Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hơn 50 tỷ đồng

Hơn 50 tỷ đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục 03. Hướng dẫn chấm điểm đối với các doanh nghiệp ngành nông lâm thuỷ sản

Phân loại các chỉ số tài chính cho các doanh nghiệp

Quy mơ lớn

Điểm

Chỉ tiêu thanh khoản

1. Khả năng thanh khoản

2. Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu hoạt động

3. Vòng quay hàng tồn kho

4. Kỳ thu tiền bình quân

5.Doanh thu trên tổng tài sản

Chỉ tiêu cân nợ

6. Nợ phải trả/ tổng tài sản

7. Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu

8. Nợ quá hạn/tổng dư nợ ngân hàng

Chỉ tiêu thu nhập

9. Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

10. Tổng thu nhập trước thuế/∑tài sản

11. ∑thu nhập trước thuế/nguồn vốn

chủ sở hữuQuy mơ trung bìnhQuy mơ nhỏ1008060402010080604020100806040208%

8%2.1

1.11.5

0.81.0

0.60.7

0.2<0.7

<0.22.3

1.31.6

1.01.2

0.70.9

0.4<0.9

<0.42.5

1.52.0

1.21.5

1.01.0

0.7<1

<0.710%

10%

10%4

40

3.53.5

50

2.93

60

2.32

70

1.7<2

>70

<1.74.5

39

4.54

45

3.93.5

55

3.33

60

2.7<3

>60

<2.74

34

5.53

38

4.92.5

44

4.32

55

3.7<2

>55

<3.710%

10%

10%39

64

048

92

159

143

270

233

3>70

>233

>330

42

040

66

152

108

260

185

3>60

>185

>330

42

035

53

145

81

255

122

3>55

>122

>38%

8%3

4.52.5

42

3.51.5

3<1.5

<34

53.5

4.53

42.5

3.5<2.5

<3.55

64.5

5.54

53.5

4.5<3.5

<4.58%108.57.67.5<7.51087.57<71098.37.4<7.4Phụ lục 04: Hướng dẫn chấm điểm các doanh nghiệp trong ngành thương mại, dịch vụĐiểm

100

Chỉ tiêu thanh khoản

1. Khả năng thanh khoản

2. Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu hoạt động

3. Vòng quay hàng tồn kho

4. Kỳ thu tiền bình qn

5.Doanh thu trên tổng tài sản

Chỉ tiêu cân nợ

6. Nợ phải trả/ tổng tài sản

7. Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu

8. Nợ quá hạn/tổng dư nợ ngân hàng

Chỉ tiêu thu nhập

9. Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

10. Tổng thu nhập trước thuế/∑tài sản

11. ∑thu nhập trước thuế/nguồn vốn chủ

sở hữuQuy mơ lớn

80

60

40Phân loại các chỉ số tài chính cho các doanh nghiệp

Quy mơ trung bình

Quy mơ nhỏ

20

100 80

60

40

20

100 80

60

40208%

8%2.1

1.41.6

0.91.1

0.60.8

0.4<0.8

<0.42.3

1.71.7

1.11.2

0.71

0.6<1

<0.62.9

2.22.3

1.81.7

1.21.4

0.9<1.4

<0.910%

10%

10%5

39

34.5

45

2.54

55

23.5

60

1.5<3.5

>60

<1.56

34

3.55.5

38

35

44

2.54.5

55

2<4.5

>55

<27

32

46.5

37

3.56

43

35.5

50

2.5<5.5

>50

<2.510%

10%

10%35

53

045

69

155

122

1.565

185

2>65

>185

>230

42

040

66

1.650

100

1.860

150

2>60

>150

>225

33

035

54

1.645

81

1.855

122

2>55

>122

>28%

8%7

6.56.5

66

5.55.5

5<5.5

<57.5

77

6.56.5

66

5.5<6

<5.58

7.57.5

76.5

6<6.5

<6.58%14.212.210.69.8<9.813.71210.89.8<9.813.311.87

6.5

10.

