilcmnhsythuckiara

khivtrớvchimlyprotein.Vớd:

Tolbutamid+Phenylbutazon(õy

tolbutamidby),dbchoỏngdo

gimnghuyttngt.Bảngcá cphốihợ pchốngchỉ

đị

nh.

Các khángCù ng nhómTăng đ

ộcsinh nhóm

nh trên thậnaminosidvàtai: suy

thận, đ

iế

cCác khángDẫn chất cựaloãTăng tácsinh nhómmạchdụng comacrolid (trừ(ergotamin,mạch: thiế

uSpiramycin)dihydroergotamimáu chi ->n)hoại tửCác thuốcdẫn chấtThuốc 2 đ

ẩychống đ

ôngsalicylat liề

uthuốc 1 khỏimáu dạngcao (Aspirin)liên kế

tuống AVKproteinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Thuốc chống toan dạ dày làm tăng pH ống tiêu hoá, ngăn cản hấp thu thuốc là acid yếu ( aspirin, barbiturat, sulfamid, cumarin) . + Hydroxyd AL cản trở hấp thu INH, Doxycyclin. + Khi uống Tetraxyclin nên tránh dùng những chế phẩm chứa kim loại nặng như F

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×