Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

THỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Tải bản đầy đủ - 0trang

28

Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV

Phú Thọ cũng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của BIDV. Đến nay

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã trải qua hơn 43 năm với 3 lần đổi tên. Chức năng

nhiệm vụ có những thay đổi, bổ sung song bản chất vẫn là một ngân hàng quốc

doanh, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển . Về đội ngũ nhân viên

đã có nhiều thay đổi, tính đến nay đã hai lần chia tách:

Tháng 1 năm 1995 tách ra thành hai bộ phận: Một bộ phận chuyển sang Cục

đầu tư (nay là Ngân hàng Phát triển theo Quyết định số 654/TTg ngày 8/11/1994 do

Chính phủ ban hành về việc chuyển giao phần nhiệm vụ cấp phát vốn ngân sách từ

BIDV sang Tổng cục Đầu tư Phát triển - Bộ Tài chính , một bộ phận Ngân hàng

Đầu Tư và Phát Triển tỉnh Phú Thọ.

Năm 1997 cũng chia tách thành hai: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển tỉnh

Phú Thọ hiện nay và Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay từ ngày thành lập ngân hàng đã có nhiệm vụ là cấp phát và thanh toán

vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.Từ khi có pháp

lệnh ngân hàng (5/1990) chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh

ngân hàng được phân định rõ hơn.Ngân hàng đầu tư và phát triển thành một ngân

hàng chuyên doanh vừa phục vụ đầu tư phát triển và mở rộng kinh doanh đa năng

tổng hợp mở rộng hoạt động trong nước và ra nước ngồi. Sau khi có quyết định

654/QĐ-TTg tháng 11/1994 của thủ tướng Chính Phủ và quyết định số 293 của

Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam. Từ đầu năm 1995 đến nay chấm dứt

việc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách chuyển sang kinh

doanh tiền tệ tín dụng ngân hàng với chức năng chủ yếu là đầu tư phát triển đồng

thời kinh doanh đa năng tổng hợp.

Là một chi nhánh của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, hiện nay

mạng lưới của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ gồm ba cơ sở: Hội sở chính nằm tại

thành phố Việt Trì và hai chi nhánh trực thuộc, Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và

Phát Triển Hùng Vương nằm ở Thị xã Phú Thọ và chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và

Phát Triển Phong Châu nằm ở Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh.

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ huy động vốn từ dân cư, phát triển mạnh mẽ các

dịch vụ như: thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, bảo lãnh, chuyển tiền kiều29

hối… từng bước điều chỉnh cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng dần tỷ trọng thu từ

các dịch vụ. Phạm vi lĩnh vực hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ bao gồm:

- Huy động vốn: Hoạt động huy động vốn bao gồm nhận tiền gửi của khách

hàng bằng nội và ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, và các

giấy tờ có giá khác để huy động nguồn vốn, vay từ các định chế tài chính trong

nước và các hình thức vay vốn khác theo quy định của NHNN và sự phê duyệt của

BIDV.

- Hoạt động tín dụng: Tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh

chính của BIDV Phú Thọ. Các hoạt động tín dụng của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

bao gồm cấp vốn vay bằng nội và ngoại tệ, bảo lãnh, chiết khấu và các hình thức

cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN và phân cấp uỷ quyền của BIDV.

- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tập trung cung

cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ cho khách hàng, bao gồm thanh toán trong nước

và quốc tế, thu chi hộ khách hàng, thu chi bằng tiền mặt và séc.

- Các hoạt động khác: Bên cạnh các dịch vụ kinh doanh chính, BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ cung cấp một số dịch vụ bổ sung cho khách hàng bao gồm các hoạt

động đại lý và ủy thác, bảo hiểm, dịch vụ quản lý vốn, dịch vụ thấu chi, dịch vụ thẻ,

gửi và giữ tài sản, dịch vụ ngân hàng điện tử…

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1.2.1. Chức năng

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ thực hiện đề xuất, tham mưu, giúp việc BIDV xây

dựng kế hoạch, chương trình cơng tác, các biện pháp, giải pháp triển khai nhiệm vụ

thuộc chức năng nhiệm vụ được phân giao, các văn bản hướng dẫn, pháp chế thuộc

lĩnh vực nghiệp vụ được giao. Chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao trực

tiếp thực hiện,xử lý, tác nghiệp các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao, theo đúng

quy chế, thẩm quyền, quy trình nghiệp vụ, góp phần vào việc hồn thành nhiệm vụ

kinh doanh của toàn Chi nhánh.

Thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc, đào tạo, rèn luyện cán bộ về

phong cách giao dịch, kỹ thuật nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất

lượng phục vụ khách hàng, đắp ứng u cầu phát triển. Giữ uy tín, tạo hình ảnh tốt

đẹp về BIDV. Nghiên cứu, đề xuất nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào30

nghiệp vụ mà BIDV – Chi nhánh Phú Thọ được giao quản lý. Thường xuyên tự

kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ được phân cơng.

Xây dựng tập thể đồn kết vững mạnh, tn thủ nội quy lao động, thỏa ước lao

động tập thể, tham gia phong trào thi đua, góp phần xây dựng BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ vững mạnh. Thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ của phòng để góp phần

phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh.

2.1.2.2. Nhiệm vụ

- Tăng trưởng về cả quy mơ và năng lực tài chính của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

- Tích cực chuyển dịch cơ cấu theo hướng hợp lý, có lợi cho sự phát triển của

toàn Chi nhánh. Củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin

để đảm bảo cho hoạt động của Chi nhánh.

- BIDV – Chi nhánh Phú Thọ không ngừng đầu tư cho chiến lược đào tạo và

phát triển nguồn nhân lực.

- Tổ chức việc lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của từng phòng

tại BIDV – Chi nhánh Phú Thọ và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của

BIDV.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ dưới sự chỉ đạo của Ban giám

đốc như sau:

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của BIDV – Chi nhánh Phú ThọGiám đốcCác Phó giám đốcPhòng Kế hoạchPhòng Kế tốn -Phòng hành chính-Kinh doanhNgân quỹvà Kiểm sốt nội bộ(Nguồn : Phòng Hành chính và Kiểm sốt nội bộ)31

Các phòng ban chịu sự quản lý trực tiếp của ban Giám đốc và giữa các phòng

ban có mối quan hệ tác nghiệp với nhau.

Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:

a. Giám đốc và 2 Phó giám đốc

Giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động của ngân hàng là người có quyền

hành cao nhất, chịu trách nhiệm trước giám đốc cấp cao hơn và các đơn vị thành

viên trong hệ thống BIDV – Chi nhánh Phú. Đồng thời là người đưa ra những quyết

định chỉ đạo chung cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh và phục vụ của đơn vị. Tổ

chức kiểm tra tình hình thực hiện quyết định cấp trên đưa ra, tổ chức dân sự, kiểm

tra, kiểm soát nội bộ của tồn bộ chi nhánh kể cả hai phòng giao dịch. Đối với Phó

giám đốc, 1 người phụ trách về hoạt động Kế toán – Ngân quỹ, 1 người phụ trách

về hoạt động tín dụng.

b. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh có vai trò là nghiên cứu, đề xuất chiến lược

khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương. Xây dựng kế hoạch kinh

doanh trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ. Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết định kế hoạch

đến các Phòng giao dịch trực thuộc. Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hoà

vốn kinh doanh của Chi nhánh.Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm.

Dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết.

c. Phòng Kế tốn - Ngân quỹ

Phòng Kế tốn – Ngân quỹ trực tiếp hoạch toán kế toán, hạch toán thống kê

theo quy định của BIDV – Chi nhánh Phú. Xây dựng kế hoạch tài chính, quyết tốn

kế hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương của toàn Chi nhánh. Tổng hợp lưu trữ hồ

sơ tài liệu về hạch toán, kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy định. Thực hiện

các khoản nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiệp vụ thanh tốn trong và ngồi

nước. Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn kho theo quy định.

Quản lý sử dụng thiết bị thơng tin điện tốn phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo quy

định của BIDV – Chi nhánh Phú.

d. Phòng Hành chính và Kiểm sốt nội bộ

Phòng Hành chính và Kiểm sốt nội bộ có nhiệm vụ là xây dựng chương

trình cơng tác hàng tháng, hàng quý của Chi nhánh và có trách nhiệm thường xun32

đơn đốc việc thực hiện các chương trình đã được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt.

Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ Chi nhánh và các giao dịch

trực thuộc. Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự, cháy nổ tại cơ quan.

Trực tiếp quản lý con dấu của Chi nhánh, thực hiện cơng tác hành chính, văn thư lễ

tân, phương tiện giao thông, bảo vệ của BIDV – Chi nhánh Phú. Kiểm tra, giám sát

việc chấp hành các quy định nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật và

của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ. Kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính, báo

cáo cân đối kế tốn, việc tuân thủ các nguyên tắc, chế độ về chính sách kế tốn của

Nhà nước, ngành ngân hàng.

e. Hai phòng giao dịch trực thuộc

Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh do Ban giám đốc ngân hàng huyện giao

và hạch toán theo quy định. Báo cáo kết quả kinh doanh và các nghiệp vụ theo

tháng, quý và tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm của Chi nhánh.

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2012 – 2014

2.1.4.1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh

Trong những năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã xuất hiện nhiều

ngân hàng thương mại tiến hành mở rộng mạng lưới hoạt động của mình. Để hòa

nhập vào xu thế phát triển chung và tăng cường khả năng cạnh tranh với các ngân

hàng khác trên cùng địa bàn. Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên ngân

hàng BIDV, Chi nhánh Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực, nâng cao hiệu quả hoạt

động của Chi nhánh.

Bảng 2.1: Kết quả một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ

giai đoạn năm 2012-2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)Chỉ tiêuNăm

2012Năm

2013Năm

2014So sánh

2013/2012

Tỷ lệ

±∆

(%)

40,8

12,47

80

18,50So sánh

2014/2013

Tỷ lệ

±∆

(%)

99,9 127,14

56,5

11,021. Tổng dư nợ huy động

327,3

368,1

468

2. Tổng dư nợ cho vay

432,5

512,5

569

3. Tổng thẻ ATM đã phát

45.308 59.029 75.019 13.721 30,08 15.990 21,31

hành (chiếc)

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ)33

Tổng vốn dư nợ huy động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ không ngừng gia

tăng qua các năm cả về con số tuyệt đối lẫn số tương đối, cụ thể: Nếu năm 2013 là

368,1 tỷ đồng, tăng thêm 40,8 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng là 12,47% so với năm 2012,

thì đến năm 2014 con số này đạt 468 tỷ đồng, tăng 99,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ

tăng là 27,14% so với năm 2013. Bình quân tổng vốn huy động qua ba năm tăng là

19,58%. Đến năm 2014, trong xu hướng nền kinh tế đang trong xu hướng hồi phục,

sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng dù tốc độ thấp, ổn định vĩ mơ được duy trì

khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp. Tuy nhiên, sức cầu của nền kinh tế còn

yếu, q trình tái cơ cấu các lĩnh vực ưu tiên triển khai còn chậm... Trước tình hình

đó, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã xây dựng chiến lược và sử dụng nhiều giải pháp

linh hoạt thúc đẩy nguồn vốn huy động tăng trưởng qua các năm.

Cùng sự tăng trưởng của tổng vốn huy động, dư nợ cho vay của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ cũng được gia tăng hàng năm, cụ thể: Nếu năm 2012 là 432,5 tỷ

đồng, đến năm 2013 đạt 512,5 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 18,5% so với

năm 2012, thì năm 2014 con số này là 569 tỷ đồng, tăng 56,5 tỷ đồng với tỷ lệ tăng

11,0% so với năm 2013. Bình quân dư nợ cho vay qua ba năm tăng lên là 14,70% .

Có được kết quả như trên là bởi sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ trước những diễn biến mới của nền kinh tế, sự nỗ lực của tồn thẻ

cán bộ cơng nhân viên chức, tăng cường chính sách tìm kiếm khách hàng đảm bảo

đầu ra, làm nền tảng để BIDV – Chi nhánh Phú Thọ duy trì hoạt động, tăng thu

nhập và mở rộng thị phần. Bên cạnh đó, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã triển khai

công tác tiếp cận doanh nghiệp và tìm kiếm khách hàng đặc biệt là doanh nghiệp

vừa và nhỏ, tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi tăng cường đổi mới, đồng thời đã bám sát

định hướng mục tiêu đã đề ra và sự phát triển kinh tế của địa phương để đầu tư đạt

hiệu quả, không ngừng củng cố và chấn chỉnh công tác cho vay, mở rộng thị phần

trên miền đất trung du.

