Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các tr.hợp HĐDS (GDDS) vô hiệu (Đ128 – Đ135 BLDS2005)

Các tr.hợp HĐDS (GDDS) vô hiệu (Đ128 – Đ135 BLDS2005)

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙  Thời  hiệu  u  cầu  tòa  án  tun  bố 

GDDS vơ hiệu (Đ136 BLDS2005) 

Hai  năm  đối  với  các  tr.hợp  quy  định  tại  Đ130 

đến Đ134 BLDS2005, kể từ ngày giao dịch được 

xác lập. 

Không hạn chế thời gian đối với các tr.hợp quy 

định tại các Đ128 và Đ129 BLDS2005. ◙  Hậu  quả  pháp  lý  của  GDDS  vô  hiệu 

(Đ137 BLDS2005) 

GDDS  vô  hiệu  không  làm  phát  sinh,  thay  đổi, 

chấm dứt quyền, NVDS của các bên kể từ thời 

điểm xác lập. 

Các bên phải khơi phục lại tình trạng ban  đầu, 

hồn trả cho nhau những gì đã nhận, trừ tr.hợp 

tài  sản,  hoa  lợi,  lợi  tức  bị  tịch  thu;  Bên  có  lỗi 

gây thiệt hại phải bồi thường. 2. Chế độ thực hiện HĐDS 

2.1. N.tắc thực hiện HĐDS (Đ412 BLDS2005)

2.2. Giải thích HĐDS 

2.3.  Các  biện  pháp  bảo  đảm  thực  hiện  hợp 

đồng 

2.4.  Chế  độ  chấm  dứt,  sửa  đổi, hủy  bỏ hợp 

đồng  2.1. N.tắc thực hiện HĐDS (Đ412)

Thực  hiện  đúng  hợp  đồng,  đúng  đối  tượng, 

chất  lượng,  số  lượng,  chủng  loại,  thời  hạn, 

phương thức và các thỏa thuận khác; 

Thực  hiện  một  cách  trung  thực,  theo  tinh  thần 

hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin 

cậy lẫn nhau; 

Khơng  được  xâm  phạm  đến  lợi  ích  NN,  lợi  ích 

cơng cộng, quyền và lợi ích của người khác. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các tr.hợp HĐDS (GDDS) vô hiệu (Đ128 – Đ135 BLDS2005)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×