Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách điều chỉnh nhiệt độ quá hơi nhiệt Lò hơi

Cách điều chỉnh nhiệt độ quá hơi nhiệt Lò hơi

Tải bản đầy đủ - 0trang

https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/* Bộ giảm ơn kiều bề mặt:Hình 16: Cấu tạo bộ giảm ôn kiểu bề mặthttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/Đây là một thiết bị trao đổi nhiệt biệt kiểu bề mặt, gồm cụm

ống đồng được uốn chữ U đặt trong góp hơi, hơi đi phía ngồi

ống các ống đồng sẽ nhả nhiệt cho nước giảm ôn đi trong. Nước

đi vào bộ giảm ôn sẽ nhận nhiệt của hơi qua bề mặt các ống

đồng làm cho độ quá nhiệt của hơi giảm xuống.

Bộ giảm ôn kiểu bề mặt thường được thiết kế với khoảng

điều chỉnh nhiệt độ hơi là 40-500C tương ứng với lượng nước qua

giảm ơn bằng 40-60% lượng nước cấp, do đó lượng nước sau khi

qua giảm ôn cần được đưa về trước bộ hâm nước. Ở bộ giảm ôn

kiểu bề mặt, nước giảm ôn không pha trộn với hơi nên yêu cầu

chất lượng nước giảm ơn khơng cần cao lắm, có thể dùng nước

cấp hoặc nước lò từ bao hơi tuỳ thuộc vào vị trí đặt bộ giảm ơn

ở đầu vào hay ở đầu ra của hơi. Cách nối bộ giảm ôn với đường

nước lò hoặc nước cấp được chỉ ra trên hình 17.Hình 17: Cách nối bộ giảm ơn với đường nước lò hoặc nước cấp

Đối với các lò hơi nhỏ, người ta sử dụng bộ giảm ôn kiểu bề

mặt và được đặt trực tiếp vào bao hơi. Một phần hơi quá nhiệthttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/sẽ đi vào bộ giảm ôn đặt trong bao hơi và đi ra sẽ hỗn hợp với

phần hơi không đi qua giảm ơn do đó sẽ thay đổi được nhiệt độ

hơi q nhiệt.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/* Bộ giảm ơn kiểu hỗn hợpHình 18: Cấu tạo bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp

Nguyên lý cấu tạo bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp được biểu diễn

trên hình 18, là một tổ hợp các ống phun tăng tốc và tăng áp.

Nước giảm ôn sẽ được phun qua các ống phun thành các hạt rất

nhỏ đi vào pha trộn với hơi quá nhiệt và lấy nhiệt của hơi để

bốc hơi do đó làm cho nhiệt độ của hơi quá nhiệt giảm xuống.

Độ giảm nhiệt độ hơi quá nhiệt phụ thuộc vào lượng nước vào

giảm ôn. Ở bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp, nước giảm ôn pha trộn với

hơi quá nhiệt nên yêu cầu chất lượng nước giảm ôn rất cao,

thường dùng nước ngưng của hơi bão hòa từ các

bình bốc hơi hoặc từ nguồn nước nào khơng có muối

Bộ giảm ơn kiểu hỗn hợp có ưu điểm là quán tính nhiệt bé,

điều chỉnh nhanh, cấu tạo đơn giản.Bộ giảm ôn kiểu hỗn hợp

được dùng phổ biến cho các lò hơi hiện đại, nhưng cần chú ý là

khơng dùng cho bộ quá nhiệt trung gian. Vì phun trực tiếp nước

giảm ôn vào hơi quá nhiệt như vậy sẽ làm tăng lượng hơi qua

phần trung và hạ áp có nghĩa là giảm lượng hơi qua phần cao

áp, làm giảm độ kinh tế của chu trình tuốc bin.https://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/* Cách bố trí bộ giảm ơn

Bộ giảm ơn có thể bố trí ở đầu vào, đầu ra hoặc giữa các

cấp của bộ q nhiệt.Hình 19: Cách bố trí bộ giảm ơn

- Nếu bố trí ở đầu ra bộ q nhiệt (ống góp thứ ba như ở

hình 19c.) thì qn tính điều chỉnh nhiệt bé, điều chỉnh nhanh

nhiệt độ hơi do đó tuốc bin được bảo đảm an tồn tuyệt đối,

nhưng có nhược điểm là bộ quá nhiệt không được bảo vệ, do đó

bộ quá nhiệt sẽ bị đốt nóng quá mức, tuổi thọ bộ quá nhiệt sẽ

giảm xuống và có thể làm nổ ống. Sơ đồ này thường dùng khi

nhiệt độ hơi q nhiệt khơng q 3750C.

- Nếu bố trí ở đầu vào bộ q nhiệt (ống góp thứ nhất nhưở

hình 19a) thì sẽ điều chỉnh được nhiệt độ hơi trong tồn bộ bộ

quá nhiệt, nhưng có nhược điểm là vừa làm ẩm hơi, vừa quán

tính nhiệt lớn, tác động chậm do đó bộ quá nhiệt và tuốc bin sẽ

bị đốt nóng quá mức trong khoảng thời gian chưa kịp tác động.