Với mục tiêu phát triển không chỉ là một nhà tài trợ vốn lớn cho địa bàn tỉnh

nhà, mà còn là một ngân hàng hiện đại, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã cung cấp

khá nhiều các dịch vụ tiện ích và các sản phẩm ngân hàng. Theo bảng 2.1 cho thấy,

số thẻ ATM của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ được phát hành gia tăng hàng năm,34

tính đến năm 2014 đã đạt 75.019 chiếc thẻ, tăng thêm 15.990 chiếc thẻ, tương ứng

với tỷ lệ tăng là 27,1% so với năm 2013, bình quân số thẻ ATM qua 3 năm tăng là

28,68%. Thông qua phát triển các sản phẩm dịch vụ đã góp phần quảng bá thương

hiệu BIDV – Chi nhánh Phú Thọ một cách hữu hiệu, xây dựng hình ảnh BIDV là

một ngân hàng hiện đại, kinh doanh đa năng, chất lượng dịch vụ cũng được củng cố

và nâng cao.

Như vậy qua một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong

giai đoạn vừa qua đã cho thấy, mặc dù đứng trước khó khăn của nền kinh tế, những

lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên thị

trường tiền tệ, tín dụng nhưng BIDV – Chi nhánh Phú Thọ vẫn đạt được mức tăng

trưởng khá cao. Bằng chứng là cùng với sự gia tăng của doanh số huy động vốn

nhằm thu hút vốn đảm bảo đầu vào thì doanh số cho vay cũng được đẩy mạnh, tăng

cường tìm kiếm đầu ra ổn định, dư nợ gia tăng cùng với kết quả hoạt động kinh

doanh ngoại hối đạt hiệu quả khá trong bối cảnh khan hiếm về nguồn USD, các sản

phẩm dịch vụ về thẻ ATM vẫn không ngừng tăng doanh thu đem lại cho BIDV –

Chi nhánh Phú Thọ nguồn thu nhập đáng kể, nâng cao uy tín và thu hút khách hàng

đến với Chi nhánh, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, xứng

đáng là hậu phương vững chắc của BIDV và là một nhà tài trợ vốn lớn cho nhu cầu

đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ.

2.1.4.2. Kết quả kinh doanh

Trong những năm qua, xuất phát từ những thuận lợi riêng, đó là nằm trên địa

bàn trung tâm thành phố Việt trì, nơi có mật độ dân số cao, địa điểm giao dịch thuận

lợi, bởi vậy hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ gặp khá nhiều

thuận lợi. Bởi vậy dù tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động và diễn biến khá

phức tạp, nhưng do lường đón được những khó khăn, thách thức nên Ban lãnh đạo

BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã chỉ đạo sâu sát, đề ra các giải pháp cụ thể, do đó đạt

kết quả kinh doanh khá toàn diện.35

Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn

năm 2012-2014

(Đơn vị: Tỷ đồng)So sánh

NămNămSo sánhNăm2013/2012

2014/2013

Tỷ

lệ

Tỷ lệ

Chỉ tiêu

2012

2013

2014

±∆

±∆

(%)

(%)

1. Tổng doanh thu

43,4

53,5

62,6

10,1

23,27

9,1

17,01

2. Tổng chi phí

31,1

38,3

42,1

7,2

23,15

3,8

9,92

3. Lợi nhuận trước thuế

12,3

15,2

20,5

2,9

23,58

5,3

34,86

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV-Chi nhánh Phú Thọ)

Qua bảng 2.2 nhận thấy những năm qua, BIDV – Chi nhánh Phú Thọ đã có sự

tăng trưởng mạnh mẽ trong tất cả các mặt hoạt động. Tổng doanh thu liên tục tăng

qua các năm, cụ thể: Nếu năm 2012, tổng doanh thu là 43,4 tỷ đồng, đến năm 2013

là 53,5 tỷ đồng, tăng 10,1 tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 23,27% so với năm 2012, thì

sang năm 2014, con số này đạt 62,6 tỷ đồng, tăng 9,1tỷ đồng với tỷ lệ tăng 17,01%

so với năm 2013. Sự gia tăng của tổng doanh thu chủ yếu do sự tăng lên của các

khoản thu từ hoạt động tín dụng, thu từ hoạt động kinh doanh, thu từ phí hoạt động

và doanh thu hoạt động khác.

