Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Cưỡng chế (quyền lực)

4 Cưỡng chế (quyền lực)

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. CHỨC NĂNG PL:

Khía cạnh chính trị – xã hội:

PL là cơng cụ của nhà nước nên có những chức 

năng của nhà nước.

1.Vd: đối nội, đối ngoại; phát triển kinh tế; bảo 

vệ tổ quốc…toanvs@gmail.com2. Khía cạnh pháp lý:

­ Chức năng điều chỉnh quan hệ xã hội

­ Chức năng bảo vệ 

­ Chức năng giáo dụctoanvs@gmail.comV. CÁC HỆ THỐNG PL THẾ GIỚI

1.

­Hệ thống PL Ănglê­ sắc xơng (thơng luật, 

common law)

Anh, các nước thuộc địa anh, Ailen, Mỹ, 

c, Canada, new zeland, bruney, Malaisia, 

Singapore, Myanma…toanvs@gmail.com­

­

­Nguồn luật chính:  Án lệ ­ các qui phạm lấy 

ra từ các bản án của tòa án cấp cao. 

Nội dung: pháp luật hình thức (tố tụng) quan 

trọng

Khơng phân định rõ ranh giới giữa các ngành 

luật; khơng chú trọng việc pháp điển hóa 

luật

toanvs@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Cưỡng chế (quyền lực)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×