Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời điểm chuyển rủi ro (tt)

Thời điểm chuyển rủi ro (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.  Mua  bán  hàng  hóa  qua  Sở  giao  dịch 

hàng hóa 

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch là một hoạt động 

nhằm  bảo  hiểm  các  rủi  ro  do  việc  biến  động  giá  cả, 

nhằm  mục  đích  hình  thành  và  phát  triển  thị  trường, 

đặc biệt là thị trường hàng nơng sản. 

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt 

động  thương  mại,  theo  đó  các  bên  thỏa  thuận  việc 

mua bán theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch với 

giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết và thời gian 

giao  hàng  được  xác  định  tại  một  thời  điểm  trong 

tương lai (Đ63 LTM2005). 

Mua  bán  hàng  hóa  qua  Sở  giao  dịch  phải  được  thực 

hiện trên cơ sở hợp đồng, bao gồm: Hợp đồng kỳ hạn 

và hợp đồng quyền chọn (K1 Đ64 LTM2005).3.  Mua  bán  hàng  hóa  qua  Sở  giao  dịch 

hàng hóa (tt)Chức năng của Sở giao dịch hàng hóa (Đ67) 

Cung cấp các điều kiện vật chất ­ kỹ thuật cần 

thiết để giao dịch, mua bán; 

Điều hành các hoạt động giao dịch; 

Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị 

trường giao dịch tại từng thời điểm.  Hợp đồng kỳ hạn 

Khái niệm Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam 

kết  giao  và  bên  mua  cam  kết  nhận  hàng  hóa  tại  một 

thời  điểm  trong  tương  lai  theo  hợp  đồng  (K2  Đ64 

LTM2005). 

Là  loại  hợp  đồng  theo  mức  giá  hiện  tại  nhưng  việc 

giao hàng lại thực hiện trong tương lai. 

Mục  đích  của  loại  hợp  đồng  kỳ  hạn  là  nhằm  hưởng 

một  khoản  tiền  do  sự  biến  động  về  giá  hàng,  vì  vậy 

người  ta  còn  gọi  loại  hợp  đồng  này  là  hình  thức  đầu 

cơ  về  giá  hoặc  hình  thức  bảo  hiểm  trong  tr.hợp  có 

biến động về giá.  Hợp đồng kỳ hạn (tt)

Quyền và nghĩa vụ của các bên:Nếu bên bán thực hiện việc giao hàng thì bên mua có nghĩa vụ 

nhận hàng và thanh tốn. 

Nếu  các  bên  có  thỏa  thuận  là  bên  mua  hoặc  bên  bán  có  thể 

thanh  toán  khoản  chênh  lệch  giá  (giá  thỏa  thuận  trong  hợp 

đồng  và  giá  thị  trường  do  Sở  giao  dịch  công  bố  vào  lúc  hợp 

đồng  được  thực  hiện)  cho  bên  kia  thay  vì  giao  hàng  và  nhận 

hàng.  

Nếu các bên có thỏa thuận bên mua thanh tốn bằng tiền và 

khơng  nhận  hàng  thì  bên  mua  phải  thanh  tốn  cho  bên  bán 

một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá trong hợp đồng 

(cao) và giá thị trường hiện tại (thấp). 

Nếu  các  bên  có  thỏa  thuận  bên  bán  thanh  tốn  bằng  tiền  và 

khơng giao hàng thì bên bán phải thanh tốn cho bên mua một 

khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường hiện tại 

(cao) và giá trong hợp đồng (thấp). Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời điểm chuyển rủi ro (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×