910<10Phụ lục 05: Hướng dẫn chấm điểm đối với doanh nghiệp thuộc nghành xây dựng

Điểm

100

Chỉ tiêu thanh khoản

1. Khả năng thanh khoản

2. Khả năng thanh tốn nhanh

Chỉ tiêu hoạt động

3. Vòng quay hàng tồn kho

4. Kỳ thu tiền bình quân

5.Doanh thu trên tổng tài sản

Chỉ tiêu cân nợ

6. Nợ phải trả/ tổng tài sản

7. Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu

8. Nợ quá hạn/tổng dư nợ ngân hàng

Chỉ tiêu thu nhập

9. Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

10. Tổng thu nhập trước thuế/∑tài sản

11. ∑thu nhập trước thuế/nguồn vốn chủ

sở hữuQuy mơ lớn

80

60

40Phân loại các chỉ số tài chính cho các doanh nghiệp

Quy mơ trung bình

Quy mơ nhỏ

20

100 80

60

40

20

100 80

60

40208%

8%1.9

0.91

0.70.8

0.40.5

0.1<0.5

<0.12.1

11.1

0.70.9

0.50.6

0.3<0.6

<0.32.3

1.21.2

11

0.80.9

0.4<0.9

<0.410%

10%

10%3.5

60

2.53

90

2.32.5

120

22

150

1.7<2

>150

<1.74

45

43.5

55

3.53

60

2.82.5

65

2.2<2.5

>65

<2.23.5

40

53

50

4.22

55

3.51

60

2.5<1

>60

<2.510%

10%

10%55

69

060

100

165

150

1.570

233

2>70

>233

>250

69

055

100

1.660

122

1.865

150

2>65

>150

>245

66

050

69

155

100

1.560

122

2>60

>122

>28%

8%8

67

4.56

3.55

2.5<5

<2.59

6.58

5.57

4.56

3.5<6

<3.510

7.59

6.58

5.57

4.5<7

<4.58%9.298.78.3<8.311.511108.7<8.711.311109.5<9.5Quy mơ lớn

80

60

40Phân loại các chỉ số tài chính cho các doanh nghiệp

Quy mơ trung bình

Quy mơ nhỏ

20

100

80

60

40

20

100

80

60

40201.4<0.5<1Phụ lục 06: Hướng dẫn chấm điểm các doanh nghiệp thuộc nghành công nghiệpĐiểm

Chỉ tiêu thanh khoản

1. Khả năng thanh khoản100

8%210.52.21.61.10.8<0.82.51.81.312. Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ tiêu hoạt động

3. Vòng quay hàng tồn kho

4. Kỳ thu tiền bình quân

5.Doanh thu trên tổng tài sản

Chỉ tiêu cân nợ

6. Nợ phải trả/ tổng tài sản

7. Nợ phải trả/ nguồn vốn chủ sở hữu

8. Nợ quá hạn/tổng dư nợ ngân hàng

Chỉ tiêu thu nhập

9. Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

10. Tổng thu nhập trước thuế/∑tài sản

11. ∑thu nhập trước thuế/nguồn vốn chủ

sở hữu8%1.10.80.40.2<0.21.20.90.70.3<0.31.310.80.6<0.610%

10%

10%5

45

2.34

55

23

60

1.72.5

65

1.5<2.5

>65

<1.56

35

3.55

45

2.84

55

2.23

60

1.5<3

>60

<1.54.3

30

4.24

40

3.53.7

50

2.53.4

55

1.5<3.4

>55

<1.510%

10%

10%45

122

050

150

160

185

1.570

233

2>70

>233

>245

100

050

122

1.655

150

1.865

185

2>65

>185

>240

82

045

100

150

122

1.455

150

1.8>55

>150

>1.88%

8%5.5

65

5.54

53

4<3

<46

6.55.5

64

5.52.5

5<2.5

<56.5

76

6.55

64

5<4

<58%14.213.713.313<1314.213.31312.2<12.213.31312.912.5<12.5Phụ lục 07: Hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu dòng tiền

STĐiểm chuẩn2016128>4 lần> 3 lần> 2 lần> 1 lần4T

1Hệ số khả năng trả

lãi< 1 lần hoặc

âm( từ thu nhập thuần)

