1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

43sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc thực hiện dự

án; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại phù hợp với

các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ.

2.1.2.2. Nhiệm vụ:

BQLDA xử lý chất thải bệnh viện có nhiệm vụ sau:

(1) Xây dựng, trình bộ y tế phê duyệt kế hoạch dài hạn, năm năm và hằng

năm của BQLDA , tham gia xây dựng chiến lược , quy hoạch, kế hoạch dài hạn và

hằng năm về hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.

(2) Tăng cường mơi trường chính sách để quản lý hiệu quả chất thải y tế, và

năng lực thể chế của các Bộ và cơ quan liên quan để thực hiện, giám sát và thực thi

các tiêu chuẩn về ô nhiễm chất thải y tế và các biện pháp quản lý liên quan.

(3) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư bao gồm:

(a) Tăng cường chính sách và khung pháp lý về quản lý chất thải y tế, bao

gồm: (i) Xây dựng và tăng cường các chính sách, tiêu chuẩn môi trường, và các

công cụ pháp lý liên quan đến quản lý chất thải y tế; (ii) Xây dựng và phổ biến

thông tin, hướng dẫn và các tài liệu tham khảo về quản lý chất thải y tế; (iii) Kiện

toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế;

(b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý chất thải y tế, bao gồm: (i)

Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo; (ii) Đào tạo giảng viên về quản lý chất

thải y tế; (iii) Đào tạo quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý; (iv) Đào tạo quản lý

chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế; (v) Đào tạo quản lý

chất thải y tế cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế; (vi) Đào tạo

quản lý chất thải y tế cho cán bộ quan trắc môi trường y tế;

(c) Tăng cường năng lực quan trắc môi trường y tế và giám sát công tác quản

lý chất thải y tế, bao gồm: (i) Cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và phương tiện;

(ii) Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến để cung cấp thông tin về thực tiễn

quản lý chất thải y tế.44b. Cơ cấu tổ chức

BQLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện hoạt động với mơ hình như

một cơng ty độc lập.

Giám đốc dự ánCác Phó Giám đốc dự ánĐiều phối viênPhòng hành chính, TổPhòng

chứcchính sách

Phòng kế hoạch, giám

Phòng sát

mua sắm, Phòng

Đấu thầu

xây dựng, Cơng

Phòng

nghệ

tài chỉnh và Giải ngânHình 2.1: Mơ hình cơ cấu tổ chức của BQLDA ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện

(Nguồn: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án BYT)

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 19/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải

bệnh viện có 6 Phòng chức năng gồm:

- Phòng Chính sách;

- Phòng Kế hoạch, giám sát, Đào tạo, Điều phối

- Phòng Hành chính;

- Phòng Mua sắm, đấu thầu;

- Phòng Xây dựng cơ bản và cơng nghệ;45- Phòng Tài chính kế tốn và Giải ngân;

Số lượng cán bộ, tư vấn của các Phòng chức năng sẽ do Giám đốc dự án

tuyển chọn theo quy định chung và ký hợp đồng làm việc cho Dự án.

2.1.3. Đặc điểm hoạt động của BQLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

a. Đặc điểm về nhân lựcBQDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện được giao chỉ tiêu biên chế công

chức, viên chức là 64 người, trong đó:

- Chỉ tiêu biên chế cơng chức, viên chức là 38 người.

- Chỉ tiêu hợp đồng định biên là 32 người.

Trong đó:

Đội ngũ nhân lực quản lý bao gồm

Nhân lực quản lý cấp cao gồm: 01 giám đốc phụ trách, 03 Phó Giám đốc và

01 Điều phối viên giúp việc cho Giám đốc

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, quản lý và điều hành các hoạt động của

BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện, chịu trách nhiệm của bộ trưởng bộ y tế về thực

hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, thực hiện một số

lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và

trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều phối viên dự án là người giúp Giám đốc, Phó Giám đốc dự án điều

hành dự án. Đảm bảo các hoạt động của Ban QLDA được thực hiện theo đúng kế

hoạch. Điều phối viên chịu trách nhiệm trước Giám đốc, các Phó Giám đốc và trước

pháp luật về nhiệm vụ được phân cơng.

Các đơn vị quản lý tham mưu:

Phòng Chính sách: là cơ quan tham mưu cho Giám đốc dự án xây dựng văn

bản chính sách, tài liệu về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường y tế và các

hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất thải y tế và bảo vệ mơi

trường y tế (hoạt động đào tạo, truyền thơng).

Phòng Kế hoạch, giám sát: là cơ quan tham mưu tham mưu cho Giám đốc46lập triển khai thực hiện kế hoạch chung của tồn dự án.

