Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ hợp tác (THT)

Tổ hợp tác (THT)

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Tổ hợp tác(tt) 

Tài  sản  của  THT  là  tài  sản  do  các  tổ  viên  đóng  góp, 

cùng  tạo  lập  và  được  tặng  cho  chung.  Các  tổ  viên 

quản  lý  và  sử  dụng  tài  sản  của  tổ  hợp  tác  theo  thỏa 

thuận.  Việc  định  đoạt  tài  sản  là  TLSX  phải  được  tất 

cả  các  tổ  viên  đồng  ý;  đối  với  các  tài  sản  khác  phải 

được đa số tổ viên đồng ý (Đ114 BLDS2005).

THT phải chịu TNDS bằng tài sản của tổ; nếu tài sản 

khơng đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì tổ viên phải 

chịu  trách  nhiệm  liên  đới  theo  phần  vốn  góp  (Đ117 

BLDS2005). 1.4 Nội dung của HĐDS 

Tùy  theo  từng  loại  hợp  đồng,  các  bên  có  thể 

thỏa thuận những nội dung (Đ402 BLDS2005):

Đối  tượng  hợp  đồng  là  tài  sản  phải  giao,  cơng  việc 

phải làm hoặc khơng được làm; 

Số lượng, chất lượng; 

Giá, phương thức thanh tốn;

Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện; 

Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

Trách nhiệm do vi phạm; 

Phạt vi phạm; 

Các nội dung khác”. 1.5 Hình thức của HĐDS

 Hình thức bằng lời nói 

◙  Hình thức văn bản 

◙  Hình thức bằng hành vi cụ thể 

“HĐDS có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản 

hoặc  hành  vi  cụ  thể  nếu  pháp  luật  khơng  quy 

định phải được giao kết bằng một hình thức nhất 

định” (K1 Đ401 BLDS2005).◙ Hình thức bằng lời nói 

Để  thỏa  thuận  thực  hiện  một  công  việc  đơn 

giản,  cụ  thể,  giá  trị  không  lớn,  các  bên  tin 

tưởng lẫn nhau. ◙ Hình thức văn bản 

Được  thể  hiện  trên  các  chất  liệu  khác  nhau  như 

giấy, vải, thơng điệp dữ liệu,… 

(Thơng điệp dữ liệu là thơng tin  được tạo ra, gửi 

đi, thu nhận, lưu giữ bằng phương tiện điện tử). 

Các bên ghi rõ những nội dung đã thỏa thuận vào 

văn bản và các đại diện cùng ký tên. 

Hợp đồng là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền và 

lợi ích của các bên khi có tranh chấp. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ hợp tác (THT)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×