Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 24 Một số module hỗ trợ PLC S7 – 1200

Hình 24 Một số module hỗ trợ PLC S7 – 1200

Tải bản đầy đủ - 0trang

https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/5. Module tín hiệu (SM) dành cho I/O tương tự hay số: tối đa là 8

Họ PLC S7 – 1200 cung cấp một số lượng lớn các module tín hiệu và bảng tín

hiệu để mở rộng dung lượng của CPU. Người dùng còn có thể lắp đặt thêm các

module truyền thông để hỗ trợ các giao thức truyền thông khác.

Bảng 3. Bảng thông số các module

Module

ModulNgõ vào

Kiểu sốNgõ ra8xDC Ine tín hiệu8xKết hợpIn/Out

DC

8xOut(SM)DCIn/8x DC Out

8x RelayOut8xDCIn/8 x Relay

Out16 x DC

In16x DC

Out16x DC

In/1616xxRelay OutDCOut

16x DC

In/16 x Relay

OutKiểu

tương tự4

Analog In

8

Analog InBảng

tínx2xAnalog In

x4xAnalog In/ 2x

x Analog outAnalog InKiểu số2 x DChiệuIn/2 x DC Out

Kiểu(SB)4tương tự

Module truyền thơng (CM)

RS 485

RS 232

 Vòng qt chương trình của PLC1

Analog Inxhttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng

qt (scan). Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn chuyển dữ liệu từ các cổng

vào số tới vùng bộ đệm ảo I, tiếp theo là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong

từng vòng qt, chương trình được thực hiện từ lệnh đầu tiên đến lệnh kết thúc của

khối OB1. Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn chuyển các nội dung

của bộ đếm áo Q đến các cổng ra số. Vòng quét được kết thúc bằng giai đoạn

truyền thông nội bộ và kiểm tra lỗi.

Thời gian cần thiết để PLC thực hiện một vòng quét gọi là thời gian vòng qt

(Scan time). Thời gian vòng qt khơng cố định, tức là khơng phải vòng qt nào

cũng được thực hiện lâu, có vòng qt được thực hiện nhanh tùy thuộc vào số lênh

trong chương trình được thực hiện, vào khối dữ liệu được truyền thơng… trong

vòng qt đó. Như vậy giữa việc đọc dữ liệu từ đối tượng để xử lý, tính tốn và

việc gửi tín hiệu điều khiển tới đối tượng có một khoảng thời gian trễ đúng bằng

thời gian vòng qt. Nói cách khác, thời gian vòng qt quyết định tính thời gian

thực của chương trình càng cao.

Nếu sử dụng các khối chương trình đặc biệt có chế độ ngắt. Chương trình của

các khối đó sẽ được thực hiện trong vòng qt khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt cùng

chủng loại. Các khối chương trình này có thể được thực hiện tại mọi điểm trong

vòng quét chứ khơng bị gò ép là phải ở trong giai đoạn thực hiện chương trình.

Chẳng hạn nếu một tín hiệu báo ngắt xuất hiện khi PLC đang ở giai đoạn truyền

thông và kiểm tra nội bộ, PLC sẽ tạm dừng công việc truyền thơng, kiểm tra, để

thực hiện khối chương trình tương ứng với khối tín hiệu báo ngắt đó. Với hình thức

xử lý tín hiệu ngắt như vậy, thời gian vòng qt sẽ càng lớn khi càng có nhiều tín

hiệu ngắt xuất hiện trong vòng qt. Do đó, để nâng cao tính thời gian thực cho

chương trính điều khiển tuyệt đối khơng nên viết chương trình xử lý ngắt q dài

hoặc quá lạm dụng việc sử dụng chế độ ngắt trong chương trình điều khiển.

Tại thời điểm thực hiện lệnh vào/ra, thông thường lệnh không làm việc trực

tiếp với cổng vào/ra mà chỉ thông qua bộ đếm ảo của cổng trong vùng nhớ tham số.

Ở một số Module CPU, khi gặp lệnh vào ra ngay lập tức hệ thống sẽ cho dừng mọihttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/cơng việc khác, ngay cả chương trình xử lý ngắt, để thực hiện lệnh trực tiếp với

cổng vào/ra.

