Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT (tt)

Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.  Hệ  thống  VBPL  hiện  hành  về  hợp 

đồng

 BLDS2005   LTM2005  

 Các VBPL chuyên ngành 

  Áp  dụng  điều  ước  quốc  tế,  pháp  luật  nước 

ngồi và tập qn thương mại quốc tế 

◙ BLDS2005

Là VBPL điều chỉnh tất cả các loại hợp đồng nói 

chung và hợp đồng trong KDTM nói riêng. 

Nó  có  tính  n.tắc  về  các  chủ  thể,  GDDS,  NVDS, 

HĐDS  (nghĩa chung)  được  áp dụng cho  các  quan 

hệ  HĐDS  (nghĩa  hẹp),  QHHĐ  KDTM,  quan  hệ 

HĐLĐ. 

Trên  cơ  sở  chế  độ  pháp  lý  của  HĐDS  (nghĩa 

chung),  có  các  văn  bản  cho  riêng  từng  loại  hợp 

đồng như LTM, BLLĐ, LDN2005…  

Pháp  lệnh  HĐKT1989  hết  hiệu  lực  khi 

BLDS2005 có hiệu lực. ◙ LTM2005

Việc  xác  lập  và  thực  hiện  các  QHHĐ  trong  các 

hoạt động KDTM giữa các thương nhân trước hết 

phải căn cứ vào LTM2005. 

Trong  quan  hệ  giữa  BLDS2005  và  LTM2005  thì 

LTM2005  là  luật  riêng  còn  BLDS2005  là  luật 

chung. 

Những nội dung liên quan đến thương mại khơng 

được quy định trong LTM2005 và các luật khác thì 

áp dụng BLDS2005 (K3 Đ4 LTM2005). 

Đối với các quy định khác nhau giữa LTM2005 và 

BLDS2005 thì áp dụng quy định của LTM2005. ◙ Các VBPL chun ngành 

Trong  những  lĩnh  vực  KDTM,  có  những  lĩnh  vực 

mang tính chun ngành, đặc thù, và tương  ứng với 

nó  là  các  VBPL  chun  ngành  để  quy  định  những 

nội dung cụ thể của QHHĐ trong từng lĩnh vực đó, 

như:  LDK;  LKDBH;  LĐL;  BLHH;  LXD;  LĐThầu; 

LKDBĐS; LCK…

LTM2005  quy  định,  hoạt  động  thương  mại  đặc  thù 

được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định 

của luật đó (K2 Đ4 LTM2005). ◙ Áp dụng ĐƯQT, PL nước ngồi và TQTMQT

Đối với các QHHĐ KDTM có các yếu tố nước ngồi, 

bên  cạnh  áp  dụng  PL  trong  nước,  còn  áp  dụng 

ĐƯQT, PL nước ngồi và tập TQTMQT. 

“Tr.hợp  ĐƯQT  mà  CHXHCNVN  là  thành  viên  có  quy 

định áp dụng PL nước ngồi, TQTMQT hoặc có quy 

định khác với LTM2005 thì áp dụng ĐƯQT đó. 

Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước 

ngồi  được  thỏa  thuận  áp  dụng  luật  nước  ngồi, 

TQTMQT nếu chúng khơng trái với các n.tắc cơ bản 

của PLVN” (Đ5 LTM2005). Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×