Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Hợp đồng dịch vụ (HĐDV) (Đ74 đến Đ87 LTM2005)

2 Hợp đồng dịch vụ (HĐDV) (Đ74 đến Đ87 LTM2005)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. TNPL do vi phạm HĐTM

3.1 Vi phạm hợp đồng 

3.2 Các tr.hợp miễn trách nhiệm đối với hành 

vi vi phạm (Đ294 LTM2005) 

3.3 Các hình thức TNPL 3.1 Vi phạm hợp đồng 

Khái niệm: Vi  phạm  hợp  đồng  là  việc  một  bên  khơng  thực  hiện, 

thực  hiện  khơng  đầy  đủ  hoặc  khơng  đúng  nghĩa  vụ 

theo thỏa thuận hoặc theo quy định của LTM2005.Vi phạm hợp đồng được chia thành hai loại: Vi phạm cơ bản: là vi phạm của một bên gây thiệt hại 

cho bên kia đến mức làm cho bên kia khơng đạt được 

mục đích của việc giao kết (K13 Đ3 LTM2005). 

Vi phạm khơng cơ bản: bên bị vi phạm khơng được áp 

dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ 

thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ tr.hợp 

các bên có thỏa thuận khác (Đ293 LTM2005). 3.2  Các  tr.hợp  miễn  trách  nhiệm  đối  với 

hành vi vi phạm (Đ294 LTM2005)Tr.hợp  miễn  trách  nhiệm  mà  các  bên  đã  thỏa 

thuận; 

Sự kiện BKK; 

Hành  vi  vi  phạm  của  một  bên  hoàn  toàn  do  lỗi 

của bên kia; 

Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết 

định  của  CQQLNN  mà  các  bên  khơng  thể  biết 

trước được vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

Bên  vi  phạm  có  nghĩa  vụ  chứng  minh  các 

tr.hợp miễn trách nhiệm. 3.3 Các hình thức TNPL

TNPL do vi phạm HĐTM là hậu quả pháp lý bất lợi mà bên 

có hành vi vi phạm phải gánh chịu từ việc áp dụng các chế 

tài trong thương mại.Các chế tài trong thương mại (Đ292 LTM2005): Buộc thực hiện đúng hợp đồng; 

Phạt vi phạm; 

Buộc bồi thường thiệt hại;

Tạm ngừng thực hiện hợp đồng; 

Đình chỉ thực hiện hợp đồng; 

Hủy bỏ hợp đồng; 

Các  biện  pháp  khác  do  các  bên  thỏa  thuận  khơng  trái  với 

n.tắc  cơ  bản của PLVN,  điều  ước quốc tế  mà VN là  thành 

viên và tập quán TMQT. 

◙ Buộc thực hiện đúng hợp đồng (Đ297)

Bên  bị  vi  phạm  yêu  cầu  bên  vi  phạm  thực  hiện 

đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để 

thực  hiện  và  bên  vi  phạm  phải  chịu  các  chi  phí 

phát sinh. 

Nếu  thiếu  hàng  hoặc  cung  ứng  dịch  vụ  khơng 

đúng  thì  phải  thực  hiện  như  đã  thỏa  thuận.  Nếu 

hàng  hóa,  dịch  vụ  kém  chất  lượng  thì  phải  loại 

trừ  khuyết  tật,  thiếu  sót  đó  hoặc  phải  thay  thế. 

Bên  vi  phạm  không  được  dùng  tiền,  hàng  hóa 

khác  loại,  loại  dịch  vụ  khác  để  thay  thế  nếu 

khơng được sự chấp thuận của bên bị vi phạm. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Hợp đồng dịch vụ (HĐDV) (Đ74 đến Đ87 LTM2005)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×