Phòng hành chính, tổ chức: là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc dự

án trong việc đối ngoại, đồn thể, thi đua, khen thưởng, cơng tác tổ chức, quản lý

nhân sự, tiền lương; tổ chức thực hiện các cơng tác văn phòng.

Phòng Xây dựng cơ bản công nghệ: là cơ quan tham mưu giúp việc cho

Giám đốc dự án về công tác xây dựng cơ bản và cơng nghệ.

Phòng Mua sắm đấu thầu: là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc dự

án về công tác Mua sắm đấu thầu, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá

trình thực hiện dự án trên cơ sở các điều khoản của Hiệp định vay và các quy định

hiện hành của nhà nước.

Phòng Tài chính - Giải Ngân: là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc

dự án trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế tốn, giám sát các hoạt động tài chính, lưu

chuyển tiền tệ trong dự án.

Giám đốc, Phó giám đốc, Điều phối viên và các Trưởng phòng do bộ trưởng

bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

2.1.4. Kết quả hoạt động của BQLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

Bảng 2.1: Một số dự án lớn mà BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện đã thực hiện

trong thời gian đoạn 2013-2015

Năm 2013

Tên dự ánNăm 2014- Dự án hỗ trợ chất thảibệnh viện Tai Mũi

Họng TW- Bệnh viện PhổiTW

- Bệnh viện Y học- Bệnh viên Mắt TWCổ truyền TWNăm 2015

- BệnhTâmviện

thầnTW 2

- BệnhviệnBạch Mai

Vốn đầu tư 7.000.0001.000.00001.300.000(USD)

(Nguồn: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án của Bộ y tế)47Ngoài những bệnh viện TW, BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đã hỗ

trợ thêm cho rất nhiều bệnh viện tuyến tỉnh . Tuy nhiên, số lượng bệnh viện có nhu

cầu xử lý chất thải cao hơn khả năng thực hỗ trợ của BQLDA. Mỗi năm, BQLDA

chỉ hỗ trợ khoảng 2 bệnh viện TW và 5 bệnh viện tuyến tỉnh.

2.2 . Thực trạng phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại Ban quản lý dự án Hỗtrợ xử lý chất thải bệnh viện trong những năm qua (từ năm 2013-2015)

2.2.1. Thực trạng phát triển nhân lực tại Ban quản lý dự án theo các chỉ tiêu đánh giá

2.2.1.1. Về số lượng nhân lực

Do đặc thù là dự án sử dụng vốn nhà nước nên đội ngũ nhân lực dự án tại

Ban QLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện tăng không đáng kể qua các năm, trong đó chủ

yếu là nhân lực làm việc tồn thời gian. Nhân lực này cũng được điều chuyển từ vị

trí quan trọng trong Y tế của Sở Y tế và bệnh viện trung ương. Cụ thể:

- Tổng số nhân lực năm 2013 so với năm 2014 tăng thêm ứng với tỷ lệ tăng

3.07%. Sang đến năm 2015, số lao động của công ty tăng thêm 3 người tương ứng

với tỷ lệ tăng là 4.47%. Đối với nhân lực quản lý cấp cao trong giai đoạn 2013-2015

chỉ tăng 1 người chiếm 25%, nhân lực quản lý chức năng năm 2015 tăng 2 người so

với năm 2013. Điều này chứng tỏ, nhân lực tại BQLDA tương đối ổn định một phần là

do cơ chế hoạt động của BQLDA, một phần là do BYT chưa chú trọng đến công tác

tuyển dụng nhân lực

Bảng 2.2: Số lượng nhân lực tại ban QLDA

Chỉ tiêuTổng số nhân lực dự án

Số lượng nhân lực quản lý cấp cao

Số lượng nhân lực quản trị chức năngNămNămNăm2013

65

32014

67

32015 2014/2013 2015/2014

70

3.07

4.47

5

0

25456Tỷ lệ (%)20Tỷ lệ (%)16.7(Nguồn: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án của Bộ Y tế)-Số lượng cán bộ quản lý dự án được Ban quản lý dự án đầu tư kinh phí và tạo điều48kiện phát triển qua các năm được thể hiện tại biểu đồ 2.1 dưới đây. Thông qua biểu

