Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.1: Đề xuất mô hình quản lý dự ODA chuyên nghiệp

Hình 3.1: Đề xuất mô hình quản lý dự ODA chuyên nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

75



sự hài hoà thủ tục rút vốn của Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ.

2. Nhà nước cần có chính sách thuế phù hợp, áp dụng thống nhất cho các dự án ODA



Đây là một vấn đề rất phức tạp trong thực hiện dự án. Vì vậy, cần thường

xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề về thuế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,

mời Tổng cục thuế hướng dẫn.

Nhà nước cần có chính sách thuế áp dụng thống nhất cho các dự án ODA.

Các dự án có quy mơ tương tự nhau được triển khai trong những điều kiện và cùng

một lĩnh vực phải được hưởng cùng một chính sách thuế.

3.



Điều chỉnh lại cơ cấu chi của nguồn vốn ODA

- Giảm tỷ lệ vốn ODA chi cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, tỷ lệ này là

37,7%, chi cho các lĩnh vực mở rộng và nâng cấp đường xá. Để giảm bớt tỷ lệ vốn

ODA cho các các lĩnh vực này, Chính phủ có thể kêu gọi sự đầu tư của nhân dân,

của các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư trực tiếp nước ngồi thơng qua

hình thức BOT. Trên thực tế, hình thức này đã thành cơng: “ Năm 2001, Chính phủ

đã cho thực hiện 7 dự án theo hình thức BOT với tổng trị giá 13 160 tỷ đồng thực

hiện trong 5 năm: đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, đường cao tốc

Nội Bài – Hạ Long, đường cao tốc Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Dây, cầu Yên

Lệnh, cầu rạch Miễu, cầu Vàm Cống. Ngoài ra, Chính phủ chấp nhận 11 dự án

trong giai đoạn 2001- 2005, và 13 dự án trong giai đoạn 2005 – 2010”.

- Tăng tỷ lệ cho vay lại đối với các doanh nghiệp. Hiện nay tỷ lệ vốn ODA

cho các doanh nghiệp vay lại trung bình đạt khoảng 57%. Việc tăng tỷ lệ cho vay lại

của vốn ODA thể hiện rõ đây là nguồn vốn có vay có trả. Các dự án sử dụng vốn

ODA phải đảm bảo tính khả thi để thu hồi cả vốn lẫn lãi, loại bỏ tư tưởng xin- cho

hoặc Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp.



b. Xây dựng quy hoạch thu hút và sử dụng vốn ODA phù hợp với chiến lược phát triển



kinh tế - xã hội đất nước

Xây dựng quy hoạch tổng thể thu hút và sư dụng vốn ODA ở Việt Nam là

một biện pháp cấp bách và quan trọng. Nó là công cụ để xác định, đảm bảo vốn



76



ODA được thu hút và sử dụng có trọng điểm, có mục đích rõ ràng. Nó là căn cứ tin

cậy thể hiện rõ nhu cầu về vốn ODA tới các nhà tài trợ để các nhà tài trợ căn cứ vào

đó xem xét tính hợp lý, tính hiệu quả và khả năng hồn trả vốn của Việt Nam và đưa

ra quyết định tài trợ. Nó cũng là cơng cụ để hướng dẫn, thúc đẩy mọi nỗ lực của các

cơ quan quản lý nhà nước thực hiện mục tiêu vốn ODA. Quy hoạch tổng thể cũng là

căn cứ quan trọng để kiểm tra hiệu quả quá trình thu hút và sử dụng vốn ODA đã

đúng tiến độ, đã phù hợp với thực tế và đảm bảo chất lượng sử dụng hay chưa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ ngành và địa phương cần tiến hành xây

dựng quy hoạch ODA cho giai đoạn 2006 - 2020 trình Thủ tướng chính phủ phê

duyệt. Bản quy hoạch này cần xác định rõ vai trò của các dự án ODA trong chiến

lược phát triển kinh tế xã hội từ nay tới năm 2020, chiến lược vận động ODA với

từng nhà tài trợ. Bên cạnh đó quy hoạch ODA cần xây dựng danh mục các dự án ưu

tiên vận động ODA trong từng thời kỳ, phân theo ngành và lãnh thổ.

Trên cơ sở danh mục này, các bộ, địa phương chủ quản chủ động vận động

ODA từ các nhà tài trợ thông qua các hội nghị điều phối ODA theo vùng, ngành.

Đồng thời trên cơ sở danh mục này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành xây dựng

danh mục hàng năm hoặc 5 năm các dự án ưu tiên vận động ODA cho từng nhà tài

trợ và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc xây dựng danh mục này sẽ tránh được tình trạng chồng chéo, bảo đảm

sự cân đối ODA giữa các ngành và các địa phương. Danh mục này sẽ giúp cho các

bộ, địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị và xây dựng dự án.

Trên cơ sở công tác vận động ODA của các bộ và địa phương, Bộ Kế hoạch

và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tiến hành đàm phán và ký kết các

hiệp định khung về việc sử dụng ODA hàng năm hoặc cho từng thời kỳ bao gồm cả

viện trợ khơng hồn lại và vốn vay ưu đãi.

c.



Mở rộng phân cấp quản lý vốn ODA

Nguồn vốn ODA có liên quan đến nhiều cơ quan chức năng ở trong nước

trong suốt quá trình từ lúc vận động tài trợ cho đến khi hoàn tất cam kết hồn trả. Vì



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.1: Đề xuất mô hình quản lý dự ODA chuyên nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×