1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.10: Chi phí đào tạo nhân lực quản lý giai đoạn 2013-2015

Bảng 2.10: Chi phí đào tạo nhân lực quản lý giai đoạn 2013-2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

63trường do chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện tại Việt Nam, góp phần nâng cao

sức khoẻ của nhân dân; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, vận hành, quan trắc,

kiểm định hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải y tế của đội ngũ quản lý. Mục

tiêu này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhân lực quản lý tại Ban QLDA.

2.4.Đánh giá chung về thực trạng phát triển nhân lực quản lý tại Ban quản lý dự

án hỗ trợ chất thải bệnh viện

2.4.1. Những hiệu quả đạt được

Một là, năng lực quản lý của cán bộ QLDA có sự tăng lên rõ rệt từng năm.

Điều này được thể hiện thông qua chất lượng các dự án mà BQLDA đã thực hiện.

Số lượng các bệnh viện được hỗ trợ ngày càng nhiều. Bộ máy quản lý của BQLDA

đang được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cẩu của công việc và xu thế thời đại.

Với nhiều năm thực hiện các dự án hỗ trợ chất thải bệnh viện, đội ngũ quản lý ngày

càng có kinh nghiệm quý báu hơn. Đây là lợi thế khi mà Bộ y tế thành lập BQLDA

hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện chuyên nghiệp.

Hai là, BQLDA đã xây dựng quy trình đào tạo nhân lực quản lý tương đối

hồn chỉnh. Quy trình được xây dựng một cách có hệ thống và được chia ra thành

các nội dung cụ thể nhằm tăng tính hiệu quả của quá trình đào tạo.

Ba là, BQLDA kết hợp với BYT đã xây dựng chính sách hỗ trợ dành cho cán

bộ quản lý khi tham gia đào tạo và chi phí này tăng đều qua các năm. Chính sách hỗ

trợ ln là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả đào tạo vì nó

tạo động lực cho người đào tạo tham gia quá trình đào tạo một cách chủ động hơn.2.4.2. Những hạn chế tồn tạiBên cạnh những thành công đạt được, hoạt động phát triển nhân lực quản lý

tại BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện còn gặp phải một số hạn chế như:

Một là, các nhân lực quản lý dự án còn thiếu kiến thức chuyên môn sâu về

dự án. Các nhà quản lý dự án còn có những hạn chế trong năng lực quản lý quá

trình đấu thầu, xây dựng và thực hiện hợp đồng; đảm bảo chất lượng và tính bền64vững của hệ thống quản lý chất thải y tế. Điều này là do nhân lực quản lý tại

BQLDA chủ yếu là nhân lực kiêm nhiệm nên đa phần chỉ có kiến thức chun mơn

về y tế. Đây là khó khăn cho dự án, nhất là giai đoạn những năm đầu hoạt động.

Hai là, nhân lực quản lý còn yếu về các kỹ năng. Cụ thể:

Kỹ năng tổ chức của nhân lực quản lý tại BQLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh

viện chưa cao.Trong thời gian tới, BQLDA nên xem xét việc bổ trí sử dụng nhân

lực một cách hợp lý hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án.

Kỹ năng giao tiếp chưa được chú trọng. Việc giao tiếp vẫn mang nặng hình

thức và chủ yếu một chiều từ cấp trên xuống cấp dưới mà chưa chú trọng đến giao

tiếp hai chiều. Điều này là do nhân lực tại BQLDA ODA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh

viện chủ yếu là do kiêm nhiệm, biên chế nên chưa chú trọng nhiều đên các kỹ năng.

Kỹ năng tạo dựng làm việc nhóm chưa được vận dụng hiệu quả, các nhân lực

quản lý chưa quan tâm sát sao tới khó khăn, vướng mắc của nhân viên, chưa đưa ra

những chính sách khuyến khích, động viên kịp thời để nhân viên hăng say làm việc.

Ba là, Thái độ làm việc của nhân lực quản lý dự án cần phải xem xét lại để

có sự quan tâm sát sao hơn tới tiến độ dự án và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối

với công việc. BQLDA vẫn hoạt động theo cơ chế của doanh nghiệp nhà nước nên

các nhân lực quản lý nhìn chung thiếu nhiệt tình và cống hiến trong cơng việc.

Bốn là, BQLDA vẫn chưa chú trọng đến việc đào tạo để nâng cao kiến thức

và kỹ năng cho đội ngũ nhân lực quản lý.

2.4.3. Nguyên nhân tồn tạiThứ nhất, đội ngũ nhân lực quản lý chủ yếu là nhân lực kiêm nhiệm từ các vị trí

khác nhau trong BYT nên thiêu hụt về kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý dự án

ODA.