Cùng với sự tăng lên của tổng doanh thu, tổng chi phí của BIDV – Chi nhánh

Phú Thọ cũng tăng lên hàng năm, tính đến năm 2014 với 31,1 tỷ đồng, tăng 7,2 tỷ

đồng với tỷ lệ tăng là 23,15% so với năm 2013, đây là mức tăng mạnh nhất trong

giai đoạn này. Nguyên nhân tăng do vào năm 2014, nền kinh tế nước ta có nhiều

biến động, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thối tồn cầu.

Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu

tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế

mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ. Ở

trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính

trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa

được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa

cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm; năng lực quản

lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp... Mặc dù cả tổng doanh thu và tổng chi phí

đều tăng lên qua các năm, tuy nhiên mức tộ tăng của doanh thu nhanh hơn chi phí,36

do đó đã làm cho lợi nhuận trước thuế của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ được tăng

lên cả về con số tương đối và số tuyệt đối, cụ thể: Năm 2012 lợi nhuận trước thuế

đạt 12,3 tỷ đồng, đến năm 2013 là 15,2 tỷ đồng, tăng thêm 2,9 tỷ đồng với tỷ lệ tăng

là 23,5% so với năm 2012. Sang năm 2014 con số này lên tới 20,5 tỷ đồng, tăng 5,3

tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 34,86% so với năm 2012. Sự gia tăng của lợi nhuận trước

thuế của BIDV – Chi nhánh Phú Thọ là dấu hiệu tốt, cho thấy hoạt động kinh doanh

đã được cải thiện, tạo điều kiện để bổ sung vốn tái đầu tư, đổi mới trang thiết bị và

mở rộng quy mô hoạt động.

Như vậy, nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh chung của BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ trong những năm qua là khá tốt. Bằng chứng là tổng doanh thu

không ngừng gia tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí, góp phần làm

lợi nhuận trước thuế liên tiếp tăng lên hàng năm. Điều này cho thấy BIDV – Chi

nhánh Phú Thọ đã đạt kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh chung, gia tăng

lợi nhuận tạo điều kiện thuận lợi để BIDV – Chi nhánh Phú Thọ tiếp tục duy trì và

mở rộng quy mơ hoạt động, nâng cao uy tín và tăng cường khả năng cạnh tranh trên

địa bàn, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ.

2.1.4.3. Cơng tác kiểm tốn nội bộ

Trong giai đoạn năm 2012 – 2014 vừa qua, nhận thức những khó khăn của nền

kinh tế nói chung và của tồn ngành ngân hàng nói riêng, BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ đã tiến hành chỉ đạo, thực hiện chương trình tự kiểm tra hoạt động kinh doanh.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra đã góp phần phát hiện và chỉ đạo chỉnh sửa những

sai sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh, hướng cho BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ từng bước thực hiện đúng các quy trình, quy chế nghiệp vụ, góp phần nâng cao

khả năng tác nghiệp của cán bộ cơ sở. Tiến hành kiểm tra đột xuất công tác an tồn

kho quỹ, rà sốt số liệu về các khoản nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro đến từng đơn vị để

có biện pháp đơn đốc, xử lý thu hồi nợ. Đồng thời BIDV – Chi nhánh Phú Thọ cũng

tiến hành thanh tra một số khoản cho vay có vấn đề, thực hiện việc nâng cao trách

nhiệm cá nhân đối với các tồn tại, sai sót do nguyên nhân chủ quan, nâng cao kỷ

cương trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của BIDV – Chi nhánh Phú

Thọ.37

2.2. Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ

phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ trong giai đoạn năm

2012 – 2014

2.2.1. Chính sách tín dụng và quy trình tín dụng tại Ngân hàng thương mại

cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Quy trình tín dụng được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp thị KH, lập Báo cáo đề xuất tín dụng và phê duyệt đề xuất tín

dụng

- Tiếp thị và nhận hồ sơ:

Cán bộ QHKH là đầu mối tiếp thị tiếp nhận nhu cầu sử dụng các sản phẩm và

dịch vụ của BIDV từ KH. Trên cơ sở nhu cầu của KH, Cán bộ QHKH hướng dẫn

KH lập Hồ sơ tín dụng gồm:

Giấy đề nghị tín dụng

Hồ sơ pháp lý của KH

Hồ sơ về tình hình tài chính của KH

Hồ sơ về dự án, phương án tín dụng

Hồ sơ đảm bảo tiền vay/nghĩa vụ bảo lãnh

- Đánh giá, phân tích và lập Báo cáo đề xuất tín dụng:

Căn cứ Hồ sơ tín dụng của KH, Cán bộ QHKH thực hiện nghiên cứu, đánh

giá, phân tích theo những nội dung sau:

+ Đánh giá chung về KH

+ Về tình hình tài chính của KH

+ Chấm điểm tín dụng KH

+ Phân tích, đánh giá về Phương án sản xuất, kinh doanh; Dự án đầu tư; Khả

năng vay trả của KH để xác định hình thức cấp tín dụng phù hợp.

+ Đánh giá về tài sản bảo đảm theo quy định về giao dịch bảo đảm hiện hành

của BIDV.

+ Đánh giá toàn diện rủi ro và các biện pháp phòng ngừa

+ Lập báo cáo đề xuất tín dụng:

Cán bộ QHKH sau khi đánh giá, phân tích Hồ sơ tín dụng của KH lập Báo cáo

đề xuất tín dụng.38

- Phê duyệt Báo cáo đề xuất tín dụng

Lãnh đạo Phòng QHKH/Lãnh đạo Phòng tài trợ dự án thực hiện kiểm tra lại

các nội dung trong Báo cáo đề xuất tín dụng, ghi ý kiến vào Báo cáo đề xuất, ký

kiểm sốt và trình PGĐ QHKH.

- Trường hợp cho vay tài trợ dự án vượt thẩm quyền phê duyệt đối với 1 dự án

của Chi nhánh

Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ tất cả các bước của Quy trình như

đối với các trường hợp cấp tín dụng phải qua thẩm định rủi ro. Phòng Tài trợ dự án

(Ban QHKH doanh nghiệp) tại Hội sở chính là đầu mối tiếp nhận hồ sơ cho vay tài

trợ dự án vượt thẩm quyền phê duyệt đối với 1 dự án của Chi nhánh. Sau khi tiếp

nhận Bộ hồ sơ đầy đủ, Phòng Tài trợ dự án (Ban QHKH doanh nghiệp) thực hiện tái

thẩm định và lập Báo cáo đề xuất tín dụng Quy định về Bộ hồ sơ trình Hội sở chính

phê duyệt.

Bước 2: Thẩm định rủi ro

- Tiếp nhận hồ sơ:

Phòng QLRR tiếp nhận Báo cáo đề xuất tín dụng và Hồ sơ tín dụng từ Phòng

QHKH và

- Thẩm định rủi ro:

Cán bộ QLRR thực hiện thẩm định rủi ro các đề xuất cấp tín dụng và lập Báo

cáo thẩm định rủi ro kèm theo hồ sơ tín dụng trình Lãnh đạo Phòng QLRR.

Lãnh đạo phòng QLRR thực hiện kiểm tra, rà soát lại nội dung của Báo cáo

thẩm định rủi ro, ghi ý kiến và ký kiểm sốt để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

rủi ro.

Bước 3: Phê duyệt cấp tín dụng

- Các trường hợp cấp tín dụng khơng phải qua thẩm định rủi ro

Khoản tín dụng được coi là phê duyệt cấp tín dụng khi PGĐ QHKH/cấp có

thẩm quyền ký phê duyệt đồng ý cấp tín dụng trên Báo cáo đề xuất tín dụng.

Tại Phòng Giao dịch: Trường hợp KH có nhu cầu tín dụng thuộc thẩm quyền

phê duyệt tín dụng của Lãnh đạo Phòng Giao dịch, khoản tín dụng được coi là phê

duyệt cấp tín dụng khi Lãnh đạo Phòng Giao dịch ký phê duyệt đồng ý cấp tín dụng

trên Báo cáo đề xuất tín dụng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×