Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội

1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

việc phát triển và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, cải tổ cơ cấu

tổ chức và điều hành kinh doanh, tiến hành tập trung hóa quản trị rủi ro, quản lý

nguồn vốn và xử lý nghiệp vụ theo các thông lệ quốc tế nhằm tăng hiệu quả hoạt

động.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của SHB – Chi nhánh Hà Nội.

Ban Giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Huy Tài

Phó Giám đốc:

+ Trần Khánh;

+ Phạm Thị Quỳnh Hoa.

+ Nguyễn Thị Hồng Thu

Phòng Hành chính Quản trị

- Cơng tác lễ tân, phục vụ;

- Quản lý hành chính, văn thư, con dấu;

- Quản lý, mua sắm tài sản cố định và công cụ dụng cụ của ngân hàng;

- Thực hiện công tác bảo vệ và an ninh;

- Thực hiện các công việc hành chính quản trị khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Phòng Kế tốn tài chính

- Kế hoạch xây dựng và kiểm tra chế độ báo cáo tài chính kế toán;

- Kế toán quản trị, kế toán tổng hợp;

- Lập báo cáo chi tiết hàng kỳ về báo cáo tài chính;

- Thực hiện cơng tác hậu kiểm chứng từ kế tốn.

Phòng Dịch vụ khách hàng

- Thực hiện các giao dịch nhận tiền gửi, dịch vụ thanh toán trong nước với

khách hàng;

- Chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn khách hàng;

- Giải đáp khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch

vụ của ngân hàng.

Phòng Thẩm định39- Thẩm định các hồ sơ, dự án vay vốn, đầu tư theo yêu cầu của Ban lãnh đạo,

của các cấp có thẩm quyền;

- Thẩm định và tái thẩm định các hồ sơ tín dụng vượt quá hạn mức phán quyết

của Chi nhánh.

Phòng Hỗ trợ tín dụng

- Quản lý, soạn thảo hồ sơ tín dụng.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm, kiểm tra sau cho vay, kiểm soát sau

giải ngân;

- Tính lãi cho vay, lãi q hạn, thơng báo nợ xấu, nợ quá hạn;

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp liên quan đến tình hình tín dụng định kỳ và

theo yêu cầu.

Phòng Khách hàng cá nhân

- Tiếp thị và mở rộng thị phần của Ngân hàng thông qua các sản phẩm và dịch

vụ cung cấp đến các đối tượng khách hàng cá nhân.

- Thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ với khách hàng;

- Thực hiện các biện pháp xử lý nợ đã được phê duyệt.

- Thực hiện các báo cáo chi tiết về khách hàng định kỳ và theo yêu cầu.

Phòng Khách hàng doanh nghiệp

- Tiếp thị và mở rộng thị phần của Ngân hàng thông qua các sản phẩm và dịch

vụ cung cấp đến các đối tượng khách hàng doanh nghiệp;

- Thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ với khách hàng;

- Thực hiện các biện pháp xử lý nợ đã được phê duyệt;

- Thực hiện các báo cáo chi tiết về khách hàng định kỳ và theo yêu cầu.

Hệ thống Phòng Giao dịch

Phòng Giao dịch là đơn vị hạch tốn và có con dấu riêng, được phép thực hiện

một phần các nội dung hoạt động của Chi nhánh theo sự ủy quyền của Giám đốc

Chi nhánh. Hiện tại, SHB - Chi nhánh Hà Nội có tổng cộng 17 Phòng Giao dịch.

2.1.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHKD cơ bản của SHB – Chi nhánh

Hà Nội từ năm 2013 đến 2015.2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động giữa các NHTM, tổng

HĐV của Chi nhánh vẫn tăng trưởng mạnh qua các năm.

Bảng 2.1: Chi tiết huy động vốn cuối kỳ theo đối tượng khách hàng.

(Đơn vị: Tỷ đồng)(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SHBHN 2013 - 2015)

Biểu đồ 2.1: Quy mô huy động vốn cuối kỳ các năm 2013 - 2015

14,000

12,000

10,0008,72610,00612,0338,000

6,000

4,000

2,000

0

Năm 2013Năm 2014Năm 2015(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SHBHN 2013 - 2015)

Qua bảng số liệu trên ta thấy, Huy động vốn của SHB Hà Nội liên tục tăng

trong giai đoạn 2013 – 2015. Tính đến 31/12/2015, số dư huy động vốn của Chi41nhánh đạt 12.033 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm và tăng 1.280 tỷ đồng

(tương ứng tăng 15%) so với năm 2014. Điều này cho thấy, mặc dù nền kinh tế còn

nhiều khó khăn, nhưng hoạt động huy động vốn tại SHB Chi nhánh Hà Nội vẫn đạt

được những con số khá ấn tượng.

Tuy nhiên xét theo đối tượng khách hàng thì nguồn huy động vốn của SHB

Chi nhánh Hà Nội chủ yếu đến từ các Tổ chức kinh tế. Huy động từ tiền gửi dân cư

chỉ chiếm khoảng trên dưới40% tổng huy động, điều này cho thấy nguồn huy động

chưa thực sự bền vững khi các TCKT có biến động. Nhận thức được điều đóBan

lãnh đạo chi nhánh định hướng giảm dần tỷ trọng huy động từ Tổ chức kinh tế, tăng

tỷ trọng huy động từ dân cư. Cụ thể: Kế hoạch năm 2015, Chi nhánh đặt ra giảmdần

tỷ trọng huy động từ Tổ chức kinh tế từ 61% năm 2014 xuống chỉ còn 40% năm

2015. Điều này chứng tỏ, Chi nhánh đã và đang ngày càng chú trọng nhiều hơn đến

hoạt động bán lẻ, thu hút nguồn tiền gửi ổn định từ dân cư.

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng

Bảng 2.2: Tình hình cho vay vốn tại SHB – Chi nhánh Hà Nội

(Đơn vị: tỷ đồng, %)(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2013 - 2015)

Mặc dù trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt

động tín dụng ít nhiều bị hạn chế. Nhưng hoạt động tín dụng tại SHB Chi nhánh

HàNội vẫn khởi sắc với những con số đáng kể. Năm 2013, tổng dư nợ là 1.483 tỷ

đồng. Năm 2014tăng29% với năm 2013. Năm, 2015, dư nợ tín dụng tiếp tụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×