Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. NGUỒN GỐC PHÁP LUẬT:

I. NGUỒN GỐC PHÁP LUẬT:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lý thuyết về “Quyền tự nhiên”

Tồn tại một loại pháp luật từ  đặc tính tự nhiên 

của con người. 

Mỗi  người  sinh  ra  đều  tự  do  và  tự  quyết  về 

cuộc đời của mình” (Rousseau 1789)toanvs@gmail.comQuan điểm về pháp luậtThần thánh hóa pháp luật

Chủ nghĩa pháp luật tự nhiên, lý thuyết về 

quyền tự nhiên (Groos, Montesqueau, Rousau, 

john locke …).

Thuyết học Mác – Lênin về Pháp LuậtNhận thức về Pháp luật ln gắn với quan 

điểm về nhà nước

toanvs@gmail.comGiá trị xã hội của pháp luật.

Pháp luật là sự đảm bảo trật tự trong quan 

hệ giữa:

Chính quyền ­ cơng dân;

Tổ chức trong xã hội ­ cơng dân;

Trung ương ­ địa phương;

Cơng dân – Cơng Dân

toanvs@gmail.comPháp luật là yếu tố  điều chỉnh hành vi  của 

con  người,    chuẩn  mực  cho  hành  vi  của 

con người.

Pháp  luật  định  hướng  hành  vi  con  người, 

tác  động  vào  ý  thức  của  con  người  trong 

quan hệ xã hội.

toanvs@gmail.comPháp  luật  tạo  điều  kiện  cho  nền  kinh  tế  phát 

triển (khi  được xây dựng phù hợp với sự phát 

triển của xã hội)

Pháp  luật  tạo  điều  kiện  ổn  định  và  phát  triển 

của xã hội, của chế độ chính trị – nhà nước.  toanvs@gmail.comII. BẢN CHẤT PL:

1. Bản chất giai cấp:

­

Pháp luật phản ánh ý chí của nhà nước và giai 

cấp thống trị, ý chí của nhà nước được phản 

ánh trong pháp luật.

­

Pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các 

tầng lớp, giai cấp trong xã hộitoanvs@gmail.comMỗi nhà nước thơng qua pháp luật thể hiện 

tính giai cấp một cách khác nhau:Nhà nước chủ nơ

Nhà nước phong kiến

Nhà nước tư bản

Nhà nước xã hội chủ nghĩa toanvs@gmail.comPháp luật nhà nước chủ nơ:  phục vụ cho lợi ích 

của  giai  cấp  chủ  nơ:  cơng  khai  qui  định  mọi 

quyền lợi thuộc về giai cấp chủ nơ và tình trạng 

vơ quyền của giai cấp nơ lệ.

Pháp luật nhà nước phong kiến:  thể hiện lợi ích  

giai cấp  địa chủ, hạn chế các quyền của các giai 

cấp khác trong xã hội. Đàn áp mọi sự chống  đối 

của các giai cấp bần cùng khác.

toanvs@gmail.comPháp  luật  tư  sản    qui  định  các  quyền  của  con 

người  trong  xã  hội.  Nhưng  các  tầng  lớp  khác 

khơng  có  được  lợi  thế  so  với  giai  cấp  tư  sản 

trong  mọi  vấn  đề  liên  quan  đến  lợi  ích  xã  hội, 

quản lý Nhà Nước, lợi ích kinh tế  …

Pháp luật XHCN  cơng khai qui định tính giai cấp 

của  pháp  luật,  bảo  vệ  cho  lợi  ích  của  nhân  dân 

lao động.

toanvs@gmail.comII. BẢN CHẤT PL:

2.

­­Bản chất xã hội:

PL thể hiện lợi ích của nhiều tầng lớp trong 

xã hội.

PL điều hòa lợi ích xã hội.toanvs@gmail.comIII. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG:

1.Khái Niệm:“PHÁP LUẬT là Tổng thể các qui tắc chi 

phối  các  quan  hệ  giữa  các  thành  viên  trong  xã 

hội” (nghĩa rộng)toanvs@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. NGUỒN GỐC PHÁP LUẬT:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×