Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động thương mại

Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Đặc điểm của hợp đồng thương mại 

Thứ  nhất,  chủ  thể  của  HĐTM  là  các  thương 

nhân: tổ chức, cá nhân có ĐKKD.  

Thứ hai, nội dung của HĐTM là các hoạt động 

thương mại 

Thứ ba, HĐTM được giao kết bằng lời nói, văn 

bản hay bằng hành vi cụ thể   Đặc điểm của hợp đồng thương 

m

ạiứ

(tt)

◙ Th

  nhất,  chủ  thể  của  HĐTM  là  các  thương 

nhân: tổ chức, cá nhân có ĐKKD.  Thương nhân bao gồm các TCKT được thành lập hợp 

pháp,  cá  nhân  hoạt  động  thương  mại  một  cách  độc 

lập, thường xun và có ĐKKD (K1 Đ6 LTM2005). 

Thương nhân VN là các DN, hộ kinh doanh, cá nhân có 

ĐKKD. 

Thương nhân nước ngồi cũng có thể là chủ thể của 

HĐTM. 

Hợp đồng trong hoạt động thương mại nhưng chủ thể 

khơng  phải  là  các  thương  nhân  thì  khơng  phải  là 

HĐTM mà thường được coi là HĐDS (theo nghĩa hẹp).  Đặc điểm của hợp đồng thương 

m

ạiứ(tt)  hai,  nội  dung  của  HĐTM  là  các  hoạt  động 

◙ Th

thương mại Hoạt  động  thương  mại  là  các  hoạt  động  nhằm  mục  đích 

sinh  lợi,  bao  gồm  mua  bán  HH,  cung  ứng  DV,  đầu  tư,  xúc 

tiến thương mại (K1 Đ3 LTM2005). 

Mua  bán  hàng  hóa  là  hoạt  động  thương  mại,  bên  bán  có 

nghĩa  vụ  giao  hàng,  chuyển  quyền  sở  hữu  và  nhận  thanh 

tốn; bên mua có nghĩa vụ thanh tốn, nhận hàng và quyền 

sở hữu theo thỏa thuận (K8 Đ3 LTM2005).

Cung  ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, bên cung  ứng 

dịch  vụ  có  nghĩa  vụ  thực  hiện  dịch  vụ  cho  bên  khác  và 

nhận  thanh  toán;  bên  sử  dụng  dịch  vụ  (khách  hàng)  có 

nghĩa vụ thanh tốn cho bên cung  ứng dịch vụ và sử dụng 

dịch vụ theo thỏa thuận (K9 Đ3 LTM2005). Đặc điểm của hợp đồng thương 

m

ạiứ

(tt)

◙ Th

 ba, HĐTM được giao kết bằng lời nói, văn 

bản hay bằng hành vi cụ thể  Hợp đồng trong hoạt động thương mại chủ yếu được 

LTM2005 quy định phải được lập thành văn bản hoặc 

bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. 

Các  hình  thức  tương  đương  văn  bản  bao  gồm  điện 

báo,  telex,  fax,  thông  điệp  dữ  liệu  và  các  hình  thức 

khác. 

Thơng  điệp  dữ  liệu  là  thơng  tin  được  tạo  ra,  gửi  đi, 

nhận  và  lưu  giữ  bằng  phương  tiện  điện  tử  (K5  Đ3 

LTM2005).  2. Phân loại hợp đồng thương mại 

2.1  Hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  (Đ24  đến 

Đ62, Đ63 đến Đ73 LTM2005) 

2.2  Hợp  đồng  dịch  vụ  (HĐDV)  (Đ74  đến  Đ87 

LTM2005) 2.1  Hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  (Đ24  đến 

Đ62, Đ63 đến Đ73 LTM2005) 

Hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm những hợp 

đồng  mua  bán  hàng  hóa  giữa  các  thương  nhân 

trên  lãnh  thổ  VN  và  những  hợp  đồng  mua  bán 

hàng hóa quốc tế. 

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế áp dụng cho 

các  phương  thức  xuất  khẩu,  nhập  khẩu,  tạm 

nhập,  tái  xuất,  tạm  xuất,  tái  nhập  và  chuyển 

khẩu. 

Những hợp  đồng mua  bán  hàng hóa qua  Sở giao 

dịch có một số quy định riêng trong LTM2005. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng trong hoạt động thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×