 Cấu trúc chương trình

Khi tạo ra một chương trình người dùng ta chèn các lệnh của chương trìnhvào

trong các khối mã:

- Khối tổ chức (OB), đáp ứng một sự kiện xác định trong CPU và có thể

ngắtsự thực thi của chương trình. Mặc định đối với thực thi theo chu trình của

chương trình người dùng (OB1) cung cấp cấu trúc cơ bản dành cho chương trình và

chỉ là khối mã được yêu cầu đối với chương trình. Nếu ta bao hàm các OB khác

trong chương trình, các OB này sẽ ngắt sự thực thi của OB1. Các OB khác thực

hiện các hàm đặc trưng, ví dụ như cho các tác vụ khởi động, cho việc xử lý các

ngắt và lỗi, hay cho việc thực thi mã chương trình đặc trưng tại các khoảng thời

gian dừng riêng biệt.

- Khối chức năng (FB): là một đoạn chương trình con được thực thi khi nó

được gọi từ khối mã khác (OB, FB hay FC). Khối đang gọi chuyển tiếp các thông số

đến FB và còn nhận dạng một khối dữ liệu đặc trưng mà khối dữ liệu đó lưu trữ dữ

liệu cho lần gọi riêng hay cho giá trị mẫu của FB đó. Việc thay đổi DB mẫu cho

phép một FB chung điều khiển sự hoạt động của một tổ hợp các thiết bị. Ví dụ, một

FB có thể điều khiển một vài máy bơm hay van, với các DB mẫu chứa các thông số

vận hành riêng biệt của mỗi máy bơm hay van.

- Mã chức năng (FC): là một chương trình con mà được thực thi khi nó được

gọi từ một khối mã khác (OB, FB hay FC). FC khơng có một DB mẫu có liên quan.

Khối đang gọi chuyển tiếp các thông số đến FC. Các giá trị ngõ ra từ FC phải được

ghi đến một địa chỉ nhớ hay đến một DB toàn cục.

- Khối DB (Data Block): khối dữ liệu cần thiết để thực hiện chương trình. Các

tham số của khối do người sử dụng đặt. Một chương trình ứng dụng có thể có nhiều

khối DB và các khối DB này được phân biệt với nhau bằng số nguyên theo sau

nhóm ký tự DB. Chẳng hạn như DB1, DB2...

Chương trình trong các khối được liên kết với nhau bằng các lệnh gọi khối và

chuyển khối. Các chương trình con được phép gọi lồng nhau, tức là một chươnghttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/trình con này gọi một chương trình con khác và từ chương trình con được gọi lại

gọi một chương trình con thứ 3...

 Các kiểu cấu trúc chương trình

Dựa trên các yêu cầu của ứng dụng, ta có thể chọn cấu trúc thẳng còngọi là

lậptrình tuyến tính hay cấu trúc kiểu khối kết cấu để tạo ra chương trình.

Chương trình thẳng thực thi tất cả các lệnh của tác vụ về tự độngtheo tuần

tự,lệnh này theo sau lệnh kia. Thông thường, chương trình thẳng đặt tất cả các lệnh

chương trình vào trong OB dành cho việc thực thi theo chu trình của chương trình

(OB 1). Loại cấu trúc thẳng chỉ thích hợp cho những bài tốn tự động nhỏ, ít phức

tạp.

Chương trình khối kết cấu sẽ gọi các khối mã đặc trưng mà khối mã đó thực

hiện các tác vụ riêng biệt. Để tạo ra một cấu trúc theo khối kết cấu, ta chia tác vụ

thành nhiều tác vụ phụ nhỏ hơn phù hợp với các chức năng về mặt kỹ thuật của tiến

trình. Mỗi khối mã cung cấp đoạn chương trình cho mỗi tác vụ phụ. Ta cấu trúc

chương trình bằng cách gọi một trong số các khối mã từ một khối khác. Loại lập

trình cấu trúc có thể giúp ta giải quyết những bài toán điều khiển nhiều nhiệm vụ

và phức tạp dễ dàng hơn.Hình 25. Các kiểu cấu trúc chương trình

 Các chế độ hoạt động của CPUhttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/CPU có 3 chế độ hoạt động: chế độ STOP, chế độ STARTUP và chế độ

RUN.Các LED trạng thái trên mặt trước của CPU biểu thị chế độ hiện thời của sự

vậnhành.

