Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Giao hàng và chứng từ liên quan đến 

hàng hóa (Đ34) 

Bên  bán  phải  giao  hàng,  chứng  từ  theo  thỏa 

thuận về số lượng, chất lượng, cách thức đóng 

gói,  bảo  quản  và  các  quy  định  khác  của  hợp 

đồng.  

Nếu  khơng  có  thỏa  thuận  thì  phải  thực  hiện 

theo LTM2005.  Giao hàng và chứng từ liên quan đến 

hàng hóa (Đ34) 

Địa điểm giao hàng (Đ35 LTM2005) 

Giao hàng có liên quan đến người vận chuyển 

(Đ36 LTM2005) 

Thời hạn giao hàng (Đ37 LTM2005)

Hàng  hóa  khơng  phù  hợp  với  hợp  đồng  (Đ39 

LTM2005) 

Giao  chứng  từ  liên  quan  đến  hàng  hóa  (Đ42 

LTM2005)  Kiểm tra hàng trước khi giao hàng (Đ44)

Tr.hợp các bên có thỏa thuận bên mua kiểm tra hàng trước 

khi giao thì bên bán phải bảo đảm cho bên mua kiểm tra. 

Trừ tr.hợp có thỏa thuận khác, bên mua phải kiểm tra hàng 

trong thời gian ngắn nhất.

Nếu bên mua khơng tiến hành kiểm tra hàng trước khi giao 

như  thỏa  thuận  thì  bên  bán  có  quyền  giao  hàng  theo  hợp 

đồng. 

Bên  bán  không  phải  chịu  trách  nhiệm  về  những  khiếm 

khuyết  của  hàng  hóa  mà  bên  mua  đã  biết  hoặc  phải  biết 

nhưng khơng thơng báo cho bên bán biết sau khi kiểm tra. 

Bên bán phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của 

hàng  hóa  nếu  các  khiếm  khuyết  đó  khơng  thể  phát  hiện 

được  bằng  biện  pháp  thông  thường  và  bên  bán  đã  biết 

hoặc phải biết về các khiếm khuyết đó nhưng khơng thơng 

báo cho bên mua.  Quyền sở hữu hàng hóa và thời điểm 

chuyển quyền sở hữu hàng hóa 

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng 

hóa (Đ45) Bên bán phải bảo đảm: Quyền sở hữu của bên mua  đối với hàng hóa đã bán 

khơng bị tranh chấp bởi bên thứ ba; 

Hàng hóa phải hợp pháp; 

Việc chuyển giao hàng hóa là hợp pháp. 

Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa (Đ62)

Trừ  tr.hợp  pháp  luật  có  quy  định  khác  hoặc  các 

bên  có  thỏa  thuận  khác,  quyền  sở  hữu  được  chuyển 

từ  bên  bán  sang  bên  mua  kể  từ  thời  điểm  hàng  hóa 

được chuyển giao.  Xác định giá và thanh tốn 

Xác định giá (Đ52) 

◙ Nghĩa vụ thanh tốn và quyền ngừng thanh 

tốn 

◙ Địa điểm thanh tốn (Đ54) 

◙ Thời hạn thanh tốn (Đ55) 

 Thời điểm chuyển rủi ro (tt)

Chuyển  rủi  ro  khi  có  địa  điểm  giao  hàng  xác 

định (Đ57) 

Chuyển  rủi  ro  khi  khơng  có  địa  điểm  giao 

hàng xác định (Đ58) 

Chuyển  rủi  ro  trong  tr.hợp  giao  hàng  cho 

người  nhận  hàng  để  giao  mà  khơng  phải  là 

người vận chuyển (Đ59) 

Chuyển giao rủi ro trong tr.hợp mua bán hàng 

hóa đang trên đường vận chuyển (Đ60) 

Chuyển rủi ro trong các tr.hợp khác (Đ61) 3.  Mua  bán  hàng  hóa  qua  Sở  giao  dịch 

hàng hóa 

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch là một hoạt động 

nhằm  bảo  hiểm  các  rủi  ro  do  việc  biến  động  giá  cả, 

nhằm  mục  đích  hình  thành  và  phát  triển  thị  trường, 

đặc biệt là thị trường hàng nơng sản. 

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt 

động  thương  mại,  theo  đó  các  bên  thỏa  thuận  việc 

mua bán theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch với 

giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết và thời gian 

giao  hàng  được  xác  định  tại  một  thời  điểm  trong 

tương lai (Đ63 LTM2005). 

Mua  bán  hàng  hóa  qua  Sở  giao  dịch  phải  được  thực 

hiện trên cơ sở hợp đồng, bao gồm: Hợp đồng kỳ hạn 

và hợp đồng quyền chọn (K1 Đ64 LTM2005).3.  Mua  bán  hàng  hóa  qua  Sở  giao  dịch 

hàng hóa (tt)Chức năng của Sở giao dịch hàng hóa (Đ67) 

Cung cấp các điều kiện vật chất ­ kỹ thuật cần 

thiết để giao dịch, mua bán; 

Điều hành các hoạt động giao dịch; 

Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị 

trường giao dịch tại từng thời điểm. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×