Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (tt)

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Hợp đồng kỳ hạn 

Khái niệm Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam 

kết  giao  và  bên  mua  cam  kết  nhận  hàng  hóa  tại  một 

thời  điểm  trong  tương  lai  theo  hợp  đồng  (K2  Đ64 

LTM2005). 

Là  loại  hợp  đồng  theo  mức  giá  hiện  tại  nhưng  việc 

giao hàng lại thực hiện trong tương lai. 

Mục  đích  của  loại  hợp  đồng  kỳ  hạn  là  nhằm  hưởng 

một  khoản  tiền  do  sự  biến  động  về  giá  hàng,  vì  vậy 

người  ta  còn  gọi  loại  hợp  đồng  này  là  hình  thức  đầu 

cơ  về  giá  hoặc  hình  thức  bảo  hiểm  trong  tr.hợp  có 

biến động về giá.  Hợp đồng kỳ hạn (tt)

Quyền và nghĩa vụ của các bên:Nếu bên bán thực hiện việc giao hàng thì bên mua có nghĩa vụ 

nhận hàng và thanh tốn. 

Nếu  các  bên  có  thỏa  thuận  là  bên  mua  hoặc  bên  bán  có  thể 

thanh  tốn  khoản  chênh  lệch  giá  (giá  thỏa  thuận  trong  hợp 

đồng  và  giá  thị  trường  do  Sở  giao  dịch  công  bố  vào  lúc  hợp 

đồng  được  thực  hiện)  cho  bên  kia  thay  vì  giao  hàng  và  nhận 

hàng.  

Nếu các bên có thỏa thuận bên mua thanh tốn bằng tiền và 

khơng  nhận  hàng  thì  bên  mua  phải  thanh  tốn  cho  bên  bán 

một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá trong hợp đồng 

(cao) và giá thị trường hiện tại (thấp). 

Nếu  các  bên  có  thỏa  thuận  bên  bán  thanh  tốn  bằng  tiền  và 

khơng giao hàng thì bên bán phải thanh tốn cho bên mua một 

khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường hiện tại 

(cao) và giá trong hợp đồng (thấp).  Hợp đồng quyền chọn 

Khái niệm

Hợp đồng về quyền chọn  mua hoặc quyền chọn 

bán  là  thỏa  thuận,  theo  đó  bên  mua  quyền  có 

quyền  được  mua  hoặc  được  bán  một  hàng  hóa 

xác  định  với  mức  giá  định  trước  (gọi  là  giá  giao 

kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua 

quyền  này  (gọi  là  tiền  mua  quyền).  Bên  mua 

quyền có quyền chọn thực hiện hoặc khơng thực 

hiện  việc  mua  hoặc  bán  hàng  hóa  đó  (K3  Đ64 

LTM2005).  Hợp đồng quyền chọn (tt)Quyền và nghĩa vụ của các bên

Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả 

tiền  mua  quyền  chọn;  số  tiền  mua  quyền  chọn  do  các 

bên thỏa thuận; 

Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua nhưng khơng có 

nghĩa vụ mua; nếu quyết định mua thì bên bán có nghĩa 

vụ phải bán; nếu bên bán khơng có hàng để giao thì phải 

thanh tốn cho bên giữ quyền chọn mua một khoản tiền 

bằng  mức  chênh  lệch  giá  thỏa  thuận  trong  hợp  đồng 

(thấp) và giá thị trường hiện tại (cao).  

Bên giữa quyền chọn bán có quyền bán nhưng khơng có 

nghĩa vụ mua; nếu quyết định bán thì bên mua phải mua; 

nếu  bên  mua  khơng  mua  hàng  thì  phải  thanh  tốn  cho 

bên  giữ  quyền  chọn  bán  một  khoản  tiền  bằng  mức 

chênh  lệch  giữa  giá  thị  trường  hiện  tại  (thấp)  và  giá 

trong hợp đồng (cao). 4. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

4.1  Hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  quốc  tế 

theo quy định của LTM2005 

4.2  Hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  quốc  tế 

theo quy định của Cơng ước Viên 1980 

4.3  Giao  kết  hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa 

quốc tế 4.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

theo quy định của LTM2005 

HĐMBHHQT  trước  hết  là  một  HĐMBHH  nên  nó  mang 

đầy đủ các đặc điểm của HĐMBHH. 

Ngồi  ra, nó còn  có  yếu tố quốc tế là yếu tố vượt ra 

khỏi phạm vi một quốc gia nên nó phải thỏa mãn một 

số u cầu do yếu tố này đòi hỏi. 

LTM2005  tuy  khơng  trực  tiếp  đưa  ra  khái  niệm 

HĐMBHHQT, nhưng ta có thể hiểu khái niệm này qua 

quyết định gián tiếp sau: 

“Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới 

hình  thức  xuất  khẩu,  nhập  khẩu,  tạm  nhập,  tái  xuất, 

tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu (Đ27 LTM2005). 

Trong  HĐMBHHQT,  các  bên  có  quyền  thỏa  thuận 

chọn luật áp dụng, đó có thể là luật quốc gia, ĐƯQT, 

tập quán TMQT, án lệ… Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×