Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính khả thi: Các nhà quản trị chiến lược thường có xu hướng theo đuổi các mục tiêu mang tính chắc chắn đối với mong muốn của họ. Họ có thể lờ đi hoặc thậm chí ngăn cản việc đạt được các mục tiêu không chắc chắc chắn hoặc cho rằng đó là mục tiêu không thí

Tính khả thi: Các nhà quản trị chiến lược thường có xu hướng theo đuổi các mục tiêu mang tính chắc chắn đối với mong muốn của họ. Họ có thể lờ đi hoặc thậm chí ngăn cản việc đạt được các mục tiêu không chắc chắc chắn hoặc cho rằng đó là mục tiêu không thí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính khả thi: Các nhà quản trị chiến lược thường có xu hướng theo đuổi các mục tiêu mang tính chắc chắn đối với mong muốn của họ. Họ có thể lờ đi hoặc thậm chí ngăn cản việc đạt được các mục tiêu không chắc chắc chắn hoặc cho rằng đó là mục tiêu không thí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×