Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái niệm, đặc điểm của TNPL do vi phạm HĐDS (tt)

1 Khái niệm, đặc điểm của TNPL do vi phạm HĐDS (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1 Khái niệm, đặc điểm của TNPL do vi 

phạm HĐDS (tt)

Đặc điểm riêng

Ngồi  ra,  TNDS  do  vi  phạm  nghĩa  vụ  còn  có 

những đặc điểm riêng: 

TNDS do vi phạm NVDS ln liên quan trực tiếp 

đối với tài sản. 

Bên có hành vi vi phạm phải gánh chịu hậu quả 

bất lợi mang nội dung tài sản. 3.2  N.tắc  của  TNDS  do  vi  phạm  hợp 

đồng 

Thứ  nhất,  bên  có  nghĩa  vụ  mà  khơng  thực  hiện 

hoặc thực hiện khơng đúng thì phải chịu TNDS đối 

với  bên  có  quyền,  trừ  tr.hợp  có  thỏa  thuận  khác 

hoặc pháp luật có quy định khác. 

Thứ hai, nếu bên có nghĩa vụ khơng thực hiện được 

NVDS do sự kiện BKK thì khơng phải chịu TNDS, trừ 

tr.hợp  có  thỏa  thuận  khác  hoặc  pháp  luật  có  quy 

định khác. 

Thứ ba, bên có nghĩa vụ khơng phải chịu TNDS nếu 

chứng minh nghĩa vụ khơng thực hiện được là hồn 

tồn do lỗi của bên có quyền. 3.3  Các hình thức TNDS do vi phạm hợp 

đồng 

TNDS  do  khơng  thực  hiện  nghĩa  vụ  giao  vật 

(Đ303)

TNDS do không thực hiện nghĩa vụ phải thực 

hiện  hoặc  không  được  thực  hiện  một  công 

việc (Đ304) 

TNDS do chậm thực hiện NVDS (Đ305) 

TNDS  do  chậm  tiếp  nhận  việc  thực  hiện 

NVDS (Đ306) 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Đ307) 

Phạt vi phạm  ◙  TNDS  do  không  thực  hiện  nghĩa  vụ 

giao vật (Đ303)

Khi bên có nghĩa vụ khơng thực hiện nghĩa vụ giao 

vật  đặc  định  thì  người  có  quyền  được  quyền  u 

cầu phải giao đúng vật đó; nếu vật khơng còn hoặc 

hư hỏng thì phải thanh tốn giá trị của vật. 

Khi bên có nghĩa vụ khơng thực hiện giao vật cùng 

loại thì phải thanh tốn giá trị của vật. 

Nếu bên có nghĩa vụ khơng thực hiện nghĩa vụ mà 

gây  thiệt  hại  thì  ngồi  việc  thanh  tốn  giá  trị  của 

vật  còn  phải  bồi  thường  thiệt  hại  cho  bên  có 

quyền. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái niệm, đặc điểm của TNPL do vi phạm HĐDS (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×