Đối với bộ giảm ôn kiểu bề mặt, khi đặt ở đầu vào của bộ q

nhiệt thì nước giảm ơn phải là nước cấp vì ở đó hơi là hơi bãohttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/hồ có nhiệt độ bằng nhiệt độ nước lò nên khơng thể lấy nước

lò lấy từ bao hơi để làm nước giảm ôn được.

Để khắc phục nhược điểm của hai sơ đồ trên, thường người

ta bố trí bộ giảm ơn nằm giữa 2 cấp của bộ quá nhiệt (ống góp

giữa như ở hình 19b).

6.2. Điều chỉnh nhiệt đơ hơi q nhiệt về phía khói

Có thể điều chỉnh nhiệt độ hơi q nhiệt bằng cách thay đổi

nhiệt độ, lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt hoặc thayđổi đồng

thời cả nhiệt độ và lưu lượng khói.

* Điều chỉnh lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt

Điều chỉnh lưu lượng khói đi qua bộ quá nhiệt là làm giảm

hay tăng lượng khói đi qua bộ quá nhiệt bằng cách cho một

phần khói đi tắt qua đường khói khơng đặt bộ q nhiệt nhằm

giảm lượng nhiệt mà bộ quá nhiệt nhận được, do đó làm giảm

nhiệt độ hơi quá nhiệt. Sơ đồ đường khói đi tắt được biểu diễn

trên hình 20.Hình 20: Các dạng đường khói đi tắt qua bộ quá nhiệt

Sơ đồ I và III có hiệu quả kinh tế cao nhất, nhưng tấm chắn

điều chỉnh lượng khói nằm trong vùng khói có nhiệt độ cao nên

chóng hỏng. Sơ đồ II tấm chắn làm việc ở vùng khói có nhiệt độ

thấp hơn, nhưng điều chỉnh kém thuận lợi hơn. Sơ đồ IV và V (có

đặt thêm bề mặt truyền nhiệt hấp thu nhiệt như bộ hâm nước,

bọ quá nhiệt trung gian) tấm chắn làm việc ở vùng khói có nhiệthttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/độ thấp nhất, nhưng khi đó ảnh hưởng của sự thay đổi hệ số

truyền nhiệt và độ chênh nhiệt độ sẽ ít có tác dụng đến việc

thay đổi nhiệt độ hơi trong bộ quá nhiệt.

*Điều chỉnh nhiệt độ khói

Điều chỉnh nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt bằng cách

thay đổi góc quay của vòi phun, cho vòi phun hướng lên trên

hoặc xuống dưới sẽ làm thay đổi vị trí trung tâm của ngọn lửa,

do đó làm thay đổi nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tức là thay

đổi nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt, làm thay đổi nhiệt độ hơi

quá nhiệt. Khi cho vòi phun hướng lên trên sẽ làm vị trí trung

tâm của ngọn lửa dịch lên phía trên, nhiệt độ khói ra khỏi buồng

lửa tăng lên tức là nhiệt độ khói đi qua bộ quá nhiệt tăng lên,

làm tăng nhiệt độ hơi quá nhiệt. Nhưng khi đó đã làm giảm thời

gian lưu lại của nhiên liệu trong buồng lửa nên tổn thất cháy

khơng hồn tồn về cơ học sẽ tăng lên, đồng thời nhiệt độ khói

thải cũng tăng làm tăng tổn thất do khói thải mang ra khỏi lò. Vì

vậy biện chỉ dùng khi đốt nhiên liệu dễ cháy.Hình 21: Điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt bằng cách thay đổi

vị trí trung tâm ngọn lửa nhờ quay vòi phun

*Kết hợp vừa điều chỉnh nhiệt độ khói vừa điều chỉnh lưu

lượng khóihttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/Hình 22: Điều chỉnh nhiệt độ hơi q nhiệt bằng cách tái tuần

hồn khói

Điều chỉnh đồng thời nhiệt độ khói và lưu lượng khói bằng

cách trích một phần khói ở phía sau bộ hâm nước đưa vào

buồng lửa (còn gọi là tái tuần hồn khói). Khi trích một phần

khói ở phía sau bộ hâm nước đưa vào buồng lửa, nhiệt độ trung

bình trong buồng lửa sẽ giảm xuống làm cho nhiệt lượng hấp

thu bằng bức xạ của dàn ống sinh hơi giảm xuống, nghĩa là

nhiệt độ khói ra khỏi buồng lửa tăng lên, đồng thời lưu lượng

khói đi qua bộ quá nhiệt tăng lên làm cho lượng nhiệt hấp thu

của bộ quá nhiệt đối lưu tăng lên, dẫn đến nhiệt độ hơi quá

nhiệt cũng tăng lên.

