Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dạng tự do là dạng có tác dụng dược lý. Nếu sử dụng hai thuốc có cùng một điểm gắn trên phân tử protein, thuốc nào có ái lực mạnh sẽ đẩy thuốc kia ra khỏi vị trí và chiếm lấy protein. Ví dụ: Tolbutamid + Phenylbutazon ( ở đây tolbutamid bị đẩy), dễ bị cho

Dạng tự do là dạng có tác dụng dược lý. Nếu sử dụng hai thuốc có cùng một điểm gắn trên phân tử protein, thuốc nào có ái lực mạnh sẽ đẩy thuốc kia ra khỏi vị trí và chiếm lấy protein. Ví dụ: Tolbutamid + Phenylbutazon ( ở đây tolbutamid bị đẩy), dễ bị cho

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảngcá cphốihợ pchốngchỉ

đị

nh.

Các khángCù ng nhómTăng đ

ộcsinh nhóm

nh trên thậnaminosidvàtai: suy

thận, đ

iế

cCác khángDẫn chất cựaloãTăng tácsinh nhómmạchdụng comacrolid (trừ(ergotamin,mạch: thiế

uSpiramycin)dihydroergotamimáu chi ->n)hoại tửCác thuốcdẫn chấtThuốc 2 đ

ẩychống đ

ôngsalicylat liề

uthuốc 1 khỏimáu dạngcao (Aspirin)liên kế

tuống AVKproteinõylloitngtỏcbtligp

nhiutrongkờnbivỡthng

xyrabtngtrongsutquỏtrỡnh

tunhoncathuctrongcth.3.4.3.Tngtỏcgiaionchuyn

hoỏ:(Metabolism=M)

Ganlcquanchuynhoỏthucquan

trngnhtcacth.Ssuygim

chcnnggankộotheonhngthayi

cỏcthụngsdcnghccathuc:*Nhngthuccútỏcdngtng

cmngenzymslmtngtc

chuynhoỏcacỏcthucdựngphi

hphocngaycchớnhnúkhidựng

lpli,doúlmgimtỏcdng.

Cỏcthucthnggpl:

Phenobarbital,Rifampicin,

Doxycyclin,Spironolacton*Nhngthuccútỏcdngcch

enzymmicrosomgan:Cloramphenicol,

Cimetidin.Quercetin,Levodopa,INH

lmchonhiuthuckhỏckộoditỏc

dngvtngctớnh.Vớd:Cimetidin

lmchmchuynhoỏquaganca

Diazepam,DPH,Theophilin,

Carbamazepin,Lidocain,

MetromidazolTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạng tự do là dạng có tác dụng dược lý. Nếu sử dụng hai thuốc có cùng một điểm gắn trên phân tử protein, thuốc nào có ái lực mạnh sẽ đẩy thuốc kia ra khỏi vị trí và chiếm lấy protein. Ví dụ: Tolbutamid + Phenylbutazon ( ở đây tolbutamid bị đẩy), dễ bị cho

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×