Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kiến thức của nhân lực quản lý tại ban QLDA

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kiến thức của nhân lực quản lý tại ban QLDA

Tải bản đầy đủ - 0trang

50i

Kiến thức chuyên môn

sâu về dự án

Kiến thức về các lĩnh

vực chuyên môn liên

quan đến dự án và quản

lý dự án

Kinh nghiệm thực hiện

dự án191943654511

100%1932754521811

100%436545211

100%

(Nguồn: Điều tra của tác giả)

1800Như vậy, việc thành lập BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện chuyên

nghiệp đã tạo cho đội ngũ lãnh đạo ngày càng có kinh nghiệm, năng lực quản lý liên

trong thực hiện các dự án ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.

(2). Về kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp có thể được coi là thành tố cấu thành chất lượng nhân

lực, trong phạm vi luận văn thạc sỹ này, tác giả sử dụng để phân tích và đánh giá

chất lượng nhân lực quản lý dự án.

(a). Kỹ năng tổ chức

Để đánh giá kỹ năng tổ chức của nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ chất

thải bệnh viện, tác giả luận văn tiến hành khảo sát đánh giá của nhân viên tại

BQLDA về khả năng sắp xếp nhân lực, sự nhanh trí vận dụng kiến thức vào cơng

việc thực hiện dự án và tinh thần tổ chức kỹ luật, biết sắp xếp công việc một cách

khoa học .

Theo kết quả phỏng vấn 53 nhân viên về khả năng sắp xếp nhân lực thì có

9/53 nhân viên đánh giá rất hài lòng (chiếm 17%), 15/53 nhân viên đánh giá hài

lòng (chiếm 28.3%), 24/53 nhân viên đánh giá bình thường (chiếm 45.3%) và 5/53

nhân viên đánh giá khơng hài lòng (chiếm 9.4%).

Nhanh trí vận dụng nhanh chóng kiến thức vào công việc thực hiện dự án

cũng là một chỉ tiêu quan trọng thể hiện kỹ năng tổ chức của nhà quản trị dự án.

Tuy nhiên, tiêu chí này chưa được các nhân viên dự án đánh giá cao khi chỉ có 12%51nhân viên rất hài lòng, 21.8% nhân viên đánh giá hài lòng, 61.8% nhân viên đánh

giá bình thường và 5.5% đánh giá khơng hài lòng. Như vậy tỷ lệ nhân viên đánh giá

hài lòng còn thấp và vẫn tồn tại nhân viên đánh giá khơng hài lòng.

Về tinh thần tổ chức kỹ luật, biết sắp xếp công việc một cách khoa học thì có

21.8% nhân lực đánh giá rất hài lòng, 38.1% nhân lực đánh giá hài lòng, 32.7%

nhân lực đánh giá bình thường và 5.4% nhân lực đánh giá khơng hài lòng. Tiêu chí

này được nhân viên đánh giá cao hơn hai tiêu chí trên nhưng vẫn còn tồn tại nhân

viên khơng hài lòng

Như vậy,nhìn chung, kỹ năng tổ chức của nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ

trợ xử lý chất thải bệnh viện chưa cao.Trong thời gian tới, BQLDA nên xem xét

việc bổ trí sử dụng nhân lực một cách hợp lý hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động

của dự án.52Bảng 2.5: Mức độ hài lòng của nhân viên dự án đối với kỹ năng tổ chức của

nhà quản trị dự án tại BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện

Rất hài lòngMức độ/Tiêu chí

Sắp xếp nhân lực

phù hợpHài lòngBình thườngSốTỷ lệSốTỷ lệSốTỷ lệngười(%)người(%)người(%)916.361730.92443.6

3Khơng hàiTổnglòngcộngSố

ngườ

i

5Tỷ lệ55(%)100%9.0955

100%Nhanh trí vận dụng

nhanh chóng kiến

thức vào cơng việc610.91221.83461.835.51221.82138.11832.735.455

100%thực hiện dự án

Tinh thần tổ chức kỹ

luật, biết sắp xếp

công việc một cách55

100%khoa học

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu tra của tác giả)

(b). Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp cũng là một trong những kỹ năng quan trọng của nhà quản

trị dự án. Nếu khơng có kỹ năng giao tiếp, nhà quản trị không thể truyền đạt được

mục tiêu của dự án cũng như những quan điểm lãnh đạo đến nhân viên trong ê kíp

dự án cũng như những đối tác bên ngồi. Trong khuôn khổ luận văn, tác giả đánh

giá kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị dự án ODA tại BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải

bệnh viện thông qua các tiêu chí như biêt lắng nghe ý kiến của nhân viên, kịp thời

giải quyết các vấn đề xung đột và ln hài hòa các mối quan hệ trong ê kíp dự án

(Bảng 2.6).

-Theo kết quả điều tra 18 nhân viên tại BQLDA về kỹ năng lắng nghe của các nhà53quản trị dự an ODA thì có 32.7% nhân viên đánh giá rất tốt, 23.7% nhân viên đánh

giá tốt, 27.3% nhân viên đánh giá trung bình và 16.3% nhân viên đánh giá không

tốt. Như vậy, kỹ năng lắng nghe của nhân lực quản lý chưa tốt, điều này sẽ ảnh

hưởng đến hiệu quả cơng việc của tồn bộ ê kíp dự án. Bởi lẻ, việc giao tiếp của các

nhà quản trị khơng chỉ đơn giản là biết nói. Giao tiếp tốt đòi hỏi cả hai kỹ năng là

nói và lắng nghe. Lắng nghe và biết cách lắng nghe sẽ giúp nhà quản trị có thêm

thiện cảm của cấp dưới, khách hàng và đối tác. Do đó, trong thời gian tới, đội ngũ

cán bộ quản lý dự án ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện cần chú trọng hơn nữa tới kỹ

năng lắng nghe để tăng kỹ năng giao tiếp và hiệu quả công việc.

-Kịp thời giải quyết các vấn đề xung đột trong “ê kíp” dự án cũng là một tiêu chí

quan trọng đánh giá kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị dự án. Theo kết quả điều tra

các nhân viên về tiêu chí này thì có 27.3% nhân viên đánh giá rất tốt, 40% nhân

viên đánh giá tốt, 21.8% nhân viên đánh giá trung bình và 10.9% nhân viên đánh

giá không tốt, các nhân lực quản lý dự án nhiều lúc còn chưa chú trọng giải quyết

các xung đột trong nội bộ vì chưa quan tâm sát sao tới nhân viên và những vấn đề

mâu thuẩn của họ.-Một người quản lý có kỹ năng giao tiếp tốt là người ln hài hòa các mối quan hệ

trong ê kíp dự án. Tuy nhiên, do nhân lực tại BQLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải

bệnh viện chủ yếu là do kiêm nhiệm, biên chế nên chưa chú trọng nhiều đên các kỹ

năng. Việc giao tiếp vẫn mang nặng hình thức và chủ yếu một chiều từ cấp trên

xuống cấp dưới mà chưa chú trọng đến giao tiếp hai chiều. Do đó, khoảng hơn 50%

nhân viên tại BQDA khơng đánh giá cao về kỹ năng này của nhà quản lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát về kiến thức của nhân lực quản lý tại ban QLDA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×