Đối với bộ q nhiệt tổ hợp thì tái tuần hồn khói sẽ khơng

có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ hơi vì khi đó tuy nhiệt độ hơi

trong phần quá nhiệt đối lưu tăng lên, nhưng nhiệt độ trung

bình trong buồng lửa giảm sẽ làm cho nhiệt lượng hấp thu củahttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/phần quá nhiệt bức xạ và nửa bức xạ giảm do đó nhiệt độ hơi ra

khỏi bộ q nhiệt có thể sẽ khơng thay đổi.

Khi tái tuần hồn khói vào buồng lửa thì lưu lượng khói thải

khơng tăng, do đo tổn thất nhiệt do khói thải gần như khơng

đổi. Nhiệt độ hơi thay đổi khi tăng hệ số khơng khí thừa sẽ tác

động tương tự như khi tái tuần hồn khói, tuy nhiên khi tăng hệ

số khơng khí thừa sẽ làm tăng lượng khói thải do đó làm tăng

tổn thất nhiệt do khói thải .

Nhược điểm của phương pháp tái tuần hồn khói là phải lắp

thêm quạt khói và tăng lượng điện tự dùng; có qn tính nhiệt

lớn, điều chỉnh chậm, phạm vi điều chỉnh hẹp và có khi hiệu

suất lò lại giảm; việc tự động hố khó khăn hơn điều chỉnh bằng

hơi nên phương pháp này ít được dùng. Mặt khác khi tái tuần

hồn khói vào buồng lửa sẽ làm giảm nồng độ oxy trong buồng

lửa sẽ gây khó khăn cho quá trình cháy, do đó nó chỉ dùng khi

đốt nhiên liệu dễ cháy.

Qua phân tích ta thấy mỗi phương pháp đều có ưu, nhược

điểm nhất định, trong đồ án này em tập trung nghiên cứu sử

dụng giảm bộ giảm ôn kiểu bề mặt để điều chỉnh nhiệt độ hơi

quá nhiệt.Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt

1. Giới thiệu chung về PLC

Thiết bị điều khiển logic khả trình (Programmable Logic Controller) là loại

thiết bị thực hiện linh hoạt các thuật tốn điều khiển số thơng qua ngơn ngữ lập

trình, thay vì phải thực hiện thuật tốn đó bằng mạch số.

Việc sử dụng PLC cho phép chúng ta hiệu chỉnh hệ thống điều khiển mà

không cần có sự thay đổi nào về mặt kết nối dây, sự thay đổi chỉ là thay đổi chươnghttps://www.facebook.com/NhanLamDoAnTuDongHoa/trình điều khiển trong bộ nhớ thơng qua thiết bị lập trình chun dùng. Hơn nữa,

chúng ta còn có ưu điểm là thời gian lắp đặt và đưa vào hoạt động nhanh hơn so

với những hệ thống truyền thơng mà đòi hỏi cần phải thực hiện việc nối dây phức

tạp giữa các thiết bị rời. Về phần cứng, PLC tương tự như máy tính “truyền thơng”,

và chúng có đặc điểm thích hợp cho mục đích điều khiển trong cơng nghiệp.

- Khả năng chống nhiễu tốt.

- Cấu trúc dạng Module cho phép dễ dàng thay thế, tăng khả năng (nối thêm

Module mở rộng vào/ra) và thêm chức năng (nối thêm Module chuyên dùng).

- Việc kết nối dây và mức điện áp tín hiệu ở ngõ vào và ngõ ra được chuẩn

hố.

- Ngơn ngữ lập trình chuyên dùng Ladder, Instruction và Funtion Chart, dễ

hiểu và dễ sử dụng.

- Thay đổi chương trình điều khiển dễ dàng.

- Tin cậy hơn trong môi trường sản xuất của nhà máy công nghiệp.

- Dùng linh kiện bán dẫn nên có kích thước nhỏ hơn mạch rơ – le chức năng

tương đương.

- Giá thành cạnh tranh.

Những đặc điểm trên làm cho PLC được sử dụng rộng rãi trong việc điều

khiển các máy móc cơng nghiệp và trong điều khiển q trình.

Sự gia tăng những ứng dụng PLC trong cơng nghiệp đã thúc đẩy các nhà sản

xuất hoàn chỉnh các họ PLC với các mức độ khác nhau về khả năng, tốc độ xử lý

và hiệu suất. Các họ PLC phát triển từ loại làm việc độc lập, chỉ 20 ngõ vào/ra và

dung lượng bộ nhớ chương trình 500 bước, đến các PLC có cấu trúc Module nhằm

dễ dàng mở rộng thêm khả năng và chức năng chuyên dùng:

- Xử lý tín hiệu liên tục (analog).

- Điều khiển động cơ servo, động cơ bước.

- Truyền thông.

- Số lượng ngõ vào/ra/

- Bộ nhớ mở rộng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách điều chỉnh nhiệt độ quá hơi nhiệt Lò hơi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×