đồ ta thấy rằng Ban quản lý đã lựa chọn một số cán bộ quản lý dự án để tiến hành

phát triển nâng cao năng lực làm việc, số lượng cán bộ được đầu tư phát triển qua

các năm tăng lên từ 6 cán bộ năm 2013 lên 9 cán bộ năm 2015. Như vậy, Phần lớn

cán bộ quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đều được đầu tư phát triển, tuy nhiên

mỗi cán bộ quản lý phát triển ở các lĩnh vực khác nhau có thể là quản lý, có thể là

kỹ năng hoặc mở rộng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.Biểu đồ 2.1: Số lượng nhân lực quản lý dự án được đầu tư phát triển

(Nguồn: Phòng Hành chính - tổ chức)

2.2.1.2. Về cơ cấu nhân lực

Nhân lực tại BQLDA đa phần chỉ có kiến thức chuyên môn về ngành y tế mà

thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý dự án. Hằng năm,

BQLDA vẫn thực hiện việc hỗ trợ các bệnh viện thực hiện các hoạt động xử lý chất

thải (bao gồm cả chất thải lỏng, chất thải rắn và nâng cao năng lực, nhận thức về

quản lý chất thải y tế). Tuy nhiên, do đặc thù các bệnh viện khác nhau về số lượng,

cơ cấu, quy mô nên việc vận dụng các phương án quản lý dự án là khơng giống

nhau. Do đó, ngồi nhân lực chun mơn về y tế thì BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh

viện cần bổ sung thêm nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu về quản trị dự án và

quản lý chất thải y tế.

2.2.1.3. Về chất lượng nhân lực

(1). Về kiến thức

Cán bộ quản lý dự án ODA tại Ban QLDA hầu hết có trình độ từ thạc sỹ trở

lên. Năm 2013 nhân lực có trình độ Tiến sỹ chỉ đạt 42.8% thì đến năm 2015, nhân

lực quản lý có trình độ Tiến sỹ đạt 54%, nhân lực có trình độ thạc sỹ đạt 36% và 9%

nhân lực có trình độ cử nhân/kỹ sư. Như vậy, kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực

liên quan đến hoạt động của dự án là khá cao.

Bảng 2.3: Số lượng khảo sát về trình độ học vấn của nhân lực quản lý tại ban

QLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện49Tổng

NămsốTiến sỹNăm 2013

Năm 2014

Năm 20157

8

113

3

6Trình độ

Tỷ lệ Thạc Tỷ lệ Cử nhân/kỹTỷ lệ(%)

42.8

37.5

54(%)

28.6

12.5

9sỹ

2

4

4(%)

28.6

50

36

2

1

1Theo kết quả điều tra 11 nhà quản lý dự án tại ban QLDA về kiến thức quản

lý dự án thì có tới 100% số lượng nhân lực có kiến thức nhiều và rất nhiều về y tế

nhưng chỉ có hơn 54% nhân lực quản lý có kiến thức chun mơn sâu về dự án và

45% nhân lực quản lý không có kiến thức chun mơn sâu về dự án

Ngồi các kiến thức chuyên môn sâu về dự án, để thực hiện họat động quản

lý dự án, nhân lực quản lý dự án cần có thểm các kiến thức liên quan như quản lý

tổng quát, quản lý nhân sự dự án, các lĩnh vực ứng dụng của dự án. Tuy nhiên, khi

được hỏi về kiến thức liên quan đến dự án thì chỉ có 9% nhân lực dự án có kiến thức

tốt, 27% nhân lực có kiến thức tốt, 45% nhân lực có kiến thức trung bình và 18%

nhân lực có kiến thức không tốt. Như vậy, da phần nhân lực quản lý dự án vừa thiếu

kiến thức chuyên môn sâu và các kiến thức liên quan để bổ trợ cho việc thực hiện

dự án thành công. Đây là điểm yếu của nhân lực hiện tại. Trong thời gian tới, BYT

cần kết hợp với các bên liên quan để khắc phục tình trạng này thơng qua việc tuyển

bổ sung hoặc tiến hành đào tạo nhân lực.

Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ chất

thải bệnh viện ngày càng được nâng cao. Có 36% nhân lực quản lý có kinh nghiệm

rất tốt, 45% nhân lực quản lý có kinh nghiệm tốt, 18% nhân lực quản lý có kinh

nghiệm trung bình. Tuy nhiên, do BQLDA thành lập chưa lâu nên kinh nghiệm dự

án của đội ngũ nhân lực quản lý chỉ từ 3-5 năm kinh nghiệm, chủ yếu là vừa làm

vừa rút kinh nghiệm.

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kiến thức của nhân lực quản lý tại ban QLDA

Rất tốt

Mức độ/Tiêu chíTốtTrung bìnhKhơng tốtSố Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số

Tỷ lệ Số Tỷ lệ

người (%) người (%) người (%) ngườ (%)Tổng

cộng

11

100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×