Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Nội dung của HĐDS

4 Nội dung của HĐDS

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.5 Hình thức của HĐDS

 Hình thức bằng lời nói 

◙  Hình thức văn bản 

◙  Hình thức bằng hành vi cụ thể 

“HĐDS có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản 

hoặc  hành  vi  cụ  thể  nếu  pháp  luật  khơng  quy 

định phải được giao kết bằng một hình thức nhất 

định” (K1 Đ401 BLDS2005).◙ Hình thức bằng lời nói 

Để  thỏa  thuận  thực  hiện  một  cơng  việc  đơn 

giản,  cụ  thể,  giá  trị  khơng  lớn,  các  bên  tin 

tưởng lẫn nhau. ◙ Hình thức văn bản 

Được  thể  hiện  trên  các  chất  liệu  khác  nhau  như 

giấy, vải, thơng điệp dữ liệu,… 

(Thơng điệp dữ liệu là thơng tin  được tạo ra, gửi 

đi, thu nhận, lưu giữ bằng phương tiện điện tử). 

Các bên ghi rõ những nội dung đã thỏa thuận vào 

văn bản và các đại diện cùng ký tên. 

Hợp đồng là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền và 

lợi ích của các bên khi có tranh chấp. ◙ Hình thức văn bản (tt)

“Nếu  PL  quy  định  phải  được  thể  hiện  bằng  văn  bản 

có cơng chứng, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép thì 

phải tn thủ các hình thức đó” (K2 Đ401 BLDS2005). 

Hình thức hợp đồng là một trong những điều kiện có 

hiệu lực của hợp đồng. 

Có  những  loại  hợp  đồng  mà  PL  khơng  u  cầu  hình 

thức văn bản, nhưng để có căn cứ chắc chắn, các bên 

có thể chọn hình thức văn bản để giao kết. 

Các bên có thể thỏa thuận hợp đồng theo mẫu là hợp 

đồng được một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời 

trong một thời gian hợp lý (Đ407 BLDS2005). 

Kèm  theo  hợp  đồng  có  thể  có  phụ  lục  hợp  đồng  để 

cụ  thể,  chi  tiết  một  số  điều  khoản;  Phụ  lục  khơng 

được trái với hợp đồng (Đ408 BLDS2005). ◙ Hình thức bằng hành vi cụ thể

Là sự thỏa thuận bằng việc thực hiện một 

hành vi cụ thể nào đó. 1.6 Trình tự giao kết HĐDS Giao kết hợp đồng phải theo một trình tự nhất 

định. 

Các bên thỏa thuận đưa ra các bước, các cách 

thức để xác lập quyền và nghĩa vụ.  

Trình  tự  này  có  thể  khái  quát  thành  hai  giai 

đoạn:  

Đề nghị giao kết hợp đồng 

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng ◙ Đề nghị giao kết hợp đồng

“Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định 

giao kết và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên 

đề  nghị  đối  với  bên  đã  được  xác  định  cụ  thể”  (K1 

Đ390 BLDS2005). 

Đề nghị giao kết được tiến hành bằng nhiều phương 

thức khác nhau như bàn bạc trực tiếp, điện thoại, fax, 

thư điện tử…

Nếu bên đề nghị có nêu rõ thời hạn để bên kia trả lời, 

thì trong thời hạn này khơng được giao kết với người 

thứ ba; Nếu giao kết với bên thứ ba mà gây thiệt hại 

cho  bên  được  đề  nghị  thì  phải  bồi  thường  (K2  Đ390 

BLDS2005).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Nội dung của HĐDS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×