-Trong chế độ STOP, CPU khơng thực thi chương trình nào, và ta có thể tải

xuống một đề án.

- Trong chế độ STARTUP, các OB khởi động (nếu có) được thực thi một

lần.Các sự kiện ngắt không được xử lý cho đến pha khởi động của chế độ RUN.

Trong chế độ RUN, chu kỳ quét được thực thi một cách lặp lại. Các sự kiện

ngắt có thể xuất hiện và được thực thi tại bất kỳ điểm nào nằm trong pha chu kỳ

chương trình.

-Ta khơng thể tải xuống một đề án trong khi đang ở chế độ RUN.3 Giới thiệu chung về phần mềm TIA PortalHình 26. Phần mềm TIA Portal V13

Ban Tự động hóa Cơng nghiệp Siemens giới thiệu phần mềm tự động hóa đầu

tiên trong cơng nghiệp sử dụng một môi trường, một phần mềm duy nhất cho tất cả

các tác vụ trong tự động hóa, gọi là Totally Intergrated Automation Portal (TIA

Portal).

Phầm mềm lập trình mới này giúp người sử dụng phát triển, tích hợp các hệ

thống tự động hóa một cách nhanh chóng, do giảm thiểu thời gian trong việc tích

hợp, xây dựng ứng dụng từ những phần mềm riêng rẽ.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/Được thiết kế với giao diện thân thiện người sử dụng, TIA Portal thích hợp

cho cả những người mới lẫn những người nhiều kinh nghiệm trong lập trình tự

động hóa. Là phần mềm cơ sở cho các phần mềm dung để lập trình, cấu hình, tích

hợp các thiết bị trong dải sản phầm tự động hóa tồn diện (TIA) của Siemens.

Để thiết kế TIA Portal, Siemens đã nghiên cứu rất nhiều các phần mềm ứng

dung điển hình trong tự đơng hóa qua nhiều năm, nhằm mục đích hiểu rõ nhu cầu

của khách hàng trên toàn thế giới. Là phần mềm cơ sở để tích hợp các phần mềm

lập trình của Siemens lại với nhau, TIA Portal giúp cho các phần mềm này chia sẻ

cùng một cơ sở dữ liệu, tạo nên sự thống nhất trong giao diện và tính tồn vẹn cho

ứng dụng. Ví dụ tất cả các thiết bị và mạng truyền thông bây giờ đã có thể được

cấu hình trên cùng một cửa sổ. Hướng ứng dụng, các khái niệm về thư viện, quản

lý dữ liệu, lưu trữ dự án, chuẩn đốn lỗi, các tính năng online là những đặc điểm rất

có ích cho người sử dụng khi sử dụng chung cơ sở dữ liệu TIA Portal.

Tất cả các bộ điều khiển PLC, màn hình HMI, các bộ truyền động của

Siemens đều được lập trình, cấu hình trên TIA Portal. Việc này giúp giảm thời gian

trong việc thiết lập truyền thông giữa các thiết bị này. Ví dụ người sử dụng có thể

sử dụng tính năng “kéo và thả” một biến của chương trình điều khiển PLC vào một

màn hình của chương trình HMI. Biến này sẽ được gán vào chương trình HMI và

sự kết nối giữa PLC – HMI đã được tự động thiết lập, khơng cần bất cứ sự cấu hình

nào thêm.

Phần mềm mới Simatic Step 7 V11, cũng được tích hợp trên TIA Portal, dùng

để lập trình cho S7-1200, S7-300, S7-400 và hệ thống tự động PC-based Simatic

WinAC. Simatic Step 7 V11 được chia thành các module khác nhau, tùy theo nhu

cầu của người sử dụng. Simatic Step 7 V11 cũng hỗ trợ tính năng chuyển đổi

chương trình PLC, HMI đang sử dụng sang chương trình mới trên TIA Portal.

Phầm mềm mới Simatic WinCC V11, cũng được tích hợp trên TIA Portal,

dùng để cấu hình cho các màn hình TP và MP hiện tại, màn hình mới Comfort,

cũng như để giám sát điều khiển hệ thống trên máy tính (SCADA). Việc thiết lập,

cấu hình cho các Sinamics biến tần cũng sẽ được tích hợp vào TIA Portal trong các

phiên bản sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 24 Một số module hỗ trợ PLC S7 – 1200

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×