Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia

Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

◙ Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia

Thứ  hai,  khi Tòa án hoặc trọng tài quyết

định

“Đối  với  vụ  tranh  chấp  có  yếu  tố  nước  ngồi, 

HĐTT  áp  dụng  luật  do  các  bên  lựa  chọn  (…). 

Trong  tr.hợp  các  bên  khơng  lựa  chọn  được  luật 

áp dụng thì HĐTT quyết định”. ◙ Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia

Thứ ba, khi hợp đồng mẫu quy định Để tiết kiệm thời gian, các bên hợp đồng thường 

chỉ  quy  định  những  nội  dung  cơ  bản.  Những  nội 

dung  còn  lại,  các  bên  thường  thỏa  thuận  dẫn 

chiếu  đến  hợp  đồng  mẫu.  Đây  là  loại  hợp  đồng 

thường  được  các  tập  đồn,  các  tổ  chức  nghề 

nghiệp… soạn thảo. 

Những hợp đồng mẫu này chỉ có giá trị khi được 

các  bên  tham  chiếu  bằng  cách  chỉ  rõ  trong  hợp 

đồng của mình. Và nó có giá trị bắt buộc đối với 

các  bên,  kể  cả  điều  khoản  về  luật  áp  dụng  (nếu 

có). 4.2  Hợp  đồng  mua  bán  hàng  hóa  quốc  tế 

theo quy định của Cơng ước Viên 1980 

Một  trong  những  ĐƯQT  đóng  vai  trò  quan 

trọng  trên  phương  diện  là  cơ  sở  pháp  lý  cho 

các giao dịch mua bán HHQT là Công ước Viên 

1980.  Công  ước  gồm  101  điều  khoản  được 

chia thành bốn phần: 

Phần  1:  Phạm  vi  áp  dụng  và  các  quy  định 

chung. 

Phần 2: Ký kết hợp đồng  

Phần 3: Mua bán hàng hóa. 

Phần 4: Những quy định cuối cùng. 4.3  Giao  kết  hợp  đồng  mua  bán  hàng 

hóa quốc tế 

Cơng  ước  quy  định  về  việc  ký  kết  hợp  đồng 

(Đ14  đến  Đ24),  bao  gồm  các  giai  đoạn  cháo 

hàng,  chấp  nhận  chào  hàng  và  giao  kết  hợp 

đồng. Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số n.tắc lựa chọn luật quốc gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×