2Hệ số khả năng trả

nợ gốc> 1 lần

>2 lần> 1,5 lần< 1 lầnÂmÂm( từ thu nhập thuần)

3Xu hướng của lưu

chuyển tiền tệ thuần

trong quá khứ.45Tăng

nhanhTăngỔn địnhGiảmTrạng thái lưu> LợiBằng lợi< LợiGầnchuyển tiền thuần từnhuậnnhuậnnhuậnđiểmhoạt động.thuầnthuầnthuầnhoà vốn> 2,0> 1,5> 1,0> 0,5ÂmTiền và các khoản

tương đương tiền/

Vốn chủ sở hữu.Gần bằng 0Phụ lục 08: Hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu chất lượng quản lý

STTĐiểm chuẩn201612841Kinh nghiệm trong nghành> 20 năm> 10 năm> 5 năm> 1 nămMới thành lậpcủa ban quản lý liên quan

trực tiếp đến dự án đề xuất

2Kinh nghiệm của ban quản lý> 10 năm> 5 năm> 2 năm> 1 nămMới được bổ nhiệm3Mơi trường kiểm sốt nội bộĐược xây dựng, ghiĐược thiếp lậpTồn tại nhưng khơngKiểm sốt nội bộ hạnKiểm soát nội bộ đã thấtchép và kiểm trađược chính thức hốchếbại.thường xunhay được ghi chép45Các thành tựu đạt được vàĐã có uy tín/ thànhĐang xây dựng uyRất ít hoặc khơng cóRõ ràng có thất bạiRõ ràng ban quản lý cócác bằng chứng về những lầnthựu cụ thể trong lĩnhtín/ thành tựu trongkinh nghiệm/ thành tựu.trong lĩnh vực liênthất bại trong công tácthất bại trước của Ban quảnvực liên quan đến dựlĩnh vực dự án hoặcquan đến dự án trongquản lý.lý.án.nghành liên quan.quá khứTính khả thi của phương ánRất cụ thể và rõ ràngPhương án kinhCó phương án kinhChỉ có 1 trong 2 :Khơng có cả phương ánkinh doanh và dự toán tàivới các dự toán tàidoanh và dự toán tàidoanh và dự toán tàiphương án kinh doanhkinh doanh và dự tốn tàichínhchính cẩn trọngchính tương đối cụchính nhưng khơng cụhoặc dự tốn tài chính.chính.thể và rõ ràng.thể rõ ràng.Phụ lục 09: Hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu quan hệ tín dụng

T

T

1

2345Điểm chuẩn2016Ln trả đúng Ln trả đúng hạn

Trả nợ đúng hạn

hạn trong hơn 36 trong khoảng từ 12 –

tháng vừa qua

36 tháng vừa qua

Số lần giãn nợ hoặc gia

1 lần trong 36 tháng

Khơng có

hạn nợ

vừa quaNợ q hạn trong q

Khơng có

khứSố lần các cam kết mất

khả năng thanh tốn (thư

tín dụng, bảo lãnh, cá

cam kết khác…)

Cung cấp thông tin đầy

đủ và đúng hẹn theo yêu

cầu của Techcombank12

Luôn trả đúng hạn

trong khoảng 12

tháng vừa qua

1 lần trong 12 tháng

vừa qua1x30 ngày quá hạn

1x30 ngày quá hạn trong vòng 12 tháng

trong vòng 36 tháng qua, hoặc 2x30

qua

ngày quá hạn trong

vòng 36 tháng quaKhơng mất khả

Khơng mất khả năng

năng thanh tốn

Chưa từng có

thanh tốn trong vòng

trong vòng 12 tháng

24 tháng qua

qua

Có trong thời Có trong thời gian từ

Có trong thời gian

gian trên 36 12 tháng đến 36 tháng

dưới 12 tháng qua

tháng vừa qua

vừa qua84Khơng có thơng tin

(khách hàng mới)Khơng trả

hạn2 lần trong 12

tháng vừa qua

2x30 ngày quá hạn

trong vòng 12

tháng qua, hoặc

1x90 ngày quá hạn

trong vòng 36

tháng qua

Đã từng bị mất khả

năng thanh tốn

trong vòng 24

tháng qua

Khơng có thơng tin(khách hàng mới)3 lần trở lên trong

12 tháng vừa qua

3x30 ngày quá hạn

trong vòng 12

tháng qua, hoặc 2

x90 ngày quá hạn

trong vòng 36

tháng qua

Đã từng bị mất khả

năng thanh tốn

trong vòng 12

tháng qua

KhôngđúngPhụ lục 10: Hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu quan hệ phi tín dụng

