Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG:

III. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG:

1.  Pháp  luật  là  hệ  thống  các  qui  tắc  xử sự do Nhà Nước ban hành (hoặc thừa nhận) 

và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai 

cấp  thống  trị  trong  xã  hội,  là  yếu  tố  điều 

chỉnh các quan hệ xã hội nhằm tạo ra trật tự 

và ổn định trong xã hội toanvs@gmail.com2. Đặc trưng:

PHÁP 

LUẬTQui phạm 

Tổng quát phổ biến, 

Bắt buộcQuyền lực

 nhà nước

Xác đònh

(cưỡng chế)toanvs@gmail.com2.1 Tính Tổng qt

Nhà nước khái qt hóa các hiện tượng trong cuộc 

sống  và  đưa  lên  thành  qui  tắc  chung  của  luật, 

những qui tắc đã được kiểm nghiệm trong cuộc 

sống một cách hợp lý.

 Do đó PL sẽ có cuộc sống lâu dài và ổn định. 

(vd: quyền tự do giao kết hợp  đồng, quyền  được 

bảo vệ tính mạng, quyền tài sản…)

toanvs@gmail.com2.2 Tính qui phạm phổ biến, bắt buộc

“Không ai được coi như không biết pháp 

luật”

PL thể hiện dưới dạng qui phạm

(cách xử sự) và có hiệu lực

áp dụng rộng lớn, không bò

hạn chế bởi nhận thức, tôn

giáo, dân tộc, trình độ… của

mọi người trong xã hội.

toanvs@gmail.com2.3 PL thể hiện một cách xác địnhCon người chỉ có thể nhận thức được khi PL 

thể hiện một cách khách quan, cụ thể.

Xác định trong hình thức (văn bản, bia đá…)

Xác định trong nội dung (đơn giản, dễ 

hiểu…)

Được thể hiện dưới dạng các qui tắc xử sự.toanvs@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×