Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại hợp đồng

Phân loại hợp đồng

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Theo nội dung của hợp đồng 

Hợp  đồng  khơng  có  tính  chất  kinh  doanh 

(HĐDS  theo  nghĩa  hẹp):  nhằm  thỏa  mãn  mục 

đích sinh hoạt, tiêu dùng. 

Hợp đồng KD,TM: Giữa các chủ thể có ĐKKD 

thực hiện các hoạt động KD,TM.  

HĐLĐ: Giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả 

cơng,  về  điều  kiện  lao  động,  quyền  và  nghĩa 

vụ của mỗi bên trong QHLĐ. 2.2. Theo tính chất đặc thù của hợp đồng 

Hợp  đồng  chính:  Hiệu  lực  khơng  phụ  thuộc  vào 

hợp đồng phụ. 

Hợp đồng phụ: Hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng 

chính; nếu hợp đồng chính khơng có hiệu lực thì 

hợp đồng phụ cũng khơng có hiệu lực. 

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: các chủ thể 

hợp đồng thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của người 

thứ ba. 

Hợp  đồng  có  điều  kiện:  Hiệu  lực  của  hợp  đồng 

phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm 

dứt một sự kiện nhất định do các bên thỏa thuận. 

 2.3.  Theo  sự  tương  xứng  về  quyền  và nghĩa vụ của các bên hợp đồng

Hợp  đồng  song  vụ:  các  bên  chủ  thể  đều  có 

quyền  và  nghĩa  vụ  tương  xứng  nhau,  quyền 

của bên này tương xứng với nghĩa vụ của bên 

kia, và ngược lại. 

Hợp  đồng  đơn  vụ:  Chỉ  có  một  bên  có  nghĩa 

vụ. 2.4. Theo hình thức hợp đồng 

Hợp  đồng  bằng  văn  bản,  kể  cả  bằng  thơng 

điệp dữ liệu.  

Hợp đồng bằng lời nói. 

Hợp đồng bằng hành vi cụ thể. 

Hợp  đồng  có  cơng  chứng,  chứng  thực  hay 

phải đăng ký. 2.5. Theo lĩnh vực áp dụng của hợp đồng 

Hợp  đồng  thương  mại:  Hợp  đồng  giữa  các 

thương nhân. 

Hợp  đồng  chuyển  quyền  sử  dụng  đất:  chuyển 

nhượng, chuyển đổi, cho th, góp vốn, thế chấp 

bằng quyền sử dụng đất. 

Hợp  đồng  chuyển  giao  quyền  tài  sản  của  quyền 

tác giả: 

Hợp đồng chuyển giao cơng nghệ: 

Hợp đồng giao thầu: 

Các  hợp  đồng  cụ  thể  trong  các  lĩnh  vực  kinh 

doanh đặc thù khác. 2.6. Theo tính thơng dụng của hợp đồng

Hợp đồng mua bán tài sản: “Là sự thỏa thuận, theo đó bên 

bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn 

bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán” 

(Đ248). 

Hợp đồng trao đổi tài sản: “Là sự thỏa thuận, theo đó các 

bên  giao  tài  sản  và  chuyển  quyền  sở  hữu  cho  nhau”  (K1 

Đ463). 

Hợp đồng tặng cho tài sản: “Là sự thỏa thuận, theo đó bên 

tặng  cho  giao  tài  sản  của  mình  và  chuyển  quyền  sở  hữu 

cho bên được tặng cho và khơng u cầu đền bù, còn bên 

được tặng cho đồng ý nhận” (Đ465). 

Hợp đồng vay tài sản: “Là sự thỏa thuận, theo đó bên cho 

vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải 

hồn  trả  cho  bên  cho  vay  tài  sản  cùng  loại  theo  đúng  số 

lượng,  chất  lượng  và  chỉ  phải  trả  lãi  nếu  có  thỏa  thuận 

hoặc pháp luật có quy định” (Đ471). 2.6Theo tính thơng dụng của hợp đồng(tt)

Hợp  đồng  th  tài  sản:  “Là  sự  thỏa  thuận,  theo  đó 

bên cho th giao tài sản cho bên th, còn bên th 

phải trả tiền th” (Đ480). 

Hợp  đồng  mượn  tài  sản:  “Là  sự  thỏa  thuận,  theo  đó 

bên  cho  mượn  giao  tài  sản  cho  bên  mượn  mà  bên 

mượn khơng phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại 

tài  sản  đó  khi  hết  thời  hạn  mượn  hoặc  mục  đích 

mượn đã đạt được” (Đ512).   

Hợp  đồng  dịch  vụ:  “Là  sự  thỏa  thuận,  theo  đó  bên 

cung  ứng  dịch  vụ  thực  hiện  cơng  việc  cho  bên  thuê 

dịch  vụ,  còn  bên  thuê  dịch  vụ  phải  trả  tiền  dịch  vụ 

cho bên cung ứng dịch vụ” (Đ518). 2.6Theo tính thơng dụng của hợp đồng(tt)

Hợp đồng vận chuyển: 

Hợp  đồng  vận  chuyển  hành  khách:  “Là  sự  thỏa 

thuận,  theo  đó  bên  vận  chuyển  chuyên  chở  hành 

khách,  hành  lý  đến  địa  điểm  đã  định  còn  hành 

khách phải thanh tốn cước phí” (Đ527). 

Hợp  đồng  vận  chuyển  tài  sản:  “Là  sự  thỏa  thuận, 

theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển tài 

sản  đến  địa  điểm  đã  định  và  giao  tài  sản  đó  cho 

người có quyền nhận, còn bên th có nghĩa vụ trả 

cước phí” (Đ535). Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại hợp đồng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×