TT

1Điểm chuẩn

Thời gian duy trì tài

khoản với Techcombank20161284>5 năm3-5 năm1 – 3 năm<1 nămChưa cóKhơng12-34–5>5> 100 lần60 – 10030 – 6015 – 30<15>65–63–41–2Chưa có>300 tỉ đồng100 – 300 tỷ20 – 100 tỷ10 - 50< 10 tỷ đồngSố lượng NH khác mà

2khách hàng duy trì tài

khoản

Số lượng giao dịch trung3bình hàng tháng với tài

khoản tại Techcombank45Số lượng các loại giao

dịch với Techcombank(*)

Số dư tiền gửi trung bình

tháng tại TechcombankPhụ lục 11: Hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu yếu tố bên ngoài

TTĐiểm chuẩn201612841Triển vọng ngànhThuận lợiổn định2Được biết đếnCó trên tồn cầuCó trong cả Có ở địa phương

nước3Vị thế tranhCao chiếm ưu Bình thường, Bình thường, đang Thấp

thế

đang

phát sụt giảm

giảm

triển4Số lượng đối thủ cạnh tranhKhơng có độc ít

quyền5Thu nhập của người đi vay chịu ảnh Không

hưởng của quá trình đối mới, cải

cách các doanh nghiệp nhà nướcítPhát triển kém hoặc Bão hồ

khơng phát triểnSuy thốiít được biết đếnÍt, số lượng đang Nhiều

tăngđangKhông được biết

đếnsụt Rất thấpNhiều số lượng

đang tăngNhiều thu nhập sẽ Nhiều thu nhập sẽ Nhiều sẽ lỗ

ổn định

giảm xuốngNguồn: Chính sách tín dụng – Bộ phận Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân TechcombankPhụ lục 12: Hướng dẫn chấm điểm chỉ tiêu yếu tố bên trong

Điểm chuẩn

1Đa dạng hoá các hoạt động theo

1) nghành, 2) thị trường, 3) vị trí.2Thu nhập từ hoạt động xuất khẩu20

Đa dạng hoá cao độ1612Chỉ 2 trong 34Lợi nhuận (sau thuế) của cơng ty

trong những năm gần đây5Chỉ có 1 trong 3Khơng, đang phát triển4

Khơng đa dạng hốCó, chiếm hơn 70% Có, chiếm hơn Có, chiếm hơn 20% thu Có, chiếm dưới 20% thuKhơng có thu nhậpthu nhậptừ xuất nhập khẩu50% thu nhập3

Sự phụ thuộc vào các đối tác8Không cóTăng trưởng mạnhÍtCó tăng trưởngnhậpnhậpPhụ thuộc nhiều vào đối tácPhụ thuộc nhiều vào cácđang phát triểnđối tác ổn địnhỔn địnhSuy thốiPhụ thuộc nhiều vào

đốitácđangchuẩn bị phá sản.

LỗVị thế của cơng ty

Đối với DDNNCác chủ thể khácĐộc quyền quốc Độc quyền quốc Trực

gia-lớngia-nhỏCông ty lớn, niêm Công

yếtthuộcUBNNđịa Trực thuộc UBNN địaphương- lớn

tytrung Cơng ty lớn hoặc trungbình niêm yếtbình, khơng niêm yếtphương trung bình

Cơng ty nhỏ, niêm yếtPhụ lục 13: Hướng dẫn tổng kết điểm các yếu tố phi tài chínhTrục thuộc UBNN

địa phương nhỏ

Công ty nhỏ, không

niêm yết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hơn 50 tỷ đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×