Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6Theo tính thông dụng của hợp đồng(tt)

6Theo tính thông dụng của hợp đồng(tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.6Theo tính thơng dụng của hợp đồng(tt)

Hợp đồng vận chuyển: 

Hợp  đồng  vận  chuyển  hành  khách:  “Là  sự  thỏa 

thuận,  theo  đó  bên  vận  chuyển  chuyên  chở  hành 

khách,  hành  lý  đến  địa  điểm  đã  định  còn  hành 

khách phải thanh tốn cước phí” (Đ527). 

Hợp  đồng  vận  chuyển  tài  sản:  “Là  sự  thỏa  thuận, 

theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển tài 

sản  đến  địa  điểm  đã  định  và  giao  tài  sản  đó  cho 

người có quyền nhận, còn bên th có nghĩa vụ trả 

cước phí” (Đ535). 2.6Theo tính thơng dụng của hợp đồng(tt)

Hợp đồng gia cơng: “Theo đó bên nhận gia cơng thực hiện 

cơng  việc  để  tạo  ra  sản  phẩm  theo  u  cầu  của  bên  đặt 

gia cơng, còn bên đặt gia cơng nhận sản phẩm và trả tiền 

cơng” (Đ547). 

Hợp  đồng  gửi  giữ  tài  sản:  “Theo  đó  bên  giữ  nhận  tài  sản 

của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó khi hết 

hạn,  còn  bên  gửi  phải  trả  tiền  cơng,  trừ  tr.hợp  gửi  giữ 

khơng phải trả tiền cơng” (Đ559). 

Hợp  đồng  bảo  hiểm:  “Theo  đó  bên  mua  bảo  hiểm  phải 

đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản 

tiền  bảo  hiểm  cho  bên  được  bảo  hiểm  khi  xảy  ra  sự  kiện 

bảo hiểm” (Đ567). 

Hợp  đồng  ủy  quyền:  “Theo  đó  bên  được  ủy  quyền  có 

nghĩa vụ thực hiện cơng việc nhân danh bên ủy quyền, còn 

bên  ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc 

pháp luật có quy định” (Đ581). 2.6Theo tính thơng dụng của hợp đồng(tt)

Hứa thưởng và thi có giải:

Hứa thưởng:“Người  đã  cơng  khai  hứa  thưởng  phải  trả  thưởng  cho  người  đã 

thực hiện cơng việc theo u cầu của người hứa thưởng. 

Cơng việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, 

khơng trái pháp luật, đạo đức” (Đ590). Thi có giải: “Người tổ chức cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, 

kỹ  thuật  và  các  cuộc  thi  khác  khơng  trái  pháp  luật,  đạo  đức  thì 

phải  cơng  bố  điều  kiện  dự  thi,  thang  điểm,  các  giải  thưởng  và 

mức thưởng của mỗi giải. 

Việc  thay  đổi  điều  kiện  dự  thi  phải  được  thực  hiện  theo  cách 

thức đã cơng bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra cuộc 

thi. 

Người  đoạt  giải  có  quyền  u  cầu  người  tổ  chức  cuộc  thi  trao 

giải thưởng đúng mức đã công bố” (Đ593).3.  Nguồn  pháp  luật  điều  chỉnh  hợp 

đồng 

3.1.  Khái  quát  qúa  trình  phát  triển  của  pháp 

luật hợp đồng ở VN 

3.2. Hệ thống VBPL hiện hành về hợp đồng 3.1.  Khái  quát  qúa  trình  phát  triển  của 

pháp luật hợp đồng ở VN 

 Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KHHTT 

◙  Pháp luật hợp đồng trong cơ chế KTTT 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6Theo tính thông dụng của hợp đồng(tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×