Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bồi thường thiệt hại (tt)

Bồi thường thiệt hại (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Bồi thường thiệt hại (tt)Căn  cứ  phát  sinh  trách  nhiệm  bồi  thường  thiệt 

hại  (Đ303)  (Trừ  các  tr.hợp  miễn  trách  nhiệm 

Đ294): 

Có hành vi vi phạm hợp đồng; 

Có thiệt hại thực tế; 

Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực 

tiếp gây ra thiệt hại. ◙ Bồi thường thiệt hại (tt)Về  quan  hệ  giữa  chế  tài  phạt  vi  phạm  và  chế  tài  bồi 

thường  thiệt  hại,  có  sự  khác  nhau  giữa  LTM2005  và 

BLDS2005. Trong các HĐTM, phải áp dụng LTM2005: 

Tr.hợp các bên khơng có thỏa thuận phạt vi phạm thì 

bên bị vi phạm chỉ có quyền u cầu bồi thường thiệt 

hại, trừ tr.hợp LTM2005 có quy định khác. 

Tr.hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị 

vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và 

buộc bồi thường thiệt hại, trừ tr.hợp LTM2005 có quy 

định khác. 

Một bên khơng bị mất quyền u cầu bồi thường thiệt 

hại khi đã áp dụng các chế tài khác (Đ316 LTM2005). ◙ Tạm ngừng thực hiện hợp đồng

Tạm  ngừng  thực  hiện  hợp  đồng  là  việc  một 

bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ thuộc 

một trong các tr.hợp sau (trừ Đ294): 

  (Đ308)Xảy  ra  các  hành  vi  vi  phạm  mà  các  bên  đã  thỏa 

thuận là điều kiện để tạm ngừng; 

Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Hậu  quả  pháp  lý  của  việc  tạm  ngừng  thực 

hiện hợp đồng (Đ309): 

Khi  hợp  đồng  bị  tạm  ngừng  thực  hiện  thì  nó  vẫn 

còn hiệu lực. 

Bên bị vi phạm có quyền u cầu bồi thường thiệt 

hại. ◙ Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Đ310)

Đình  chỉ  thực  hiện  hợp  đồng  là  việc  một  bên  chấm 

dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trong các tr.hợp sau 

(trừ Đ294): 

Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện 

để đình chỉ hợp đồng; 

Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng. Hậu  quả  pháp  lý  của  việc  đình  chỉ  thực  hiện  hợp 

đồng (Đ311 LTM2005): 

Hợp  đồng  chấm  dứt  từ  thời  điểm  một  bên  nhận  được  thơng 

báo đình chỉ.  

Bên  đã  thực  hiện  nghĩa  vụ  có  quyền  u  cầu  bên  kia  thanh 

tốn hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng. 

Bên bị vi phạm có quyền u cầu bồi thường. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bồi thường thiệt hại (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×