Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Điều kiện có hiệu lực của HĐDS

9 Điều kiện có hiệu lực của HĐDS

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.10 HĐDS vô hiệu 

 Khái niệm 

◙   Các  tr.hợp  HĐDS  (GDDS)  vô  hiệu  (Đ128  – 

Đ135 BLDS2005)

◙   Thời  hiệu  u  cầu  tòa  án  tun  bố  GDDS 

vơ hiệu (Đ136 BLDS2005) 

◙  Hậu quả pháp lý của GDDS vô hiệu (Đ137 

BLDS2005) 

◙ Khái niệm 

Điều  kiện  vô  hiệu  đối  với  HĐDS  được  quy 

định như đối với GDDS. 

Đ127  BLDS2005  quy  định:  Một  GDDS  vơ  hiệu 

khi  nó  khơng  đáp  ứng  được các  điều  kiện có 

hiệu  lực  của  một  GDDS  được  quy  định  tại 

Đ122 BLDS2005.◙  Các  tr.hợp  HĐDS  (GDDS)  vô  hiệu 

(Đ128 – Đ135 BLDS2005)Một là, GDDS vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, 

trái đạo đức xã hội (Đ128). 

Hai là, GDDS vô hiệu do giả tạo (Đ129). 

Ba là, GDDS vô hiệu do người chưa thành niên, người mất 

NLHVDS,  người  bị  hạn  chế  NLHVDS  xác  lập,  thực  hiện 

(Đ130). 

Bốn là, GDDS vô hiệu do bị nhầm lẫn (Đ131). 

Năm là GDDS vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa (Đ132). 

Sáu  là,  GDDS  vô  hiệu  do  người  xác  lập  khơng  nhận  thức, 

làm chủ được hành vi của mình (Đ133). 

Bảy là, GDDS vơ hiệu do khơng tn thủ quy định về hình 

thức (Đ134). 

Tám là, GDDS vơ hiệu từng phần (Đ135). ◙  Thời  hiệu  u  cầu  tòa  án  tun  bố 

GDDS vơ hiệu (Đ136 BLDS2005) 

Hai  năm  đối  với  các  tr.hợp  quy  định  tại  Đ130 

đến Đ134 BLDS2005, kể từ ngày giao dịch được 

xác lập. 

Không hạn chế thời gian đối với các tr.hợp quy 

định tại các Đ128 và Đ129 BLDS2005. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Điều kiện có hiệu lực của HĐDS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×