Thứ hai, việc bố trí sử dụng nhân lực do BYT sắp xếp dựa trên ưu tiên về kiến

thức chuyên môn y tế chứ không căn cứ dựa trên yêu cầu của dự án. Do đó, dẫn đến tình

trạng nhân lực vừa thừa vừa thiếu.

Thứ ba, BQLDA hỗ trợ chất thải bệnh viện hoạt động dưới mơ hình nhà nước nên65khơng có nhiều chính sách đổi mới về đào tạo và phát triển nhân lực.66CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TẠI BAN

QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN

3.1.Mục tiêu, chiến lược phát triển của Ban quản lý dự án và dự báo nhu cầu

nhân lực quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

3.1.1.Mục tiêu chiến lược phát triển của Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải

bệnh viện đến năm 2020

Mục tiêu phát triển của BQLDA ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện là nhằm

giảm tình trạng ơ nhiễm môi trường do chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện tại

Việt Nam, góp phần nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Để đạt được mục tiêu này,

BQLDA đã đưa ra các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2016-2020 như sau:

-Hỗ trợ đầu tư xây lắp, trang bị hệ thống xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng cho

khoảng 30– 70 các bệnh viện tại Việt Nam, ưu tiên cho các bệnh viện cơng có nhu

cầu cấp thiết về xử lý chất thải thuộc tuyến trung ương, tuyến tỉnh, bệnh viện đa

khoa khu vực liên huyện, một số bệnh viện huyện quy mô lớn thuộc các tỉnh khó

khăn thuộc miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và

một số địa phương khác;-Giữ vững tiến độ hiện tại và tiến độ phê duyệt và thực hiện khoản tài trợ để tăng tỷ

lệ giải ngân cho dự án-Tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng và chất lượng tại BQLDA, đặc biệt là

nhân sự quản lý cấp trung .3.1.2.Dự báo nhu cầu nhân lực quản lý tại Ban quản lý hỗ trợ chất thải bệnh viện

Với tình hình lượng chất thải y tế tăng như hiện nay thì Nhu cầu nhân lực

quản lý tại Ban quản lý ODA hỗ trợ chất thải bệnh viện có xu hướng gia tăng. Để

đạt được mục tiêu từ nay đến năm 2020, BQLDA ODA hỗ trợ xử lý cho khoảng 3070 bệnh viện thì nhu cầu nhân lực quản lý là tương đối lớn. Cụ thể như sau:Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu nhân lực quản lý tại BQLDA đến năm 202067NămNămNămNămNăm20162017201820192020Số lượng nhân lực quản lý cấp cao567810Số lượng nhân lực quản lý chức năng69121618Chỉ tiêuĐể đáp ứng nhu cầu mỗi năm hỗ trợ từ 6-10 bệnh viện thì số lượng nhân lực

quản lý phải tăng lên về số lượng và chất lượng. Vì mỗi nhân lực quản lý không thể

kiêm nhiệm đồng thời nhiều bệnh viện (do đặc thù bệnh viện nằm ở các vùng miền

khác nhau), nên cần bổ sung số lượng nhân lực quản lý để đạt được mục tiêu đề ra.

Về chất lượng nhân lực dự báo trong các thời gian tới Ban quản lý dự án tiến

hành mô tả và phân tích từng vị trí quản lý, xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm,

quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng, kiến thức người quản

lý dự án cần thiết phải có để thực hiện tốt công việc.

Đối với nhân lực quản lý cấp cao cần phải có kiến thức về quy trình đấu

thầu, xây dựng và thực hiện hợp đồng; Có năng lực quản lý đảm bảo chất lượng và

tính bền vững của hệ thống quản lý chất thải y tế. Nhà quản lý dự án cấp cao phải

rèn luyện và sở hữu kỹ năng truyền thơng thơng tin, xử lý tình huống và kỹ năng

giao tiếp tốt.

Đối với nhân lực quản lý chức năng cần mở rộng và cập nhật kiến thức theo

lĩnh vực quản lý của cá nhân do sự thay đổi của các chính sách, các thơng tư, nghị

định và sự biến động của các yếu tố mơi trường bên ngồi tác động đến lĩnh vực

quản lý. Ví dụ như thơng tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán thay cho Quyết

định 15/2006/QĐ-BTC khi đó trưởng phòng tài chính – kế tốn phải là người hiểu

rõ nhất và thực hiện hạch toán theo hướng dẫn tại thơng tư 200.

Ngồi ra, Nhân lực quản lý chức năng phải có kỹ năng làm việc nhóm, hoạt

động theo êkip bản thân là người dẫn dắt nhóm làm việc chính vì vậy trong thời

gian tới Ban quản lý cần tập trung phát triển nhóm kỹ năng này cho nhân lực quản

lý chức năng.

3.2.Đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực quản lý dự án ODA tại Ban quảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.10: Chi phí đào tạo nhân lực quản lý giai đoạn 2013-2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×